Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Первинною ланкою у структурі національної економіки є:

а)         сукупність юридичних осіб;

б)         підприємство;

в)         сукупність індивідиумів.

2.         Ринкові умови господарювання підприємства не передбачають:

а)         конкуренцію;

б)         централізоване планування;

в)         наявність приватної власності;

г)         свободу підприємницького вибору.

3.         Вкажіть на правильні відповіді серед наведених нижче. Якщо

ринок збалансовано, то:

а)         покупці та продавці можуть продавати та купувати все, що

хочуть, за існуючої ціни;

б)         тенденції зростання чи падіння ціни немає;

в)         кількість пропозиції дорівнює кількості попиту;

г)         всі наведені відповіді правильні;

д)         жодна з наведених відповідей неправильна.

Розділ 1. Підприємство в економічній системі сучасного суспільства

4.         До характерних ознак функціонування підприємства як вироб-

ничої системи відносять:

а)         цілеспрямованість;

б)         поліструктурність;

в)         складність;

г)         відкритість;

д)         все вище перелічене.

5.         Головне завдання підприємства полягає у:

а)         задоволенні потреб ринку з метою одержання прибутку;

б)         ефективному використанні основних фондів і оборотних засобів;

в)         підвищенні продуктивності праці й ефективному викорис-

танні системи мотивації праці;

г)         підвищенні якості продукції, що випускається.

6.         Основним документом, що регулює діяльність підприємства є:

а)         Господарський кодекс України;

б)         статут;

в)         ліцензія;

г)         патент.

7.         Якщо підприємство належить приватній особі, що наймає для

роботи на ньому інших осіб, це підприємство відноситься до та-

кого виду:

а)         сімейне;

б)         індивідуальне;

в)         державне;

г)         приватне.

8.         Підприємство втрачає права юридичної особи і вважається лік-

відованим з моменту:

а)         втрати власної печатки;

б)         виключення з державного реєстру;

в)         визнання банкрутом;

г)         створення ліквідаційної комісії.

9.         На діяльність підприємства опосередковано впливає:

а)         внутрішнє середовище;

б)         макросередовище;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         мікросередовище;

г)         усі відповіді правильні.

10.       Господарська та економічна діяльність підприємства не зале-

жить від:

а)         планування його діяльності;

б)         економічних відносин з іншими суб’єктами господарювання;

в)         відносин з місцевими радами;

г)         ціноутворення в межах підприємства.

11.       Колективний договір укладається:

а)         лише на державних підприємствах;

б)         на всіх підприємствах;

в)         лише на підприємствах, де частка держави у майні становить

більше 50%;

г)         на всіх промислових підприємствах.

12.       Підприємство в ринковому механізмі характеризується:

а)         дією законів попиту і пропозиції;

б)         рівновагою інтересів покупців та продавців;

в)         дією економічних норм та нормативів;

г)         економічною свободою людини.

13.       Класична модель підприємства орієнтована на:

а)         оновлення економічної системи держави;

б)         активне використання нових управлінських рішень для по-

стійного зростання економічної та соціальної ефективності

підприємства;

в)         пошук зовнішніх додаткових джерел ресурсів;

г)         максимально ефективне використання наявних ресурсів.