Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3 точки зору публічних інтересів, оскільки не забезпеч1ють недопуску небажаних інвесторів (можлива альтернатива: : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

3 точки зору публічних інтересів, оскільки не забезпеч1ють недопуску небажаних інвесторів (можлива альтернатива:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

 I) повідомлення про укладення договору про спільну інвестиційну діяльність та про фактичне здійснення інвестиції, що має обслуговувати суто цілі статистичного обліку — за загальним правилом, і

2) отри-мання попереднього дозволу на укладення договору про спільну інвестиційну діяльність та здійснення інвестиції в галузях, визна-чених законом, що мають стратегічне значення для безпеки дер288   j-w            •          ’

ііро де’кі питання практики вирішення спорів, пов язаних з визнанням угод не-дійсними: Розяснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 року // Компютерна правова система «Ліга: Закон» та/або комп’ютерна правова система «Но289ативн’ акти України».

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / Яре-ма А. Г., Карабань В. Я., Кривенко В. В., Ротань В. Г. / Відп. ред. Ротань В. Г. — Т. 2. — К.: АС.К.: Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — С. 734.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         167

жави. Про визначення законом таких галузей йдеться у ч. 2 ст. 117 Господарського кодексу України).

Тому, вважаємо, процедура державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність (як і процедура державної реєстрації іноземних інвестицій) потребує спрощення, за резуль-тати яког( в.на покликана вик).нувати переважно одну функцію:

тора є недосконалою.

Пунктом 7 Положення про порядок державної реєстрації до-говорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участі іноземного інвест30.0а, .1атв7р.,женого постановою Кабінету мінісган державної реєстрації приймає рішення про реєстрацію дого-вору (контракту) або про відмову у ній. На нашу думку, зазначе-ний термін безпідставно завищений, а тому в альтернативному порядку з метою прискорення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участі інозе-много інвестора пропонується: 1) скоротити термін розгляду до-кументів до 10 днів; 2) залишити чинним 20-денний термін на проведення державної реєстрації договору (контракту) і встано-вити, що рішення про реєстрацію або про відмову в ній має бути прийнято органом реєстрації та повідомлено учасникам договору не пізніше 10-денного терміну. Пропонуємо також початком пе-ребігу вказаного терміну вважати не дату фіксації у журналі об-ліку державної реєстрації договорів (контрактів), а день подання учасниками договору (контракту) про спільну інвестиційну дія-льність за участі іноземного інвестора разом із супровідними до-кументами до органу державної реєстрації.

Викликає заперечення норма, встановлена п. 5 Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну ін-вестиційну діяльність за участі іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.01.1997 р., згідно з

чення цілей, умов дішьності, спроможності учасншів вшонати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.

 

168      6. 6. РЄЗНІКОВА

По-перше, не зрозуміло, за якими критеріями та на підставі яких фактичних даних органом державної реєстрації має оцінюватися спроможність учасника виконати договір (контракт); по-друге, вважаємо, що термін «умови діяльності» учасників договору (ко-нтракту) є надто широким, конкретно не визначеним, а тому його застосування є недоречним у даному випадку; по-третє, відповід-ність чи невідповідність законодавству договору (контракту) по-винна оцінюватися, доводитись або заперечуватись органом дер-жавної реєстрації, а не учасником договору. Неприпустимим, на нашу думку, є надмірне втручання органів державної влади, їхніх посадових осіб у господарські відносини.

шньоекономічної діяльності, подається останнім до митних ор-ганів для митного оформлення відповідного майна, інший (разом з копіею договору (контракту) та інших документів) до Дер-жавної податкової служби України за місцезнаходженням українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Однак чинним законодавством не передбачено конкретного терміну, протягом якого такі документи повинні бути подані до органів Державної митної служби України та Державної податкової слу-жби України. Вказаний термін може бути встановлений: з моме-нту укладення даного договору (контракту); з дати реєстрації да-ного договору (контракту); чи з дати видачі органом державної реєстрації суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності картки дер-жавної реєстрації договору (контракту) та здійснення спеціальної відмітки про державну реєстрацію на договорі (контракті). Останній варіант видається нам найбільш прийнятним з точки зору захист’ інтересів суб’єктів господарювання та негосподаРЮ?^^^—К^^нче«йиі догоеори (ст. 14

Закону України від 16.07.1999 р. «Про концесії»290). Порядок державної реєстрації концесійних договорів, визначений Поло-женням про реєстр концесійних договорів, що затверджене поііро концеси: лакон Украіни від 16 липня 1999 року // Відомості Верховноі Ради України. — 1999. —№ 41. —Ст. 372.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         169

становою Кабінету міністрів України від 18.01.2000 р.291. Відпо-відно до п.1 цього Положення реєстр концесійних договорів за-проваджується з метою обліку концесійних договорів.