Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Проблемні аспекти виконання договоршпр^піл^ну^сподароьку : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

2.3. Проблемні аспекти виконання договоршпр^піл^ну^сподароьку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

Щоб до’ягти реалізації умов договору, необхідна реалізація прав та обовязків сторін, для чого необхідні відповідні їх дії, тобто має включатися механізм динаміки договору на стадії виконання, яке, за висловом Т.В.Боднар, характеризує динамічний стан зо-бов’язання, завдяки якому реалізуються права та обов’язки сто-рін зобов’язання234. Однак, дії сторін на стадії виконання догово-ру повинні здійснюватися згідно з певними правилами. Виконан-ня зобов’язання відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу Украї-ни, має здійснюватися належним чином відповідно до вимог цьо-го Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутно-сті таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що зазвичай ставляться. В цьому поля-гає зміст принципу належного виконання договору. Перераховані в ст. 526 Цивільного кодексу України умови виконання зо-бов’язання деталізуються в наступних статтях Глави 48 Цивіль-ного кодексу (ст. ст. 527—545) та сп’ціальних статтях, що регу-люють окремі види договірних зобовязань. Усі ці умови так чи інакше стосуються: виконання зобов’язання належними сторона-ми або іншими визначеними договором або законом особами; виконання зобов’язання у повному обсязі за винятками, передба-ченими законом; ст’оку та місця виконання зобов’язання; поряд-ку виконання зобовязання сторонами; порядку та способу вико234 Бондар Т. В. Виконання договірних зобовязань в цивільному праві. — К.: Юрін-ком Інтер, 2005. — С. 17—19; Бондар Т. В. Осо’ливості виконання зобов’язань у сфері господарювання // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3(11). — С. 60—64.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         121

нання сторонами розрахунків. Саме таким вимогам, як підкрес-лює С. М. Бервено, мають пі’порядковуватися дії сторін та стадії виконання договірного зобовязання235.

Загальний порядок виконання господарських договорів визна-чено ст. 193 Господарського кодексу України, відповідно до якої суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відно-син повинні виконувати господарські зобов’язання належним чи-ном відповідно до закону, інших правових актів, дог’вору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання — відповідно до вимог, що в певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповід-ні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особ-ливостей, передбачених Господарським кодексом (ч. 1). Однак, як уже зазначалося, жодних особливостей правового регулюван-ня виконання господарського договору про спільну діяльність Господарським кодексом України не передбачено, а тому до ви-конання договорів про спільну господарську діяльність застосо-вуються правила, встановлені Цивільним кодексом України (зок-рема, Глава 77 «Спільна діяльність»). В господарському обороті України на сьогоднішній день відмічається незначне практичне за’тосування господарського договору про спільну діяльні’ть, у звязку із наявністю цілої низки невирішених проблем. Розвязан-ня таких проблем, а також проведення взаємоузгодження чинно-го законодавства України на умовній лінії: «цивільне законодав-ство —> господарське законодавство —> податкове законодавство —> законодавство про бухгалтерський облік» дозволить суб’єктам господарських правовідносин успішно використовувати госпо-дарський договір про спільну діяльність у своїй щоденній прак-тичній діяльності.

Проблемам виконання договору про спільну діяльність в Украї-ні присвячено праці таких авторів, як: О. В. Дзера, В. В. Луць, О. С. Довгерт та ін. Однак, слід відмітити, що науково-теоретична розробка окресленої проблематики зазначеними авторами викону-ється переважно з цивільно-правової точки зору.

Аналіз існуючих наукових досліджень та чинного вітчизняно-го законодавства дозволяє стверджувати, що поза увагою дослід-ників залишилися наступні питання господарсько-правового хаБервеио С. М. Проблеми договірного права України: Монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2006. —С. 183.

 

122      6. 6. РЄЗНІКОВА

рактеру: по-перше, існує, на нашу думку, проблема створення в процесі здійснення спільної господарської діяльності так званого «віртуального» (неправосуб’єктного) об'єднання; по-друге, по-требує свого вирішення ряд проблем, пов'язаних із необхідністю проведення групування (за видами) вкладів до спільної господар-ської діяльності, необхідністю господарсько-правового врегулю-вання процедури внесення та повернення (з врахуванням специ-фічних особливостей) окремих груп вкладів до спільної госпо-дарської діяльності, і, зокрема, господарського обігу нематеріа-льних активів як окремого виду вкладу до спільної господарської діяльності; по-третє, існує потреба господарсько-правового вре-гулювання окремих питань бухгалтерського обліку та оподатку-вання результатів спільної господарської діяльності; по-четверте, потребує також свого додаткового розгляду з господарсько-правової точки зору питання ведення спільних справ та відпові-дальності учасників — суб'єктів господарських правовідносин, за спільними зобов'язаннями. Зазначені проблеми потребують свого нагального та ефективного вирішення у зв'язку з необхід-ністю підвищення ефективності практики виконання договорів про спільну господарську діяльність суб'єктами господарських правовідносин в Україні.

Так, видається неможливим досягнення зазначеної мети без

об’єднання.

Зазначене утворення, яке, на нашу думку, можна визначити як «віртуальне» (неправосуб'єктне) об'єднання, виникає безпосере-дньо у процесі здійснення спільної діяльності суб'єктами госпо-дарювання та негосподарюючими суб'єктами — юридичними особами. У сфері цивільно-правового регулювання даного дого-вору, де учасниками спільної діяльності не виступають суб'єкти господарської (в т.ч. комерційної, підприємницької діяльності), таке утворення не виникає. Зустрічається в літературі також дум-ка, що після укладення договору про спільну господарську діяль-ність виникає «квазі-суб'єкт» (майже суб'єкт)236. Ускладнення подібного роду в господарсько-правовому регулюванні виконан-ня договору про спільну господарську діяльність пов'язане з тим,

Сшльна діяльність. Хрестоматія оухгалтера / Ьілова Н., Ьооро А., Ьоицова М., Винокуров Д., Войтенко Т. та ін. /. —X.: Фактор, 2006. — С. 271.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         123

що вимоги податкового законодавства створюють необхідність формування в дійсності неіснуючого суб'єкту, що має свій реєст-раційний (обліковий) 8-розрядний номер платника податків, є платником податку на додану вартість і має відповідне свідоцтво платника податку на додану вартість, має індивідуальний подат-ковий номер, складає окремий баланс, може також мати і окре-мий поточний рахунок у банку, здає окремо від звітності учасни-ків спільної діяльності спеціальну звітність про облік результатів спільної діяльності тощо. Причому, копія договору про спільну діяльність, яка подається до органів Державної податкової служ-би, повинна бути засвідчена нотаріально, як цього вимагає п. 4.12. Інструкції про порядок обліку платників податків, затвер-дженої наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.1998 р. Зауважимо, що при державній реєстрації господар-ського договору про спільну діяльність органи Державної подат-кової служби України керуються правилами та вимогами щодо обліку саме платників податків, хоча сама по собі спільна діяль-ність (в т.ч. у формі простого товариства) платником податків не являється. Платниками податків у даному випадку можуть бути тільки суб’єкти господарських правовідносин, що є учасниками спільної діяльності.