Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА. : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВА.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Унітарне підприємство    2. Корпоративне підприємство

3. Просте товариство           4. Командитне товариство

5. Корпорація            6. Консорціум

7. Концерн    8. Синдикат

9. Трест          10. Холдинг

11. Мале підприємство        12. Товариство з обмеженою відповідальністю

13. Велике підприємство     14. Повне товариство

15. Акціонерне товариство 16. Асоціація

A)        товариство, що створюється внаслідок угоди учасників про

об’єднання їхнього майна та особистої участі в його діяльності.

У такому випадку товариство не є юридичною особою і має фор-

му угоди про спільну діяльність, згідно з якою члени не відпо-

відають за борги один перед одним, але несуть солідарну відпо-

відальність за борги товари ства усім майном, що йому належить.

У такому товаристві кожний член може виступити від свого іме-

ні при укладанні різних угод. Загальний дохід товариства розпо-

діляється між учасниками відповідно до умов угоди.

Б) організація, що складається з одного або кількох учасників, які відповідають усім своїм майном (необмежено відповідальні то-вариші - комплементарії), і одного або кількох членів, відпові-дальність яких обмежується їхніми внесками - паями (команди-тисти).

B)        пiдприємство, на якому середньооблiкова чисельнiсть працюю-

чих за звiтний (фiнансовий) рiк не перевищуе 50 ociб, а обсяг

валового доходу вiд реалiзацii продукцii (робiт, послуг) за цей

перiод не перевищує суми, еквiвалентної п'ятистам тисячам

(500 000) євро за середньорiчним курсом Нацiонального банку

Украiни щодо гривнi.

Г) форма спільної діяльності, яка передбачає наявність статутного капіталу, розділеного на частки, розмір яких визначається за-сновницькими документами.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Д) тимчасове статутне об'єднання пiдприємств для досягнення його учасниками певної спiльної господарської мети (реалiзацii цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв тощо).

Е) статутне об'єднання пiдприємств, а також інших органiзацiй, на основi їx фiнансовоi залежностi вiд одного або групи учасникiв об'єднання, з централiзацiєю функцiй науково -технiчного i виробничого розвитку, iнвестицiйної, фiнансової, зовнiшньоекономiчної та iншої дiяльностi.

Ж) договiрне об'єднання, створене на основi поєднання виробничих, наукових i комерцiйних iнтересiв пiдприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централiзованого ре-гулювання дiяльностi кожного з учасникiв органам управлiння корпорацii.

З) форма об’єднання суб’єктів господарювання, за якої всі під-приємства, що об’єднуються, втрачають свою комерційну та виробни чу самостійність, підпорядковуються єдиному органу управління.

И) договірна форма об’єднання суб’єктів господарю вання, учасни-ки якої укладають угоду про регулювання обсягів вироб ництва продукції, надання послуг або виконання робіт, про поділ ринків збуту та джерел сировини, наймання робочої сили, установлен-ня рівня заробітної плати та соціальних гарантій для працюю-чих, про умови продажу та строки платежів тощо.

К) компанія-власник, статутний капітал якої утворюють контроль-ні пакети акцій підприємств, що входять до неї.

Л) об’єднання суб’єктів господарювання, у якому розподіл замов-лень на закупівлю сировини та реалізацію виготовленої продук-ції здійснюється через єдину мережу постачання та збуту.

М) договiрне об'єднання, створене з метою постiйноi координацiї господарської дiяльностi пiдприємств, що об'єдналися, шляхом централiзацiї однiєї або кiлькох виробничих та управлiнських функцiй, розвитку спецiалiзацii i кооперацii виробництва, органiзацiї слiльних виробництв на основi об'єднання учасника-ми фiнансових та матерiальних ресурсiв для задоволення пере-важно господарських потреб учасникiв.

Н) підприємство, що створюється одним засновником, який видiляє необхiдне для того майно, формує вiдповiдно до закону статутний фонд, не подiлений на частки (пaї), затверджує ста-Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємства

тут, розподiляє доходи, безпосередньо або через керiвника, який ним призначається, керує пiдприємством i формує його тру-довий колектив на засадах трудовоro найму, вирiшує питання реорганiзацii та лiквiдацiї пiдприємства.

О) товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідаль-ність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

П) підприємство, на якому середньооблiкова чисельнiсть працюючих за звiтний (фiнансовий) рiк перевищуе тисячу (1 000) ociб, а обсяг валового доходу вiд peaлiзaцii продукцiї (робiт, послуг) за рiк пере-вищуе суму, еквiвалентну п'яти мiльйонам євро за середньорiчним курсом Нацiонального банку Украiни щодо гривнi.

Р) товариство, у якому всі учасники здійснюють статутну діяль-ність у межах однієї фірми та несуть необмежену відповідаль-ність за спільні борги (відповідають не лише особистою ча сткою, а й усім своїм майном як солідарні боржники.

С) підприємство, що утворюється, як правило, двома або біль-ше засновниками за їx спільним рiшенням (договором), дiє на основi об'єднання майна та/або пiдприємницькоi чи трудової дiяльностi засновникiв (учасникiв), їx спiльного управлiння справами, на основi корпоративних прав, у тому числi через ор-гани, що ними створюються, участi засновникiв (учасникiв) у розподiлi доходiв та ризикiв пiдприємства.