Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Хто з економістів- науковців ввів категорію «ризик»:

а)         Ж.-Б. Сей;

б)         А. Маршалл;

в)         Р. Кантільйон;

г)         В. Кондратьєв.

2.         Ризик – це:

а)         імовірність невиконання підприємством зобов’язань за укла-

деними угодами;

б)         ймовірністю втрат внаслідок здійснення підприємством фі-

нансової діяльності в умовах невизначеності;

в)         будь-яка подія або дія, що може несприятливо відобразити-

ся на досягненні підприємством його бізнес-цілей і завадити

йому успішно реалізувати свою стратегію

г)         немає вірної відповіді.

Розділ 19. Ризики в діяльності підприємства

3.         Інноваційна функція ризику полягає у:

а)         пошуку нетрадиційних рішень проблем підприємцями;

б)         диференціації товаровиробників та соціальному розшару-

ванні населення;

в)         визначенні можливого збитку від підприємницької діяльності.

4.         За сферою прояву ризики поділяються на:

а)         інноваційні;

б)         інвестиційні;

в)         динамічні;

г)         систематичні.

5.         За можливістю попередження ризики поділяються на:

а)         короткострокові та довгострокові;

б)         несистематичні та систематичні;

в)         зовнішні та внутрішні;

г)         відкриті та закриті.

6.         За тривалістю ризики поділяються на:

а)         об’єктивні та суб’єктивні;

б)         короткострокові та постійні;

в)         відкриті та закриті;

г)         мінімальні та максимальні.

7.         До внутрішніх факторів ризику належать:

а)         політичні;

б)         управлінські;

в)         соціально-економічні;

г)         науково-технічні.

8.         До зовнішніх факторів ризику належать:

а)         управлінські;

б)         виробничі;

в)         збутові;

г)         політичні.

9.         До факторів ризику основної виробничої діяльності належать:

а)         непланові зупмнкм обладнання;

б)         збої енергопостачання;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         вихід з ладу обчислювальної техніки;

г)         пожежа в складських приміщеннях.

10.       До факторів ризику допоміжної виробничої діяльності нале-

жать:

а)         порушення трудової дисципліни

б)         вихід з ладу обчислювальної техніки;

в)         аварії допоміжних систем;

г)         всі відповіді вірні.

11.       До фінансових ризиків належать такі види ризику:

а)         систематичний та несистематичний;

б)         ціновий та кредитний;

в)         зовнішній та внутрішній;

г)         цільовий та нецільовий.

12.       Управління ризиками – це:

а)         попередження можливих серйозних ускладнень у ринковій

діяльності підприємства;

б)         спроможність       підприємства       виконувати       зовнішні

зобов’язання;

в)         процес здійснення систематичного впливу на об’єкт управ-

ління.

г)         вірної відповіді немає.

13.       Коефіцієнт варіації визначається як:

а)         відношення середньоквадратичного відхилення до матема-

тичного очікування;

б)         відхилення від тренду при аналізі зміни ціни за певний про-

міжок часу;

в)         відношення кількості сприятливих результатів до загально-

го їх числа;

г)         немає вірної відповіді.

14.       Міра ризику – це:

а)         кількісна характеристика можливості виникнення ризико-

вої події;

б)         добуток розміру можливи втрат та їх імовірності;

Розділ 19. Ризики в діяльності підприємства

в)         показник, що дає оцінку відхилення певної випадкової вели-

чини від середнього значення;

г)         якісна характеристика величини ризику та його імовірності.

15. До аналітичних методів оцінки ризику відноситься:

а)         метод «точки беззбитковості»;

б)         метод порівняльних продаж;

в)         метод експертних оцінок.

Формули для розв’язування задач

Дисперсія:

<7  =Z-iPi\J"'~E\t')J,    (19.1)

де о - дисперсія; п - кількість спостережень;

Р - можлива частота (імовірність) одержання окремих варіантів очікуваного показника;

г - конкретне значення можливих варіантів показника; Е(г) - середнє очікуване значення показника.

Середньоквадратичний (стандартний) відхил:

ст — ЛА2-ІРІ\Г>    ^v)J,       (19.2)

Коефіцієнт варіації:

 

Коефіцієнт «бета»:

 

CV-

Р

Е(г),     (19.3)

Gm ,    (19.4)

 

де К – ступінь кореляції між рівнем прибутковості індивідуаль-них акцій (чи їх портфеля) і середнім рівнем ринкової прибутковос-ті акцій загалом;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

σі – стандартний відхил прибутковості індивідуальних акцій (чи їх портфеля загалом);

σм – стандартний відхил прибутковості ринка акцій загалом.

Рівень фінансового ризику окремих цінних паперів визначають на основі таких значень β:

β = 1 – середній рівень;

β > 1 – високий рівень;

β < 1 – низький рівень.

Ступінь ризику неефективності інвестицій:

 

co = R*

 

1 +       *ln(l-oc)

 

(19.5)

 

де CO - ступінь ризику неефективності інвестицій.

а~        ,           (19.6)

NPV^-NPV^

де NPV - - мінімальне значення показника чистої поточної вар-

mm

тості інвестицій;

NPV - средньоочікуване значення показника чистої поточної вартості інвестицій.

D         NPV**

К =      ,           (19.7)

ІІРГпш ~ ИРГпш

де NPV     - максимальне значення показника чистої поточної

max

вартості інвестицій;

Приклади розв’язування задач

Задача 1. Визначити ступінь ризикованості інвестиційного проекту, якщо інвестиційний процес буде здійснюватися протягом 2 років, розмір стартових івестицій складає 1 млн. грн. Ставка дис-контування може коливатися від 10 до 30 % річних, чистий грошо-вий потік планується в діапазоні від 0 до 2 млн. грн., а залишкова (ліквідаційна) вартість проекту дорівнює нулю.

Розділ 19. Ризики в діяльності підприємства

Роз’вязок:

Визначимо читсу поточну вартість проекту:

mm      -1        v

NPVrm* = -l + 7         ч + ?.   « =_1 + :

(l + r™J    (l + r™J     (1 + 0,3)

 

(l + 0,3)

 

1{млн.грн)

 

NPV^ = -I+,CF™+,CF™=-1+,   2   v +

(і + Г™)      (і + Гшш)            (1 + 0,1)

2,5(лш/.г/ш.)

(1 + 0,1)

(l + ravg)     (l + r^)      (1 + 0,1)

+ ;        ГГ = 0,5(л«лн.грн.)

(l + 0,l)

При цьому

„r,        CF max- CF min       2 —"      i/          \

CFovg =          =  Y = Амлнгрн.)

ravg = Гта*~Гтіп = ^у^ = 10%/и-чниг

Знайдемо ступінь ризику:

NPVui*           1

NPVa^-NPV^    (0,5+ l)

= 0,6667(млн.грн.)

R =      HEKa*            = ,   1    ч = 0,2857(млн.грн.)

NPVnvz-NPVnb    (2,5 + 1)

1-а

\

ю = Л* 1 +     *1п(і-а)

а          j

= 0,2857*

f     1-0,6667   л

1 + і^^^*1п(і-0,6667)

0,6667        v   \

= 0,2857 * (і + 0,4999 * (-1,0987))= 0,1288

Отже, ступінь ризику здійснюваного інвестиційного проекту складе приблизно 13 %.

кономіка підприємства: збірник тестів і задач

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Фірма переглядає свою асортиментну програму і аналізує ситуацію щодо виводу на ринок вдосконаленої моделі товару К під назвою К1. Із вра-хуванням впливу зовнішніх факторів розраховано, що досягнення успіху по новій моделі К1 характеризується ймовірністю 0,67. У цьому випадку фірма одержить приріст прибутку в розмірі 520 тис. грн. Якщо нова мо-дель не знайде свого покупця, то фірма понесе збиток у розмірі 285 тис. грн. Побудуйте дерево рішень і визначіть, яке найбільш раціональне управ-лінське рішення прийме фірма.

Задача 2.

Для трирічного інвестиційного проекту прогнозується загальний приведений прибуток 50 тис. грн. (песимістичний прогноз), 59 тис.грн. (най вірогідніший прогноз) і 63 тис.грн. (оптимістичний прогноз). Ви-значте рівень ризику при прогнозуванні прибутку за проектом.

Задача 3.

На одному ринку діють два підприємства «Альфа» і «Омега», у кожному з яких очікуваний прибуток на акцію наступного року ста-новитиме 2 грн. Ринкова ставка капіталізації їх прибутку становить 20%. Проте керівництвом підприємства «Альфа» приймається рішен-ня про виплату всього прибутку у вигляді дивідендів, керівництво ж підприємства «Омега» приймає ризикове рішення про виведення на ринок нового товару, що дасть йому змогу збільшити рентабельність власного бізнесу до 30%. Для здійснення даного проекту підприєм-ству «Омега» необхідно зменшити коефіцієнт виплати дивідендів до 45%, встановивши тим самим коефіцієнт капіталізації прибутку на рівні 55%. Визначити, що стане з курсом акцій даних підприємств і обґрунтувати власну позицію, щодо впливу ризикованих рішень на фінансово-економічний стан суб’єктів господарювання.

Задача 4.

Керівництво корпорації поставило перед Вами задачу, оцінити рівень фінансового ризику для двох окремих інвестиційних проектів («A» та «B»). Усі необхідні для цього дані були надані Вам у вигляді таблиці 1. Здійсніть необхідні розрахунки, заповнивши таблицю 2, та надайте свої рекомендації стосовно вибору того чи іншого проекту.

Розділ 19. Ризики в діяльності підприємства

Таблиця 19.1

Розподіл імовірності доходів двох інвестпроектів

 

Можливий стан економіки  Інвестпроект «А»      Інвестпроект «В»

 

            Дохід   Імовір-ність   (2 x 3)  Дохід   Імовір-ність   (5 x 6)

1          2          3          4          5          6          7

Поганий         800      0,2       160      500      0,1       50

Середній        1000    0,6       600      1000    0,8       800

Хороший        1200    0,2       240      1500    0,1       150

Разом              1,0       1000                1,0       1000

Таблиця 19.2

Розрахунок ризику для двох інвестпроектів

 

            Можливий стан економіки                                                                       

Інвестпроект «А»      Поганий                                                                              

 

            Середній                                                                              

 

            Хороший                                                                             

 

            Разом                                                                       

Інвестпроект «В»      Поганий                                                                              

 

            Середній                                                                              

 

            Хороший                                                                             

 

            Разом                                                                       

Задача 5.

Визначити ступінь ризикованості інвестиційного проекту, здій-снення якого розраховане на 2 роки. Необхідний розмір першопо-чаткових інвестицій становить 900 000 грн., а ставка дисконтування в плановому періоді може коливатися в межах від 10% до 30% річ-них. Чистий грошовий потік планується в межах від 0 до 2 млн.грн. Ліквідаційна вартість проекту рівна нулю.

Задача 6.

Визначити ступінь ризикованості інвестиційного проекту, вико-ристовуючи теорію нечітких множин. Інвестиційний проект характери-зується наступними даними: час здійснення 3 роки, розмір початкових інвестицій становить 1 200 000 грн. Ставка дисконтування може колива-тися в межах 10% – 20% річних. Запланований грошовий потік від 1 млн. грн. до 2,5 млн.грн. Залишкова (ліквідаційна) вартість рівна нулю.