Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
мають бути присутні комплексно: : Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні : Бібліотека для студентів

мають бути присутні комплексно:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 

магниевый скраб beletage

діяльність суб’єктів господа-рювання за своїм економічним змістом є виготовленням і реалі-зацією продукції (виконання робіт, надання послуг), тобто здійс-нюється у виробничій сфері;

перебуваючи у сфері суспільного виробництва, ця діяльність спрямована на задоволення приват-них інтересів суб’єктів господарювання за умови дотримання ними певних публічних інтересів (іншими словами у господарсь-кій діяльності об’єктивно поєднані приватні і публічні інтереси);

вона насамперед пов’язана з тією стороною суспільного вироб-ництва, в якій здійснюється господарське використання майна;

вона є діяльністю, що організує виробництво та використання майна;

продукт (результат) цієї діяльності має вартісний харак-тер, тобто грошову оцінку (цінову визначеність), причому незалежно від того, чи є така діяльність підприємницькою   .

Критеріями відмежування одного різновиду господарської ді-яльності від іншого можуть бути: сфера, галузь, у яких здійсню-ється ця діяльність (наприклад, сфера суспільного виробництва, соціальна та інші сфери); м’та діяльності (одержання приб’тку або бе’ його одержання); субєкт діяльності (спеціальний субєкт — субєкт суто господарської діяльності або інший суб’єкт, для якого ця діяльність є допоміжною); обсяг саме господарської дія-льності у більш широкій за змістом діяльності того чи іншого суб’єкта (основний або допоміжний). 3 огляду на зазначене, спі-льна господарська діяльність як особливий вид господарської ді-яльності характеризується тим, що: 1) може здійснюватися у різ-них сферах; 2) передбачає наявність спільної господарської (комерційної та/або некомерційної) мети; 3) суб’єктами такої дія-льності є, переважно, суб’єкти господарювання та негосподарю-ючі суб’єкти — юридичні особи; 4) може мати характер як осно-вної, так і допоміжної господарської діяльності.

Якщо узагальнити класифікацію господарських відносин, наве-дену у ст. 3 Господарського кодексу Уьфаїни, то фактично йдеться про дві основні групи цих відносин: господарсько-виробничі відно-сини та  організаційні55.  Господарсько-виробничі  відносини,  що

54 Див.: Знаменський Г. Л. Глава 1. Загальні положення, ст. 3 // Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Знаменський Г. Л., Мамутов В. К., Побірче-нко I. Г., Хахулін В. С, Щербина В. С. та ін. / За заг. ред. Мамутова В. К. — К.: Юрінком Інте55 2004. —С. 12.

Теиьков С. О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 року. — К.: Вид-во А.С.К., 2004. — С. 15.

 

Правове регулювання спільної господарської діяльності вУкраїні         27

складаються при безпосередньому здійсненні господарської діяль-ності з виробницгва продукції, виконання робіт та надання послуг, звичайно набувають форми господарських зобов’язань (господарсь-ких договорів). Зміст господарських зобов’язань визначається пере-важно угодою їх учасників. Майновий елемент у відносинах даного виду проявляється в передачі або в русі певного майна. Частіше за все такі майнові відносини супроводжуються організаційними відносинами. Підтвердженням цьому є ч. 4 ст. 176 Господарськ’го кодексу України, яка регулює організаційно-господарське зобовя-зання між учасниками спільної діяльності та одним з учасників, на якого покладається обов’язок ведення спільних справ, що виникає з юридичного складу — договору про спільну господарську діяль-ність і доручення (таке доручення встановлює взаємовідносини сто-рін відповідного зобов’язання та є його формою).

За видами господарської діяльності, що опосередковуються договорами про спільну господарську діяльність, їх можна поді-лити на дві групи: договори про спільну господарську діяльність підприємницького (комерційного) характеру та договори про спільну господарську діяльність некомерційного характеру. В м’жах першої групи видається можливим поділ на: договори, повязані із виробництвом (виконанням робіт, наданням послуг), процесом обслуговування виробництва (виконанням робіт, на-данням послуг), а також договори невиробничого характеру.

Водночас розуміння поняття, сутності та особлив’стей дого-вору про спільну діяльність, як господарського зобовязання, ви-дається неможливим без визначення його юридичної (правової) природи. Тому з’являється потреба виявити та розкрити зміст са-мої категорії «юридична природа договірного зобов’язання», що набула широкого використання в юридичній літературі, але зміст якої залишається невизначеним.

Більшість авто’ів користується поняттям «юридична природа договору», щоб зясувати, до якого типу чи виду визначених чинним законодавством договорів відноситься та чи інша право-ва конструкція. Наприклад, Н. Дмитревський, розмірковуючи про юридичну природу договорів фінансування, обговорював пи-тання можливості їхнього конструювання як договорів позики чи як договорів   товариства56.   Аналогічна   думка   трапляється

Див.: Дмитревский Н. Договорьі о финансировании и их юридическая природа // Право и жизнь. — 1925. — № 9—10. — С. 36—37.

 

28        6. 6. РЄЗНІКОВА

і в С. Н. Ландкофа, який писав про юридичну природу таємних товариств, намагаючись при цьому відмежувати дану форму до-говірних зобов’язань від позики та договору товариства57. 3. С. Бєляєва, розкриваючи юридичну природу договорів, якими опосередковується спільне виробництво сільськогосподарської продукції, відокремлювала їх від комплексних договорів, догово-рів поставки, купівлі-продажу та інших видів договорів58. А. I. Масляєв та I. А. Масляєв, досліджуючи питання про юриди-чну природу оформлення спільної діяльності соціалістичних ор-ганізацій, які створюють з цими цілями спеціальну правосуб’єкт-ну організацію, проаналізували різноманітні точки зору та висло-вили свою позицію щодо визнання таких зобов’язальних відносин то договором про спільну діяльність, то установчим договором59. Подібний підхід є характерним не тільки для тих вчених, які за-ймалися дослідженням проблем юридичної природи договорів про спільну діяльність (в т.ч. і у формі простого товариства).