Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Ознаки, за якими підприємства відносять до групи малих під-

приємств:

а)         розмір статутного фонду;

б)         розмір отримуваного прибутку;

в)         чисельність працюючих;

г)         розмір валового доходу за рік.

2.         Схема об’єднання підприємств, що працюють у системі взаємо-

вигідних партнерських відносин, при яких відбувається переда-

ча на платній основі торгової марки, технології або лінії вироб-

ництва, називається:

а)         лізингом;

б)         факторингом;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         франчайзингом;

г)         опціоном.

3.         До прямого державного регулювання діяльності підприємств

належить:

а)         ліцензування діяльності, кредитна політика;

б)         податкова та амортизаційна політика, створення робочих місць;

в)         податкова та амортизаційна політика, створення робочих

місць;

г)         антимонопольне регулювання, контроль якості продукції,

контроль за розміщенням та будівництвом підприємств.

4.         Тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського

капіталу для реалізації спільної мети називаються:

а)         консорціумом;

б)         картелем;

в)         концерном;

г)         корпорацією.

5.         За правовим статусом і формою господарювання підприємства

класифікуються на:

а)         комерційні, некомерційні;

б)         одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства;

в)         приватні, колективні, комунальні, державні;

г)         лізингові, промислові, банківські, торговельні, страхові.

6.         Повне товариство - це:

а)         об’єднання підприємців яке має статутний фонд, поділений

на частини, розмір котрих визначається засновницькими до-

кументами, учасники якого несуть відповідальність у межах

їхнього внеску;

б)         добровільне об’єднання громадян з метою спільного ведення

господарської або іншої діяльності;

в)         добровільне об’єднання громадян, всі учасники якого займають-

ся спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну від-

повідальність за зобов’язання підприємства всім своїм майном;

г)         товариство громадян з тимчасовим володінням й користуван-

ням майном для здійснення підприємницької діяльності.

Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємства

7.         Синдикат - це:

а)         тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського

капіталу для досягнення загальної мети;

б)         договірні об’єднання господарюючих суб’єктів на основі ін-

теграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних

інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізо-

ваного регулювання діяльності кожного з учасників;

в)         організаційна форма існування різновиду картельної угоди,

що передбачає реалізацію продукції учасників через створю-

ваний спільний збутовий орган або збутову мережу одного з

учасників об’єднання;

г)         монополістичне об’єднання підприємств, що раніше належали різ-

ним підприємцям, в єдиний виробничо-господарський комплекс.

8.         Корпорація - це:

а)         договірне об’єднання господарюючих суб’єктів на основі ін-

теграції їх науково-технічних, виробничих та комерційних

інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізо-

ваного регулювання діяльності кожного учасника;

б)         найпростіша форма договірного об’єднання підприємств

(фірм, компаній, організацій) з метою постійної координації

господарської діяльності;

в)         форма статутних об’єднань підприємств, що характеризу-

ється єдністю власності і контролю;

г)         договірне об’єднання підприємств переважно однієї галузі

для здійснення спільної комерційної діяльності регулюван-

ня збуту виготовлюваної продукції.

9.         Найпростішою формою об’єднання підприємства є:

а)         концерн;

б)         корпорація;

в)         асоціація;

г)         консорціум;

д)         холдинг.

10.       Форма об’єднання підприємств, за якої суб’єкти втрачають гос-

подарську та юридичну самостійність, - це:

а)         концерн;

б)         холдинг;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         корпорація;

г)         консорціум.

11.       Об’єднання підприємств, очолюване одним або декількома бан-

ками, що розпоряджаються капіталом підприємств, які входять в

об’єднання, та координують всі сфери їх діяльності, називається:

а)         картель;

б)         консорціум;

в)         фінансово-промислова група;

г)         асоціація.

12.       Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповіда-

ють за борги товариства:

а)         в межах належних їм акцій;

б)         у межах належних їм внесків;

в)         у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному

внеску;

г)         усім належним їм майном;

д)         уcі відповіді неправильні.

13.       Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповіда-

ють за борги товариства:

а)         в межах належних їм акцій;

б)         у межах належних їм внесків;

в)         у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

г)         усім належним їм майном;

д)         усі відповіді неправильні.

14.       Учасники повного товариства відповідають за борги товариства:

а)         в межах належних їм акцій;

б)         у межах належних їм внесків;

в)         у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

г)         усім належним їм майном;

д)         усі відповіді неправильні.

15.       Учасники командитного товариства відповідають за борги товариства:

а)         в межах належних їм акцій;

б)         у межах належних їм внесків;

Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємства

в)         частина учасників – усім майном, інші – в межах належних

їм внесків;

г)         усім належним їм майном;

д)         усі відповіді неправильні.

16.       Промислово-фінансова група має статус юридичної особи:

а)         так;

б)         ні.

17.       Підприємство або інший суб’єкт господарювання, створений

юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання

їхнього майна й участі в підприємницькій діяльності з метою

одержання прибутку, називається:

а)         акціонерним товариством;

б)         суб’єктом підприємницької діяльності;

в)         господарським товариством;

г)         виробничим кооперативом;

д)         товариством з додатковою відповідальністю.

18.       Залежно від способу заснування та формування статутного фон-

ду підприємство може бути:

а)         унітарним;

б)         господарським товариством;

в)         акціонерним товариством;

г)         державним;

д)         приватним.

19.       Підприємство, яке створюється одним засновником, який виділяє

необхідне для того майно, формує статутний фонд не поділений на

частки, розподіляє доходи та керує підприємством, називається:

а)         корпоративним;

б)         приватним;

в)         унітарним.

20.       Підприємство в статутному фонді якого іноземна інвестиція

становить 10 % відноситься до:

а)         національного підприємства;

б)         підприємства з іноземними інвестиціями;

в)         іноземного підприємства.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

21.       Договірне об’єднання, створене з метою постійної координації

господарської діяльності підприємств – це:

а)         корпорація;

б)         консорціум;

в)         асоціація;

г)         концерн;

д)         холдинг.

22.       Тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення

його учасниками певної спільної господарської мети – це:

а)         корпорація;

б)         консорціум;

в)         асоціація;

г)         концерн;

д)         холдинг.

23.       Корпорація створюється за рішенням Кабінету міністрів України:

а)         так;

б)         ні.

24.       Промислово – фінансова група створюється за рішенням Кабі-

нету міністрів України:

а)         так;

б)         ні.

25.       Перевагами акціонерного товариства є:

а)         обмежена відповідальність учасників;

б)         можливість залучення великого капіталу для підвищення

фінансової стійкості;

в)         можливість отримання учасниками своєї частки в статутно-

му фонді при виході з товариства;

г)         спрощена організаційна структура;

д)         фіксований склад учасників.

26.       Згідно з законодавством України створення об’єднань підпри-

ємств погоджується з:

а)         Кабінетом Міністрів України;

б)         антимонопольним комітетом України;

в)         відповідним міністерством та відомством.