Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b9fc6962d0f51f39aa2ca407132d171e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛІТЕРАТУРА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Аветісян В. К., Бантковський В. А., Луценко А. П., Польотов В. А., Рижков В. Г. Економіка ремонтного підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Віктор Казарович Аветісян (ред.). — Х. : ХНТУСГ, 2005. — 390 с.

2.         Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ВД «Інжек», 2007. — 320 с.

3.         Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник. – К.: Аті-ка, 2004. – 480 с.

4.         Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — 2.вид., доп. — К. : А.С.К., 2005. — 400 с.

5.         Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, ма-кроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, ме-неджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяль-ність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії: Навч. екон. словник-довідник для студ. вищих закл. освіти усіх рівнів акре-дитації / Г.І. Башнянин (наук.ред.), В. С. Іфтемічук (уклад.). — Л. : Магнолія плюс, 2004. — 682с.

6.         Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчаль-ний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Центр навчальної літератури, 2006.- 488 с.

7.         Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ.

8.         Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покро-пивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2005. 528 с.

9.         Економіка підприємства: Навч. посібник / за ред А.В. Шегди – К.: Знання-Прес, 2006. – 614 с.

10.       Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учеб-ное пособие.- 2-изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 133 с.

11.       Жнякін Б. О., Краснова В. В. Економіка підприємства: Навч. по-сіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Альфа-пресс, 2005. — 160 с.

12.       Зовнішньо-економічна діяльність підприємств: Підручник для ВУЗів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. Д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової.- Київ: Цент навчальної літератури, 2004.- 580 с.

13.       Клименко С.М., Дуброва О.С.Обгрунтування господарських рі-шень та оцінка ризиків: Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

Література

14.       Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 211с.

15.       Лігоненко Л.О., Клоченок Л. В. Економіка торговельного під-приємства: методика вирішення планово- економічних творчих задач: Навч. посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 295 с.

16.       Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 304 с.

17.       Махній Т.М. Економіка підприємства. Економіка, організація та планування виробництва. Економічний аналіз: Практичні за-вдання / Міністерство освіти і науки України. — Чернівці : Тех-нодрук, 2005. — 60 с.

18.       Михайлов С. І., Ярова В. В., Заєць Г. В., Золотухіна Н. Д., Бод-левський А. В. Економіка аграрного підприємства: Підруч. для екон. і технол. спец. агр. вищих навч. закл. I-II рівнів акредитації / Навчально-методичний центр по підготовці молодших спеціа-лістів / С.І. Михайлов (ред.). — К. : Український Центр духовної культури, 2004. — 396 с.

19.       Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. /М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова та ін.- К.: Алерта, 2009. – 332 с.

20.       Осипов В. І. Економіка підприємства: Підручник для студ. ви-щих учбових закладів / Одеський держ. економічний ун-т. — О. : Маяк, 2005. — 724 с.

21.       Петренко М. І., Храбан А. А., Петренко В. М. Економіка підпри-ємства (в задачах, тестах та ситуаційних вправах): навч. посіб. для студ. напряму підгот. «Менеджмент організації» / Вінниць-кий національний технічний ун-т — Вінниця : ВНТУ, 2006. — 184 с.

22.       Плоха О. Б. Економіка підприємства: Конспект лекцій у схемах / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 164 с.

23.       Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво, стратегія, орга-нізація, ефективність: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 1997. – 244 с.

24.       Протопопова В. О., Полонський О. М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих закл. освіти. — К. : ЦУЛ, 2002. — 220 с.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

25.       Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

26.       Солодовник Л. М., Пономаренко П. І. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб. / Національний гірничий ун- т. — Д. : НГУ, 2004. — 270 с.

27.       Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб.-К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004.-200 с.

28.       Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприєм-ства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. –316 с.

29.       Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 301 с.

30.       Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ.

31.       Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: КОНДОР, 2006.-398 с.

32.       Шегда А.В., Голованенко М.В. Ризики в підприємництві: оціню-вання та управління: Навч. посіб./А.В.Шегда, М.В. Голованен-ко; за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2008.- 271 с.

33.       Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов / Л.Я. Аврашков, В.В. Адамчук и др. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.- 742 с.

ЗМІСТ

Передмова      3

Розділ 1. Підприємство в економічній системі

сучасного суспільства           5

Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємства. .              9

Розділ 3. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання . 17

Розділ 4. Структура підприємства. .            22

Розділ 5. Управління підприємством          29

Розділ 6. Планування діяльності підприємства      35

Розділ 7. Виробничі засоби. .           40

Розділ 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи. .         59

Розділ 9. Оборотні кошти                 74

Розділ 10. Персонал підприємства. .           88

Розділ 11. Організація оплати праці            102

Розділ 12. Організація виробничого процесу. .      116

Розділ 13. Проектна діяльність на підприємстві    129

Розділ 14. Витрати виробництва та собівартість. .           141

Розділ 15. Ціноутворення на продукцію підприємства     153

Розділ 16. Маркетингова діяльність підприємства. .         165

Розділ 17. Фінансова діяльність підприємств        177

Розділ 18. Ефективність діяльності підприємства. .           190

Розділ 19. Ризики в діяльності підприємства. .      199

Розділ 20. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. .        208

Розділ 21. Реструктуризація підприємства. .          214

Предметний покажчик         225

Література       236

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Анатолій Васильович ШЕГДА,

Тетяна Борисівна ХАРЧЕНКО,

Юлія Анатоліївна САГАЙДАК,

Леся Олегівна ПАШНЮК

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗБІРНИК ТЕСТІВ І ЗАДАЧ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 02.09.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 39,5.

Наклад 600 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b9fc6962d0f51f39aa2ca407132d171e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0