Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.     Вітчизняною економічною науковою думкою визнається : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

2.     Вітчизняною економічною науковою думкою визнається


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

них суб'єктіе  господарювання  (ніприклад,   спільних  підпри-ємств).   Спільні  підприємства  визнаються  однією  з  найбільш

комут* вузькому значенні. Перше визначення охоплює такі його

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         87

характеристики: сшльне підприємство створюється як одна з найбільш перспективних форм кооперативної угоди між двома чи кількома партнерами з різних країн з метою досягнення мак-симальної інтеграції, взаємного впливу на посилення позитивних характеристик (скорочення витрат, розподіл ризику, спрощення доступу до нових ринків і дешевих ресурсів) і мінімізації негати-вних моментів (відсутність доступу до ресурсів, нестача техноло-гій та управлінських знань) та отриманні на цій основі більш ви-сокого прибутку, який потім реінвестується у виробництво (бізнес) і розподіляється між партнерами. В більш вузькому, так званому функціональному значенні, спільне підприємство визна-ється економічною одиницею, що планується, створюється, конт-ролюється та керується двома чи кількома партнерами у відпові-дності з їхніми внесками до капіталу і внутрішньою д ом.вл еністю172.

двох та більше суб’єктів господарювання, а також негосподарюючих суб’єктів — юридичних осіб (як вітчизняних, так і за участю іноземних інвесторів), що може здійснюватися як у формі господарського дого-вору, так і у формі створення самостійного господарюючого або не го-сподарюючого суб’єкта — юридичної особи, передбачає наявність у її учасників спільної господарської мети, для досягнення якої вони об’єднують свої зусилля та можливі вклади (грошові коіггги, матеріа-льні та нематеріальні активи), спільно діють протягом певного періоду часу, здійснюють координацію своїх спільних дій, беруть участь у роз-поділі спільно досягнутого результату (як прибутків, так і збитків).

4. Спільна господарська діяльність може здійснюватися в двох організаційно-правових формах (як зі створенням, так і без ство-рення юридичної особи). В одному з випадків сторони укладають між собою звичайний договір про спільну господарську діяль-ніст. , а в іншому — установчий (засновницький) договір.

розумінні до ознак, які можуть характеризувати го-сподарський договір як договір про спільну господарську діяльність, пропонується відносити: 1) наявність добровільного об’єднання двох або більше суб’єктів господарських правовідносин; 2) наявність спіль7 Внешнезкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Стровс-кий Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др.; Под ред. Стровского Л. Е. — М.: ЮНИ-ТИ, 1999. — С. 396.

 

88        6. 6. РЄЗНІКОВА

ної для всіх учасників договору господарської мети; 3) для досягнення постановленої мети повинно відбуватися об’єднання зусиль учасників (при здійсненні спільної діяльності у формі простого товариства — в т.ч. також грошових коштів, матеріальних та нематеріальних активів як вкладів), що обов’язково повинно знайти своє відображення у пр’дметі договору про спільну діяльність; 4) в результаті такого обєднання повинна створюватися спільна часткова власність, а при

значають належність кожного окремого господарського договору до сфери договорів про спільну господарську діяльність, пропонується відносити: 1) оьфемі цілі кожного з учасників такої діяльності повинні бути об’єднанні спільною метою, бажанням досягти певного визначе-ного результату 2) для досягнення зазначеної мети повинні об’єднуватися зусилля учасників та відповідно коо’динуватись їхні дії (не виключеним, хоч і не обов’язковим, є також обєднання грошових коіптів, матеріальних та нематеріальних активів).

6. У визначеному нами «широкому» розумінні, пропонуємо до договорів про спільну господарську діяльність відносити до-говори про взаємодію, про співпрацю, про спільне фінансування (інвестування), про часткову (пайову) участь, про творчу спів-працю, власне договір про спільну діяльність, у т.ч. у формі про-стого товариства, договори комерційної концесії та/або франчай-зингу, а також інші господарські договори, незалежно від їх найменування, якщо вони містять ознаки спільної господарської діяльності, умовно поділяючи їх на договори про співпрацю (що встановлюють рівноправні взаємовідносини між контрагентами) та інтеграційні договори (що встановлюють нерівноправні взає-мовідносини між контрагентами). Характерною особливістю ін-теграційних договорів вважаємо їхню дворівневість. Дворівне-вість відносин у даному випадку означає, що, незважаючи на формальну юридичну рівність сторін, між учасниками таких до-говорів виникають елементи підпорядкованості, хоча, з іншої то-чки зору, обидві сторони водноча’ залишаються абсолютно не-залежними господарюючими суб'єктами, тому такі елементи підпорядкованості не корпоративні за своєю природою.