Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Однак ми не претендуємо на вичерпність висвіт-лення даного аспекту піднятої проблеми. : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

Однак ми не претендуємо на вичерпність висвіт-лення даного аспекту піднятої проблеми.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Проблема оцінювання ділової репутації та ділових зв’язків у складі нематеріальних активів не єдина у нормативно-правовому регулюванні їхнього обліку. Ані Закон України від 28.12.1994 р. «Про оподаткування прибутку підприємств», ані Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», за-тверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 p., не дають відповіді на запитання, якими первинни-ми документами право на такі нематеріальні активи, як ділова репутація та ділові зв’язки, має бути підтверджено257. Водночас, для того аби конкретний нематеріальний актив насправді був ви-знаний таким (з точки зору бухгалтерського та податкового облі-ку) для конкретного підприємства, у останнього має бути відпо-відне підтвердження такого права (наприклад, патент, свідоцтво

Див.: Боидарева О. Нематеріальні активи в бухгалтерському та податковому об-ліку // Бухгалтерія. — 2004. — № 22(593). — С. 33—37.

 

136      6. 6. РЄЗНІКОВА

або документ, що підтверджує право його власника на викорис-тання (експлуатацію) цього нематеріального активу). Якщо тако-го документа немає, то і визнати той чи інший актив, навіть якщо він не має матеріальної форми, саме нематеріальним активом до-статніх законних підстав немає. А яким документом (в цілях бух-галтерського та податкового обліку) можна підтвердити право на володіння діловою репутацією та діловими зв'язками? Погуля-єв С. Ю. досліджуючи «знання» як вклад у просте товариство, та-кож зазначає, що вони повинні бути належним чином введені в комерційний оборот як об'єкт права, вони повинні бути оприбут-ковані суб'єктом підприємницької діяльності. Належний облік нематеріальних активів служить одним з доказів прав на об'єкти інтелектуальної власності і прав на конфіденційну інформацію конкретному учаснику простого товариства. Передаючи той чи інший об'єкт інтелектуальної власності як вклад, необхідно мати докази про його належність тому учаснику, який вносить його до простого товариства258.

Таким чином, можливість оприбуткування (в цілях бухгалтер-ського та податкового обліку), однозначна ідентифікація тих ма-теріальних чи нематеріальних активів, що вносяться як вклад до простого товариства, наявність документального підтвердження належності активів тому учаснику, який вносить їх до простого товариства, має неабияке практичне значення.

Так, ТОВ «Віоза» звернулося до Господарського суду Хмель-ницької області з позовом до ТОВ «Гранд-Плюс» про вилучення зі спільної діяльності внеску позивача згідно з додатком № 1 та № 2 на загальну суму 185378,61 грн, а також про стягнення 50 % доходу, отриманого за період здійснення спільної діяльності в сумі 71 585,57 грн. Дослідивши зібрані у справі докази та оціни-вши їх в сукупності, суд дійшов висновку, що вимоги позивача підлягають залишенню без розгляду, виходячи з наступного. Ух-валою господарського суду від 29.04.2004 р. позивача було зо-бов'язано подати належні докази на обґрунтування заявлених майнових вимог щодо витребування майна, переданого як внесок у спільну діяльність згідно з умовами договору від 09.12.2002 р. та стягнення 50 % доходу, отриманого за період спільної діяль258 Погуляев С. Ю. Передача технологий в виде вклада в простое товарищество: Ав-тореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ МВС України. — X., 2002. — С. 6,С. 13.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         137

ності з 09.12.2002 p. по 01.03.2003 р. Проте позивачем не було подано належних і допустимих доказів в розумінні ст. ст. 34—37 Господарсько-процесуального кодексу України на обґрунтування заявлених вимог щодо вилучення зі спільної діяльності внеску на загальну суму 185378,58грн та про стягнення 50 % доходу в сумі 71585,57 грн, отриманого за період спільної діяльності. Так, ви-могу позивача про вилучення зі спільної діяльності 45 кіосків на суму 98 254,96 грн та 45 лічильників на суму 11 250,00 грн було залишено судом без розгляду, оскільки, як вбачалося з матеріалів справи та протоколу огляду місця дослідження від 26.05.2004 p., позивачем не було подано доказів, які дозволили б чітко іденти-фікувати матеріальні цінності, які передані сторонами як вклади до спільної діяльності, поряд з наявними матеріальними ціннос-тями, які фактично знаходяться та використовуються сторонами за місцем спільної діяльності (розміри кіосків, порядок їх розта-шування, заводські номери лічильників, найменування їх вироб-ника). Вимога позивача щодо вилучення зі спільної діяльності внеску — опорної стіни з 1-го по 50-ий метр також була залише-на без розгляду, оскільки позивачем не було доведено та не нада-но належних доказів понесених витрат на її спорудження в тій частині, в якій позивач наполягав на її вилученні. Всупереч вимог ухвали суду, позивачем не було надано доказів отримання відпо-відачем доходів від спільної діяльності, а поданий позивачем лист Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області від 29.042004 року № 5879/M/26-35/12 не міг вважатися належ-ним доказом, оскільки даний лист стосувався порядку ведення податкового обліку спільної діяльності відповідача. За таких об-ставин, суд дійшов висновку, що визначення суми доходу, який мав бути сплачений позивачу за результатами спільної діяльнос-ті, неможливе259.

Відповідно до ч. 1 ст. 1134 Цивільного кодексу України вне-сене учасниками майно, яким вони володіють на праві власності, переходить до спільної часткової власності учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом. По-стає запитання про можливість переходу права власності на діло-ві зв'язки, які є нематеріальним благом, в силу чого їх попередній володілець може продовжувати ними користуватись. Мабуть, як і у випадках використання інших об’єктів господарського обороту,

Справа № 11/1318 // Архів 1 осподарського суду Хмельницькоі ооласті за 2004р.

 

138      6. 6. РЄЗНІКОВА

є доцільним укладення окремого господарського договору (або доповнення традиційного договору про спільну діяльність додат-ковими положеннями) про порядок та умови передачі ділових зв'язків та ділової репутації як вкладу до спільної діяльності (аналогічно до здачі майна в оренду тощо). Допоки володілець ділових зв'язків не «матеріалізує» їх у вигляді, наприклад, пев-них списків тощо, вони існуватимуть лише у вигляді інформації, якою володіє певний суб'єкт. Однак, при передачі таких ділових зв'язків певному адресату — суб'єкту господарювання, який є учасником простого товариства, вони стають об'єктом господар-ського обороту і можуть бути об'єктом власності як фізичної, так і юридичної особи — суб'єктів підприємницької діяльності.

Питання щодо можливості внесення як вкладу до спільної го-сподарської діяльності трудової участі є спірним. По-перше, то-му, що у Цивільному кодексі України, на відміну від його попе-редника, трудову участь не включено до примірного переліку тих вкладів, які може бути внесено до спільної діяльності. По-друге, тому, що внески трудовою участю, як вважають окремі автори, не можуть стосуватися суб’єктів підприємницької діяльності (у тому числі підприємців — фізичних осіб)260.

На нашу думку, трудова участь все ж може бути внеском до спільної господарської діяльності. Так, сьогодні, як і раніше, в договорі про спільну господарську діяльність трудову участь може бути оформлено шляхом переводу одним із учасників спі-льної діяльності працівників основного виробництва на ділянку спільної господарської діяльності261.