Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

У процесі задоволення своїх економічних (майнових) та інших інтересів у суб'єктів господарських правовідносин виникає необ-хідність у кооперації (від лат. cooperatio — співробітництво), тобто в спільній діяльності, змістом якої може бути об'єднання майна, зусиль, організація співпраці для досягнення певної спі-льної господарської мети, що не суперечить чинному законодав-ству. Ця необхідність може бути зумовлена різними чинниками, зокрема: відсутністю в суб'єкта господарювання чи негоспода-рюючого суб'єкта — юридичної особи достатніх фінансових ко-штів, майна, ділових зв'язків, ділової репутації, досвіду, знань, технологій для будь-якого виду діяльності; неможливістю здійс-нювати певний вид діяльності без партнерів через юридичні (но-рмативно-правові) вимоги (організація та діяльність фондової бір-жі, комерційного банку, страхова діяльність та ін.); прагнення уникнути ризиків чи зменшити їх.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної ринкової економіки, для успішного ведення спільної господарської діяльності особли-вого значення набуває не тільки глибоке знання специфіки її пра-вового регулювання, а й уміння грамотно використовувати існу-ючі правові засоби, щоб підвищити ефективність її практичного здійснення. Саме ефективністю здійснення спільної господарсь-кої діяльності в кінцевому підсумку й визначається ступінь за-цікавленості суб'єктів господарювання та негосподарюючих суб’єктів — юридичних осіб у її практичному використанні.

Цим зумовлюється необхідність не тільки належного правово-го регулювання спільної господарської діяльності в Україні, а й вивчення правових засад, форм здійснення спільної господарсь-кої діяльності.

Основною організаційно-правовою формою здійснення спіль-ної господарської діяльності є господарський договір. Аналіз

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         5

чинного законодавства та господарської практики дає підстави стверджувати про наявність істотних недоліків у правовому ре-гулюванні договорів про спільну господарську діяльність. Цим зумовлюється необхідність розв'язання проблем правового регу-лювання спільної господарської діяльності в Україні. Ефектив-ність ведення спільної господарської діяльності серйозно усклад-нюється недосконалістю її нормативно-правової регламентації. Незначним є практичне поширення цього виду господарських до-говорів. 3 метою подальшого вдосконалення правової регламен-тації спільної господарської діяльності в Україні видається необ-хідним вироблення нових практичних завдань державної політики в господарській сфері на сучасному етапі. Такими за-вданнями можуть бути: реструктуризація економіки, стимулю-вання кооперації та спільної господарської діяльності в пріорите-тних галузях економіки, що особливо потребують капітало-вкладень; мотивація суб’єктів господарської діяльності до довго-строкових коопераційних зв'язків, до здійснення спільної госпо-дарської діяльності саме у формі простого товариства, з довго-строковим об'єднанням вкладів; забезпечення економічної безпеки учасників спільної господарської діяльності; залучення зовнішнього капіталу до України при здійсненні спільної госпо-дарської діяльності за участю іноземних інвесторів тощо. При-значенням державної політики за таких умов має бути наступне винайдення та реалізація оптимальних засобів правового регулю-вання господарських відносин зі спільної діяльності. Такими засобами можуть бути: вдосконалення господарського законо-давства в напрямі його стабілізації; здійснення вичерпного го-сподарсько-правового врегулювання спільної господарської діяльності, подальше збалансування та взаємоузгодження гос-подарсько-правового регулювання спільної господарської дія-льності з цивільним, податковим законодавством та законодав-ством про бухгалтерський облік; створення відсутнього на сьогодні в законодавстві системного підходу до стимулювання спільної господарської діяльності, відпрацювання його ефек-тивних механізмів та правових засобів; виділення пріоритет-них галузей економіки та заохочення спільної господарської діяльності саме в цих галузях тощо. 3 огляду на зазначене осо-бливої актуальності та науково-практичного значення набуває розробка поняття та особливостей спільної діяльності як гос-подарського зобов'язання.

 

6          6. 6. РЄЗНІКОВА

B Україні дослідження питань правового регламентування спільної господарської діяльності тривалий період здійснювалося лише з позицій приватно-правового регулювання. Масштабні економічні реформи виявили неприйнятність існуючих підходів до спільної господарської діяльності, заснованих на ізольованому одногалузевому дослідженні проблем, що не враховують їх ком-плексної, системної міжгалузевої природи правового регулюван-ня. Потреба в проведенні взаємоузгодження чинного законодав-ства обумовлюється специфікою господарського права як комп-лексної галузі права.

Головною метою цього видання є комплексний аналіз право-відносин, що виникають при здійсненні спільної господарської діяльності, умов, необхідних для здійснення цієї діяльності, ви-роблення теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдос-коналення правового регулювання спільної господарської діяль-ності в Україні.

Автор висловлює щиру подяку доктору юридичних наук, професору, члену-кореспонденту АПрН України, завідувачу ка-федри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка — Щербині Валентину Степановичу, а також усьому професорсько-викла-дацькому складу кафедри господарського права юридичного фа-культету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримку, цінні поради, розуміння та сприяння.

Автор буде вдячний читачам за відгуки, критичні зауваження та побажання, надіслані за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, б. 84, к. 3 (Приватне підприємство «ЮрБухСе-рвіс», Рєзніковій В.В.), а також за надіслані на цю ж адресу копії судових рішень у господарських спорах, пов’язаних з укладен-ням, виконанням та припиненням договорів про спільну госпо-дарську діяльність.