Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Реструктуризація підприємства – це:

а)         система заходів, що здійснюється під час провадження в

справі про банкрутство з метою запобігання визнання борж-

ника банкрутом та його ліквідації;

б)         система заходів щодо відновлення платоспроможності

боржника, які може здійснювати власник майна боржника,

інвестора, з метою запобігання банкрутству боржника шля-

хом реорганізаційних та інвестиційних заходів;

в)         здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних,

правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію під-

приємства, що сприятиме його фінансовому оздоровленню.

2.         Вкажіть основні завдання реструктуризації підприємства:

а)         створення й відокремлення нових структурних підрозділів;

б)         оперативне забезпечення виживання підприємства;

в)         удосконалення управління грошовими потоками;

г)         оперативне зниження дебіторської заборгованості;

д)         відновлення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

3.         За формами реструктуризація поділяється на:

а)         оперативну;

б)         тактичну;

в)         фінансову;

г)         стратегічну.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

4.         До заходів оперативної реструктуризації можна віднести:

а)         зміну окремих складових організаційної структури підприємства;

б)         впровадження нових технологій;

в)         розробку нових видів продукції;

г)         зменшення обсягу оборотних активів шляхом виявлення та

реалізації зайвих запасів;

д)         удосконалення управління грошовими потоками.

5.         Основними  шляхами  стратегічної  реструктуризації  можуть

бути:

а)         підвищення контролю за якістю продукції та витрачанням

фінансових ресурсів;

б)         реструктуризація організаційної структури підприємства та

реструктуризація власності;

в)         пошук нових ринків збуту;

г)         удосконалення організації виробництва;

д)         підвищення кваліфікації персоналу.

6.         Здійснення організаційно-економічних, правових і технічних за-

ходів, спрямованих на зміну структури підприємства, називають:

а)         реструктуризацією;

б)         санацією;

в)         ліквідацією;

г)         фінансовим оздоровленням.

7.         Реструктуризація на мікрорівні спрямовується на:

а)         розвиток ринкової інфраструктури;

б)         реорганізацію неплатоспроможних підприємств;

в)         зменшення витрат підприємства на виробництво і збут про-

дукції;

г)         підвищення продуктивності праці на підприємстві.

8.         Зовнішніми причинами, які спонукають процес реструктуриза-

ції підприємства, можуть бути:

а)         політика уряду;

б)         технологічний процес;

в)         докорінні зміни на ринках розвинутих країн;

г)         зміна соціально-економічних систем.

Розділ 21. Реструктуризація підприємства

9.         Реструктуризаційні зміни, які проводяться на підприємстві сто-

суються:

а)         нововведень;

б)         кооперації;

в)         автоматизації;

г)         реорганізації.

10.       За формою реструктуризація підприємства буває:

а)         оперативною;

б)         стратегічною;

в)         тактичною;

г)         комплексною.

11.       Реструктуризація підприємства передбачає зміни таких його

структур:

а)         структури активів;

б)         структури майна підприємства;

в)         вікової структури персоналу;

г)         структури виробничої програми.

12.       За напрямами виокремлюють реструктуризацію:

а)         технічну;

б)         інформаційну;

в)         управлінську;

г)         екологічну.

13.       Зміна організаційної структури і власника підприємства відбу-

вається при здійсненні такої реструктуризації:

а)         економічної;

б)         управлінської;

в)         фінансової;

г)         організаційно-правової.

14.       Залежно від повноти проблем підприємства, що вирішуються,

реструктуризація може бути:

а)         комплексною;

б)         одиничною;

в)         частковою;

г)         балансовою.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

15.       Реструктуризація підприємства, що стосується управління його

пасивами називається:

а)         управлінською;

б)         стратегічною;

в)         економічною;

г)         фінансовою.

16.       Комплекс послідовних заходів, спрямованих на виведення під-

приємства з кризового стану, називається:

а)         реструктуризацією;

б)         ліквідацією;

в)         санацією;

г)         стагнацією.

17.       Процес фінансового оздоровлення підприємства починається з:

а)         формулювання стратегічних цілей санації;

б)         визначення критеріїв вибору певного варіанта санації;

в)         обгрунтування необхідності здійснення санації;

г)         визначення тактики здійснення санації.

18.       Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано і його

продукція не відповідає сучасним нормам, то таке підприєм-

ство:

а)         зберігається і розвивається;

б)         ліквідується;

в)         підлягає санації;

г)         продається.

19.       Здійснення реструктуризації можливе шляхом:

а)         виокремлення певних структурних підрозділів для подаль-

шої діяльності;

б)         створення холдінгової компанії на базі дочірніх підпри-

ємств;

в)         перепрофілювання підприємства;

г)         створення акціонерного товариства.

20.       До першочергових заходів відновлення платоспроможності під-

приємства належать:

а)   інвентаризація його активів;

Розділ 21. Реструктуризація підприємства

б)         запровадження автоматизації виробництва;

в)         обґрунтування необхідної чисельності персоналу.

21.       Державна фінансова підтримка надається підприємствами:

а)         які забезпечують обороноздатність держави;

б)         які випускають імпортозамінну продукцію;

в)         науково-виробничими;

г)         легкої та харчової промисловості.

22.       До складу оцінюваного майна при акціонуванні підприємства

входять:

а)         основні фонди;

б)         незавершене будівництво;

в)         фінансові активи;

г)         оборотні кошти.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Прийнято рішення про реорганізацію акціонерного товариства «X» шляхом приєднання його до акціонерного товариства «Y». Співвідно шення, з яким робиться обмін корпоративних прав при приєднанні, становить 3 : 2. Як доплата до корпоративних прав AT «Y» виплачує на користь акціонерів AT «X» компенсацію в розмірі 2,5 грн. за кожну ак цію номінальною вартістю 50 грн. Розрахуємо суму збільшення статут ного капіталу та складемо баланс AT «Y» після приєднання до нього AT «X», якщо баланси обох підприємств до реорганізації мали такий вигляд:

БАЛАНС AT «X» ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ, тис. грн.

 

Актив Пасив

1. Основні засоби     500      1. Статутний капітал            420

2. Запаси і витрати   150      2. Додатковий капітал          60

3. Дебіторська заборгованість         100      3. Резервний капітал            40

4. Грошові кошти      20        4. Зобов’язання         250

Баланс            770      Баланс            770

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

БАЛАНС AT «Y» ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ, тис. грн.

 

Актив Пасив

1. Основні засоби     1400    1. Статутний капітал            1200

2. Запаси і витрати   300      2. Додатковий капітал          300

3. Дебіторська заборгованість         200      3. Резервний капітал            200

4. Грошові кошти      100      4. Зобов’язання         300

Баланс            2000    Баланс            2000

Розв’язок:

Розрахунок суми збільшення статутного капіталу AT «Y»: Спів-відношення обміну корпоративних прав 3 : 2 означає, що три акції AT «X» обмінюються на дві акції AT «Y». Оскільки обмін акцій здійснюється за рахунок збільшення статутного капіталу, то діє така рівність:

2 акції AT «Y» : 3 акції AT «X» = сума збільшення капіталу AT «Y» : статутний капітал AT «X»,

або

2:3 = сума збільшення статутного капіталу : 420 тис. грн.

Звідси — сума збільшення статутного капіталу AT «Y» дорівнює 280 тис. грн. (420 -2:3). Таким чином, після реорганізації загальна сума статутного капіталу становитиме 1480 тис. грн. (280 + 1200).

Загальна сума компенсаційних виплат акціонерам AT «X» визнача ється множенням кількості акцій (8400) на розмір компен-саційних до плат на одну акцію (2,5 грн.) і дорівнює 21 000 грн. Це означає, що в результаті реорганізації активи AT «Y» збільшилися на суму активів AT «X» і зменшилися на загальну суму компенса-ційних виплат.

Сума приросту чистої вартості AT «Y» в результаті приєднання становить 219 тис. грн. Даний показник визначається відніманням від суми власного капіталу AT «X» (520 тис. грн.) суми компенса-ційних виплат (21 тис. грн.) та вартості корпоративних прав, ви-даних колишнім акціонерам AT «X». Дана різниця включається до складу додаткового капіталу AT «Y».

Сума зобов'язань AT «Y» після приєднання до нього AT «X» до-рівнюватиме загальній сумі зобов'язань обох підприємств: 550 тис. грн. (250 + 300).

Враховуючи викладені аспекти, баланс акціонерного товариства «Y» після приєднання до нього AT «X» матиме такий вигляд, тис. грн.: 

Розділ 21. Реструктуризація підприємства

 

Актив Пасив

1. Основні засоби     1900    1. Статутний капітал            1480

2. Запаси і витрати   450      2. Додатковий капітал          519

3. Дебіторська заборгованість         300      3. Резервний капітал            200

4. Грошові кошти      99        4. Зобов’язання         550

Баланс            2749    Баланс            2749

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

На загальних зборах AT «XXX» та AT «YYY» було прийнято рі шення про реорганізацію цих підприємств шляхом їх злиття та ство рення ново-го AT «Z». Номінальний курс акцій обох акціонерних това риств встанов-лено на рівні 50 грн. Ринковий курс акцій AT «XXX» становить 200 %, AT «YYY» — 180 %. Менеджмент та власники това риств дійшли згоди, що ринковий курс корпоративних прав відображає вартість підприємства, а отже, може слугувати базою для встановлення пропорцій обміну акцій підприємств, що реорганізуються, на акції новоствореного підприємства. Баланси обох підприємств до реорганізації мали такий вигляд:

БАЛАНС AT «XXX» ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ, тис. грн.

 

Актив Пасив

1. Необоротні активи           15 000 1. Статутний капітал            10 000

2. Оборотні активи   25 000 2. Додатковий капітал          5000

                        3. Резервний капітал            2000

                        4. Нерозподілений прибуток           3000

                        5. Зобов’язання         20 000

Баланс            40 000 Баланс            40 000

БАЛАНС AT «YYY» ДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ, тис. грн.

 

Актив Пасив

1. Необоротні активи           30 000 1. Статутний капітал            15 000

2. Оборотні активи   20 000 2. Додатковий капітал          6000

                        3. Резервний капітал            3000

                        4. Нерозподілений прибуток           1000

                        5. Зобов’язання         25 000

Баланс            50 000 Баланс            50 000

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

На зборах засновників AT «Z» прийнято рішення про форму-вання статутного капіталу в розмірі 30 000 тис. грн., шляхом емісії 600 000 ак цій номіналом 50 грн. Баланс новоствореного AT «Z» ма-тиме такий ви гляд, тис. грн.:

 

Актив Пасив

1. Необоротні активи           45 000 1. Статутний капітал            30 000

2. Оборотні активи   45 000 2. Додатковий капітал          11000

                        3. Резервний капітал            4000

                        4. Нерозподілений прибуток           -

                        5. Зобов’язання         45 000

Баланс            90 000 Баланс            90 000

Визначити як розподілятимуться акції новоствореного акціонерно го товариства між власниками корпоративних прав під-приємств, що реорганізуються.

Задача 2.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа» займається пе реробкою сільськогосподарської продукції, яку потім реалізує у влас ному магазині. Учасниками ТОВ є фізичні особи:

А — володіє часткою в 30 %;

Б — володіє часткою в 25 %;

В — володіє часткою в 20 %;

Г — володіє часткою в 15 %;

Д — володіє часткою в 10 %.

При заснуванні підприємства внески учасників А, Г і Д в осно-вному були спрямовані на організацію виробничого цеху, учасники Б і В спрямували свої зусилля на організацію магазину.

У результаті суперечок з питань використання прибутку та подаль шого розвитку бізнесу збори учасників ТОВ прийняли рі-шення про ре організацію юридичної особи шляхом її поділу на два товариства з об меженою відповідальністю: «Цех» та «Магазин». За-сновниками ТОВ «Цех» вирішили стати учасники А, Г і Д (загальна частка 55 %); ТОВ «Магазин» — учасники Б та В (загальна частка 45 %). Першому пере дається виробничий цех з усією інфраструктурою, другому — магазин. Баланс ТОВ «Альфа» перед реорганізацією має такий вигляд, тис. грн.:

Розділ 21. Реструктуризація підприємства

 

Актив Пасив

1. Необоротні активи           10 000 1. Статутний капітал            5 000

2. Оборотні активи   5 000   2. Додатковий капітал          2 000

                        3. Резервний капітал            1 000

                        4. Нерозподілений прибуток           1 000

                        5. Зобов’язання         6 000

Баланс            15 000 Баланс            15 000

Скласти роздільний баланс підприємства, якщо його оціночна рин кова вартість становить 10 000 тис. грн., в т. ч. вартість цеху — 6000 тис. грн., вартість магазину — 4000 тис. грн. При цьому рин-кова вартість реорганізованого підприємства в частині виробни чого цеху дорівнює 60 % усієї вартості підприємства, а також на користь заснов ників ТОВ «Магазин» було вирішено здійснити компенса-ційні виплати в розмірі 5 % вартості підприємства, що становить 500 тис. грн. Джерелом виплати є нерозподілений прибуток.

Задача 3.

3 метою розширення можливостей фінансування підприємства було прийнято рішення про перетворення товариства з обмеженою відпові дальністю «X» на акціонерне товариство «Y». Учасники ТОВ здійсню ють обмін своїх часток на акції за номінальною вартістю. Баланс ТОВ «X» перед реорганізацією має такий вигляд, тис. грн.:

 

Актив Пасив

1. Необоротні активи           7 000   1. Статутний капітал            4 000

2. Оборотні активи   3 000   2. Додатковий капітал          300

                        3. Резервний капітал            700

                        4. Нерозподілений прибуток           -

                        5. Зобов’язання         5 000

Баланс            10 000 Баланс            10 000

Одночасно з перетворенням проводиться збільшення статутно-го капіталу на основі додаткової емісії акцій загальною номіналь-ною вартістю 1 млн. грн. Курс емісії акцій — 120 %. Для поліпшення структури капіталу запропоновано здійснити операцію трансформа-ції заборгованості перед одним із кредиторів у власний капітал, на що спрямовується 25 % акцій додаткової емісії. Решта акцій плану-Економіка підприємства: збірник тестів і задач

ється розмістити на ринку капіталів. Накладні витрати, пов'язані з перетворенням та збільшенням статутного капіталу, становлять 50 тис. грн.

Побудувати баланс підприємства після реорганізації.

Задача 4.

Збори учасників ТОВ «X» прийняли рішення про його поділ на два товариства у співвідношенні 70 : 30. Баланс ТОВ «X» до реорга-нізації має такий вигляд, тис. грн.:

 

Актив Пасив

1. Основні засоби     500      1. Статутний капітал            420

2. Запаси і витрати   150      2. Додатковий капітал          60

3. Дебіторська заборгованість         130      3. Резервний капітал            70

4. Грошові кошти      20        4. Зобов’язання         250

Баланс            800      Баланс            800

Скласти роздільний баланс підприємства за умови, що в процесі реор ганізації була проведена переоцінка основних засобів на 20 %, а також бу ла списана безнадійна дебіторська заборгованість обсягом 30 тис. грн.

Задача 5.

Прийнято рішення про реорганізацію AT «X» шляхом приєд-нання його до акціонерного товариства «Y». Співвідношення, з яким робиться обмін корпоративних прав при приєднанні, становить 5 : 3, тобто 5 ак цій AT «X» обмінюються на 3 акції AT «Y». Кількість ак-цій AT «X», які перебувають у обігу, дорівнює 10 тис. шт. (номінал акцій 50 грн.); AT «Y» — 16 тис. шт. (номінал 50 грн.). Розрахувати суму збільшення статутного капіталу AT «Y» для того, щоб наділи-ти корпоративними правами акціонерів AT «X» згідно із заданими пропорціями.