Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         До зовнішніх чинників, що впливають на діяльність підприєм-

ства належать:

а)         технічні характеристики виробництва;

б)         кон’юнктура ринку;

в)         ціни на енергоносії;

г)         організація виробничого процесу;

д)         умови оподаткування.

2.         До міжнародних факторів зовнішнього середовища, що вплива-

ють на діяльність підприємства відносяться:

а)         кон’юнктура світової економіки;

б)         галузева та регіональна структура економіки;

в)         динаміка ВВП;

г)         напрямок внутрішньої політики держави;

д)         розвиток міжнародних науково-технічних зв’язків.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

3.         До національних факторів зовнішнього середовища, що вплива-

ють на діяльність підприємства відносяться:

а)         тенденції зміни реального рівня доходів населення;

б)         стабільність інструментів державного регулювання економі-

ки;

в)         інвестиційний клімат держави;

г)         обмеження монополізму;

д)         усі відповіді правильні.

4.         Зовнішньоекономічна діяльність – це:

а)         діяльність суб’єктів господарської діяльності України та

іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована

на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території

України, так і за її межами;

б)         діяльність, що здійснюється через науково-технічну, вироб-

ничу, торговельну, сервісну та іншу взаємо корисну співпра-

цю суб’єктів господарювання двох чи більше країн;

в)         вірної відповіді немає.

5.         До зовнішньоекономічної діяльності належать:

а)         експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

б)         орендні, у тому числі лізингові, операції;

в)         створення банківських, кредитних та страхових установ на

території України та за її межами;

г)         все перераховане вірне.

6.         Для захисту національного виробника держава викорис товує

політику:

а)         протекціонізму;

б)         вільної торгівлі;

в)         гуманізму;

г)         даосизму.

7.         Щодо дефіцитних товарів у країні застосовують:

а)         квотування експорту;

б)         квотування імпорту;

в)         ліцензування;

г)         митні збори.

Розділ 20. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

8.         Квотування належить до заходів:

а)         організаційно-розпорядчих;

б)         соціальних;

в)         фінансових;

г)         нетарифних заходів державного регулювання зовнішньо-

економічної діяльності;

д)         адміністративних.

9.         Вільна торгівля сприяє:

а)         збільшенню внутрішнього виробництва всіх товарів;

б)         підвищенню рівня загальної зайнятості й розвитку здо рової

конкуренції;

в)         розвитку здорової конкуренції та економічному зростан ню

країни.

10.       Міжнародний обмін технологіями передбачає переда чу інозем-

ному контрагенту результатів науково-технічної діяльності, що

мають:

а)         практичну цінність у формі промислових зразків та то варних

знаків;

б)         практичну та наукову цінність;

в)         практичну цінність у формі знань та науково-технічно го, ви-

робничого, управлінського, комерційного і фінансового до-

свіду;

г)         усе перелічене вище.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Підприємство «Мрія» ввезло на митну територію України ім-портний підакцизний товар з Італії. Митна вартість товару склала 22 000 €. Курс НБУ на дату поставки становив 10,8 грн за 1 євро. При оформленні митної декларації підприємством було сплачено від митної вартості товару: мито – 5%, акцизний збір – 25%, митний збір – 0,2%, ПДВ – 20%. Визначити вартість розмитненого товару.

Розв’зок:

1)         Основа для нарахування (митна вартість): 22 000 € ×10,8 грн. = 237 600 грн.

2)         Розрахуємо суму мита та митних зборів:

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Сума мита = 237 600 × 5% = 11 880 грн.

Сума митного збору = 237 600 × 0,2% = 547,2 грн.

1)         Розрахуємо суму сплаченого акцизного збору: Сума акцизного збору = (237 600 + 11 800) × 25% = 62 350 грн.

2)         Розрахуємо величину ПДВ: Сума ПДВ = (237 600 + 62 350 + 11 880) × 20% = 62 366 грн.

3)         Загальна вартість розмитненого товару: 237 600 + 11 880 + 547,2 + 62 350 + 62 366 = 374 743,2 грн.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1

Російська компанія «ABBYY Software House» продає за ліцен-зіями нову версію програмного продукту. Який спосіб оплати за лі-цензію – роялті, паушальний платіж, участь у прибутках чи участь у власності – ви включили би до ліцензійної угоди, будучи відпо-відальним за продажі.:

1)         індивідуальним користувачам;

2)         компаніям, що розробляють прикладні програми, які працюють у цьому програмному продукті;

3)         компанії «ABBYY Україна», яка прагне стати генеральним дистриб’ютором. Відповідь обґрунтувати.

Задача 2

Вітчизняна фірма «ТіКО» веде переговори з японською компанією про можливість закупівлі у них телефонних апаратів. Вартість одного телефону – 25 єн, вартість перевезення 100 шт. – 10 єн за штуку, 500 шт. – 8 єн за штуку, 1000 шт. – 6 єн за штуку, 10 000 шт. – 4 єни за шту-ку, 20 000 шт. – 2 єни за штуку. Такий апарат можна продати в Україні за 34 єни за штуку. Якщо уявити, що інших витрат немає, який міні-мальний обсяг імпорту забезпечить «ТіКО» прибуток у 10%?

Задача 3

Столичне підприємство «КИЯНКА-НОВА» веде переговори з іно-земною фірмою про постачання партії власної продукції. Керівництвом прийнято рішення, що вантаж буде прямувати залізницею до Одеси, а з Одеси до Марселя морем. Використовуючи базові умови поставки «Ін-котермс-2000», оберіть найбільш економічно вигідний для постачальни-ка варіант поставки за умов EXW, CIF, FAS, DDU (за критерій оцінки

Розділ 20. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

беручи суму прибутку від операції). Всі витрати постачальника підтвер-джені документально і включені до митної вартості, з них утримують всі обов’язкові податки та збори. Контрактна вартість товару збігається з вар-тістю зазначеною в інвойсі (рахунку-фактурі). Контрактна вартість партії продукції складає за умовами поставки: EXW – 320 000€, CIF – 390 000€, FAS – 400 000€, DDU – 420 000€. Крім того відомі наступні дані:

Таблиця 20.1

 

Облікова вартість товару склала     770 000 грн.

Оплата за навантаження товару у залізничні вагони      460 грн.

Оплата за перевезення залізницею до основного виду транспорту      14 100 грн.

Оплата навантаження продукції на судно 1640 грн.

Фрахт судна   12 000 €

Сплата експортних податків та обов’язкових платежів  26,5%

Страхування продукції         11 000 €

Вартість розвантаження      1 800 €

Оплата імпортних митних зборів, податків та обов’язкових платежів  30,5%

Прогнозований курс гривні до євро на момент здійснення операції     9,8 грн./1 €

Задача 4

Підприємство «Калина» ввезло на митну територію України ім-портний підакцизний товар з Іспанії. Митна вартість товару склала 32 000 €. Курс НБУ на дату поставки становив 10,8 грн за 1 євро. При оформленні митної декларації підприємством було сплачено від митної вартості товару: мито – 13%, акцизний збір – 25%, митний збір – 0,2%, ПДВ – 20%. Визначити вартість розмитненого товару.

Задача 5

Компанія «Украгро» уклала зовнішньоекономічний бартерний до-говір з іноземною фірмою згідно якого відвантажила своєму партнеру соняшник на суму 70 000 €. Курс НБУ на момент відвантаження про-дукції склав 10,2 грн. за 1 євро. Згодом вітчизняна компанія одержала від іноземної фірми імпортне обладнання на цю ж суму, яке було роз-митнене за курсом 10,27 грн. за 1 євро. Митні платежі склали: мито – 12%, митні збори – 0,2%. Собівартість відвантаженого соняшнику ста-новила 470 000 грн. Визначити ефективність здійсненої операції.