Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично

здійснюється у формі:

а)         агентування;

б)         інноваційної діяльності;

в)         торгово-комерційної діяльності;

г)         біржового підприємництва.

2.         Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін

договору) має бути зазначена у:

а)         преамбулі (вступній частині) договору;

б)         основній частині договору;

в)         заключній частині договору;

г)         в примітках.

Розділ 3. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

3.         До прямого державного регулювання діяльності підприємств

відносять:

а)         встановлення тарифної системи оплати праці;

б)         державний контроль за якістю продукції;

в)         державне регулювання фонду оплати праці;

г)         розробка положень підприємницького права.

4.         Непряме регулювання діяльності підприємств здійснюється у формі:

а)         виконання умов соціального законодавства;

б)         контролю за якістю продукції;

в)         укладання колективних договорів;

г)         державної реєстрації створення підприємств.

5.         Державне регулювання підприємництва – це:

а)         обмеження у здійсненні підприємницької діяльності;

б)         визначення суб’єктів підприємницької діяльності;

в)         регламентація поведінки суб’єктів підприємницької діяльності.

6.         Якій сфері підприємницької діяльності властивий підвищений ризик:

а)         виробничого підприємництва;

б)         інноваційного підприємництва;

в)         фінансового посередництва;

г)         торговельного посередництва.

7.         Що лежить в основі ефекту підприємницької діяльності:

а)         підприємницька ідея;

б)         новаторська ініціативна діяльність;

в)         бажання і можливості підприємця;

г)         отримання прибутку як результату підприємницької діяльності.

8.         Що є передумовою припинення підприємницької діяльності

відповідно до Господарського Кодексу України:

а)         власна ініціатива підприємця;

б)         закінчення строку дії ліцензії;

в)         припинення існування підприємця;

г)         рішення суду у випадках, передбачених Господарським Ко-

дексом та іншими законами;

д)         все перелічене є вірним.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

9.         Хто з науковців характеризував підприємця як самостійного то-

варовиробника, в діяльності якого обов’язково присутні фактор

ризику:

а)         Ж.-Б. Сей;

б)         Й. Шумпетер;

в)         Р. Кантільйон;

г)         Дж. М. Кейнс.

10.       Хто з науковців розглядав підприємництво як універсальну

функцію будь-якої економіної системи, що поєднується з інши-

ми видами діяльності:

а)         Ж.-Б. Сей;

б)         Й. Шумпетер;

в)         Р. Кантільйон;

г)         Дж. М. Кейнс.

11.       Оберіть головні умови здійснення підприємницької діяльності:

а)         автономність підприємця, повна відповідальність підпри-

ємця за наслідки здійснення своєї діяльності, орієнтація на

комерційний успіх;

б)         наявність фінансових ресурсів, доступність інформації, від-

сутність барєрів входження на ринок;

в)         існування незадоволеного попиту споживачів, орієнтація

підприємця на комерційний успіх.

12.       Субєктами підприємницької діяльності можуть бути:

а)         юридичні особи різних форм власності;

б)         правоздатні та дієздатні громадяни України та іноземці, ко-

лективи громадян, об’єднання громадян, індивідуальні, сі-

мейні та інші типи й категорії підприємств, створення яких

не суперечить законодавчим актам України;

в)         правильної відповіді немає.

13.       Підприємець виконує такі функції:

а)         комерційна, ресурсна, фінансова, організаторська;

б)         управлінська, комерційна, інноваційна;

в)         ресурсна, управлінська, інноваційна, ризикова.

Розділ 3. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

14.       Підприємницька діяльність здійснюється на основі таких прин-

ципів:

а)         вільний вибір діяльності, вільне наймання працівників, віль-

не розпорядження прибутком;

б)         залучення і використання матеріально-технічних і фінансо-

вих ресурсів, саморозвитку, незалежності;

в)         всі відповіді вірні.

15.       До ризиків, що не страхуються у підприємницькій дільності, на-

лежать:

а)         неконтрольованість витрат, зміни цін постачальників, ризик

пожежі;

б)         ризик виникнення стихійних лих, форс-мажорних обставин

при веденні господарської діяльності.

в)         невизначеність і зміни попиту, зміни у смаках споживачів,

зміни у державній економічній політиці.