Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Підприємництво   2. Суб’єкти підприємницької діяльності

3. Творча функція підприємницької діяльності     4. Ресурсна функція підприємницької діяльності

5. Організаційно-супровідна функція підприємницької діяльності        6. Економічний механізм підприємницької діяльності

7. Соціальний механізм підприємницької діяльності       8. Організаційний механізм підприємницької діяльності

9. Договір       10. Інноваційне підприємство

11. Виробнича кооперація   12. Проектне фінансування

13. Управління за контрактом        14. Підрядне виробництво

15 Бартерні операції

A)        генерування й активне використання новаторських ідей і пілот-

них проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ри-

зикувати в бізнесі (підприємництві).

Б) формування й продуктивне викорис тання власного капіталу, а також інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів.

B)        практична організація маркетингу, виробництва, продажу, ре-

клами та інших госпо дарських справ, використання вартісних

інструментів, які є необхідною передумовою функціонування

підприємства в ринкових умовах.

Г) особливий новаторський процес, спрямований на пошук нових можли-востей, досягнення комерційного ефекту від використання нововведень.

Д) форма партнерських зв’язків, здійснюваних через передачу од-ним підприємцем іншому «ноу-хау» управлінського характеру і забезпечення тим іншим інвестування процесу практичного його використання.

Е) здійснення замкнутого виробничого циклу готового до споживан-ня продукту всіма партнерами спільно, причому кожний з них ви-конує свою частку робіт у рамках єдиного виробничого процесу.

И) форма підприємницького співробітництва за якої: один парт-нер зобов’язується фінансувати реалізацію підприємницько-го проекта іншого партнера або партнер- розробник пропонує

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

іншому партнеру здійснювати практичну його реалізацію і зобов’язується фінансувати всі необхідні роботи.

К) форма юридично оформлених відносин між підприємцями від-повідно до якої один з них здійснює цільове виробництво про-дукції на пряму вказівку іншого.

Л) форма реалізації укладеної угоди в натуральній формі згідно з попередньо узгодженою номенклатурою обмінюваних товарів, а також узгодженими строками взаємних поставок продукції.

М) форма документально закріплених партнерських зв’язків.

Н) ініціативна самостійну господарсько-комерційна діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, зорієнтована на отриман-ня прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. Така діяльність здійснюється підприємцем від свого імені, на власний ризик і з особистою майновою відповідальністю.

О) урахування інтересів підприємця та інших учасників підприєм-ницького процесу.

П) правоздатні та працездатні громадяни України та іноземці, колекти-ви громадян, об’єднання громадян, індивідуальні, сімейні, приватні, колективні, державні, спільні та інші види, типи й категорії підпри-ємств, створення яких не суперечить законодавчим актам України.

Р) формування ланок організації підприємницької діяльності про-тягом повного життєвого циклу підприємницької структури.