РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Юридична особа  2. Сектор економіки

3. Мета підприємства          4. Місія підприємства

5. Колективний договір       6. Виробничо-технічна єдність підприємства

7. Економічна єдність підприємства          8. Підприємство

9. Статут        10. Адміністративна функція підприємства

11. Технічна функція підприємства            12. Фінансова функція підприємства

13. Комерційна функція підприємства       14. Організаційна єдність підприємства

A)        самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним

органом державної влади або органом місцевого самоврядування,

або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих

потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-

дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в поряд-

ку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами.

Б) організація, яка має у власності, господарському володін-ні або оперативному управлінні майно, відповідає за своїми забов’язаннями цим майном, може від свого імені купувати або здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді.

B)        забезпечення координації дій всіх працівників, управління пер-

соналом та контролю за результатами праці.

Г)  виготовлення продукції або проведення досліджень.

Д) наявність постійного трудового колективу, організаційної струк-тури й апарату управління, організаційних та управлінських ре-гламентів, інформаційної бази тощо.

Е) залучення коштів, необхідних для придбання засобів виробни-цтва та реалізації продукції.

Є) побудова організаційної структури, за якої витрати на управ-ління підприємством були мінімальними при збереженні його ефективності.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Ж) сукупність інституційних одиниць які мають подібні економічні цілі, функції та поведінку.

З) угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміні-страцією або власником, яка щорічно переглядається і регулює їх виробничі, економічні і трудові відносини.

И) генеральна (головна) мета створення та функціонування під-приємства.

К) умовне аналітичне поняття, яке використовується для стислого опису чинників поведінки підприємства.

Л) зібрання обов’язкових правил, що регулюють його взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання, а також індивідуальну діяльність.

М) єдність усіх структурних підрозділів підприємства, включених у єдиний процес виготовлення продукції або окремих частин го-тового виробу.

Н) єдність методів господарювання, системи обліку та звітності, оцінки діяльності структурних підрозділів.