Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Іноземні інвестиціїяк внески до спільної господарської діяльності : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

3.2. Іноземні інвестиціїяк внески до спільної господарської діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Згідно з міжнародними стандартами, інеестиція — це процес вкла-дання в економіку матеріальних та інтелектуальних ресурсів з ме-тою отримання прибутків, тобто збільшення обсягів капіталу301. В українському ж законодав.тві термін «інвестиція» використоми є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вклада-ються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в ре-зультаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухо-ме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цін300   j-w    •          •          іг          ■■       j-w

ііро порядок іноземного інвестування в Украіну: ііоложення затверджен’ поста-новою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року // Компютерна правова ».стема «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна правова система «Нормативні акти

М. Формування законодавчих та інституційних засад державного регулю-вання інвестиційної діяльності в Україні // Вісник НАДУ при Президентові України. — 2003. —№3. — С. 195.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         175

ності); майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної доку-ментації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організа-ції того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності.

передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, ко-рпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

строкові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об’єкти господарської діяльності з метою одер-жання 32оходу (прибутку) або досягнення іншого соціального ефек^ (S^C°°SS^^^^)BWOBWHO до Закону України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними суб’єктами господарської діяльності в Україні, в ре-зультаті чого (тв. 1).ється прибуток (доход) або досягаєть3я 199іа«^p^to^?S^i^», Їн7з2ні Гве1тщії6 ^ цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвес-тиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Як бачимо, спільним практично для всіх визначень поняття інвестицій взагалі та іноземних інвестицій зокрема є те, що вони, за вітчизняним законодавством, здійснюються з метою отриман-ня прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. 3 точки зору господарського права навряд чи можна погодитися з тим, що в результаті вкладання іноземних інвестицій досягається со-ціальний ефект. Однак, на думку деяких дослідників, останній має місце насамперед завдяки збільшенню доходів від інвести-ційної діяльності, а також надходжень до державного бюджету, що використовуються для фінансування соціальних програм302.

 

С. 159.

 

Див.: Пересада А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002.

 

176      6. 6. РЄЗНІКОВА

Таким чином, законодавче визначення інвестицій містить та-кож досить широкий невичерпний перелік матеріальних і нема-теріальних благ, які мають дві такі особливості: по-перше, вкла-дення благ в об’єкти господарської (в т.ч. підприємницької) діяльності; по-друге, метою вкладення є одержання прибутків або досягнення позитивного соціального ефекту. Поняття «інвес-тиція» нерозривно пов’язане ’ поняттям «власність» і тому має розглядатися як належне субєкту інвестиційної діяльності, що перебуває за межами України, право володіння, користування і розпорядження майном (нематеріальними благами) у всіх видах і формах.

Відповідно до ст. 392 Господарського кодексу України інозе-мні швестори мають право здійснювати всі види іноземнш інвес-тицій, зазначені у ст. 390 Господарського кодексу України в таких формах: участь у господарських організаціях, що ство-рюються разом з вітчизняними юридичними особами чи грома-дянами, або придбання частки в діючих господарських організа-ціях; створення іноземних підприємств на території України, філій або інших структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств; придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не забороне-но законами України, або придбання акцій чи інших цінних па-перів; придбання самостійно або за участі громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землею та вико-ристання природних ресурсів на території України; господарська діяльність на основі угод про розпо,іл продукції; придбання ін1т. 392 Г96п. «арського кодексу України, ст. 3 Закон», України від

i2S ЇЇ°ВІРГЄРТ" інюемного швестуваимможна умо1. Іноземні інвестиції у формі участі (часткової участі) в під-приємствах (самостійних юридичних особах), що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, а та-кож створення підприємств, що повністю належать іноземним ін-весторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю або їх частки. Характерною рисою цієї групи форм здійснення інвестицій є те, що в результаті такої діяльності ство-рюється підприємство з іноземними інвестиціями (окрема юри

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         177

дична особа). Чинне законодавство України передбачає наявність пільг зі сплати ввізного мита на майно, що ввозиться на терито-рію України як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями. Зокрема, па підставі ст. 18 Закону України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» таке майно звільняється від обкладення ввізним митом. Проте це правило не поширюється на товари, призначені для подальшої реалізації або власного споживання. Пропуск та-кого майна на територію України здійснюється митними органа-ми на підставі виданого імпортером (підприємством з іноземни-ми інвестиціями) на адресу органу Державної митної служби України простого векселя на суму мита з відстроченням платежу на термін не більше ніж 30 календарних днів від дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель погашається і ввізне мито не сплачується, якщо в період, на який дається відстрочення платежу, ввезене майно зараховано на баланс підприємства з іно-земними інвестиціями і Державною податковою службою Украї-ни за місцезнаходженням підприємства з іноземними інвестиція-ми зроблено відмітку про це на примірнику векселя. Якщо протягом трьох років з моменту зарахування іноземної інвестиції (майна) на баланс підприємства з іноземними інв’стиціями зга-дане вище майно відчужується (у тому числі у звязку з припи-ненням діяльності цього підприємства), то таке підприємство зо-бов’язане сплатити ввізне мито, яке обчислюється виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої у валюту України за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день здійснення відчуження майна.