Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Більше того, ми вважаємо, що в сучасних умовах поняття трудової участі можна тлумачити розширено: : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Більше того, ми вважаємо, що в сучасних умовах поняття трудової участі можна тлумачити розширено:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

не лише як працю персоналу одного з учасників, але і як роботи (послуги), що їх надають сторонні особи за його раху-нок (бухгалтерські, юридичні, рекламні послуги, підготовка про-ектної документації тощо).

У цьому аспекті, щоправда, поняття трудової участі як вкладу до спільної господарської діяльності у формі простого товариства потребує відмежування від «надання (оренди, лізингу) персона-лу» як різновиду аутсорсингу (від англ. outsourcing — викорис-тання зовнішніх джерел), що полягає у відмові одного господаДив., наприклад: Подзе С. Договір про спільну діяльність: практичні рекоменда-ції щодо оформлення //Бухгалтерія. — 2002. — № 22/1—2. — С. 69.

^ Див.: Глушаєв Я. Спільна діяльність без створення юридичної особи. — X.: Фак-тор, 1999. — С. 39.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         139

рюючого суб’єкта від здійснення частини своїх функцій силами персоналу, оформленого на умовах трудового договору, та залу-ченням для ’их цілей відповідного персоналу іншого господа-рюючого субєкта262. В зазначеному аспекті використання термі-ну «надання» видається більш вдалим, а використання таких термінів як: «оренда» та «лізинг» некоректним, — виходячи із за-гальних принципів права, людина не може бути об’єктом право-відносин, оскільки є активним суб’єктом з власною волею та ін-тересами. Предметом такого договору є надання однією органі-зацією в розпорядження іншої організації (фактичного роботода-вця) спеціалістів необхідного профілю, кваліфікації для здійс-нення певних функцій в інтересах цієї організації. Договір про надання персоналу, в свою чергу, слід відрізняти від договору про надання оплатних послуг, оскільки організація, яка надає пе-рсонал, не бере на себе зобов’язань із надання будь-яких послуг (в сфері управління, виробництва, будівництва та ін.), оскільки її єдине зобов’язання — надання певної кількості персоналу, який би відповідав висунутим до рівня його кваліфікації вимогам. Оплата за наданий персонал, як правило, встановлюється в напе-ред визначеній сторонами твердій сумі (найчастіше — погодинна оплата) і не залежить від фактично виконаного цим персоналом обсягу послуг, а також їхньої якості. Таким чином, приймаюча сторона оплачує за договором про надання персоналу не вартість конкретних послуг, а вартість відпрацьованого персоналом робо-чого часу263.

Використання трудової участі як вкладу до простого товарис-тва може мати на сучасному етапі певні переваги для учасників такого товариства. Так, внесення одним із учасників товариства вкладу трудовою участю (т.б. здійснення переводу одним із уча-сників товариства працівників основного виробництва на ділянку спільної діяльності) дозволяє іншим учасникам простого товари-ства зекономити на видатках, в тому числі на навчанні персона-лу, отриманні необхідних атестацій та допусків, оскільки інші учасники простого товариства звільняються від необхідності по-шуку, підбору та найму працівників потрібної кваліфікації тощо. Просте товариство (як фактичний роботодавець), в силу відсут

262      тт

Див.: во и право. —

263      -пДив.: во и право. —

Шиткииа И. Договор предоставления персонала: что зто такое? // Хозяйст—           2004. — № 1. — С. 98. Шиткииа И. Договор предоставления персонала: что зто такое? // Хозяйст—           2004. — № 1. — С. 99.

 

140      6. 6. РЄЗНІКОВА

ності у нього правосуб’єктності, не несе ніяких соціальних та трудових зобов'язань щодо залучених працівників, у тому числі по відшкодуванню шкоди, пов'язаної з трудовим каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, виплатою допомог із тимчасової втрати працездатності, наданням щорічних відпусток тощо, — такі зобов'язання покладаються виключно на того учасника про-стого товариства, який здійснив вклад трудовою участю. Однак можуть мати місце і певні недоліки. Окрім того, учасника про-стого товариства, який вніс вклад трудовою участю, інші учас-ники, по-суті, позбавлені законної можливості впливу на якість виконуваної персоналом роботи. Водночас, відповідальність того учасника простого товариства, який вніс вклад трудовою участю, надавши для виконання певного об’єму роботи персо-нал неналежного рівня кваліфікації, може лежати саме у пло-щині забезпечення належного рівня кваліфікації персоналу, а не відповідальності за якість виконаної цим персоналом ро-боти. Тому практичне значення має детальне визначення у до-говорі простого товариства, де передбачається здійснення од-ним із учасників вкладу трудовою участю, що саме сторони розуміють під трудовою участю, персоналом належного рівня кваліфікації та ін.

Податковим законодавством не визначено порядку оподатку-вання вкладу до спільної господарської діяльності трудовою уча-стю, чим зумовлюється існування ряду проблем правового регу-лювання при безпосередньому виконанні договору простого товариства, де одним із вкладів є трудова участь.

Виконання договору про спільну господарську діяльність з точки зору ведення бухгалтерського обліку та оподаткування викликає ряд складностей. Вони зумовлюються, з однієї сторони, неврегульованістю багатьох питань чинним законодавством Ук-раїни, з іншої сторони, неповною господарсько — правовою роз-робкою та регламентацією здійснення спільної господарської ді-яльності в Україні.

Законодавче врегулювання природи та змісту договору про спільну діяльність у цивільному законодавстві України, як і не-обхідність їх подальшого врегулювання у рамках господарського законодавства, дозволяє стверджувати, що зазначений вид зо-бов'язань знаходиться у нерозривному зв'язку з публічно — пра-вовими відносинами. Цей зв'язок на умовній лінії «цивільне пра-во —> господарське право —> податкове право» вимагає приведен

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         141

ня податкового законодавства та пов’язаної з ним сфери регулю-вання бухгалтерського обліку у відповідність із положеннями цивільного та господарського законодавства.