Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Ефективність виробництва забезпечується за рахунок:

а)         оптимізації витрат на виробництво;

б)         мінімізації витрат на виробництво;

в)         максимізації витрат;

г)         усі відповіді правильні.

2.         Комплексна оцінка кінцевих результатів використання осно-

вних і оборотних засобів, трудових і фінансових ресурсів та не-

матеріальних активів за певний період часу – це:

а)         рентабельність підприємства;

б)         ефективність підприємства;

в)         прибутковість підприємства.

3.         Основний вид ефекту, що враховується при оцінці ефективності:

а)         соціальний;

б)         екологічний;

в)         економічний.

4.         Економічний результат зіставляється з економічною оцінкою ви-

робничих ресурсів, що застосовуються під час виробництва, за:

а)         витратного підходу;

б)         ресурсного підходу;

в)         ресурсно-витратного підходу.

5.         Порівняння економічного результату з поточними витратами, які

безпосередньо пов’язані з його досягненнями, здійснюється за:

а)         витратного підходу;

б)         ресурсного підходу;

в)         ресурсно-витратного підходу.

6.         Скорочення тривалості робочого тижня, збільшення кількості но-

вих робочих місць і рівня зайнятості населення досягається за:

а)         соціального ефекту;

б)         економічного ефекту;

в)         вірної відповіді немає.

Розділ 18. Ефективність діяльності підприємства

7.         Інвестиції – це:

а)         короткострокові вкладення капіталу з метою отримання

прибутку;

б)         довгострокові вкладення капіталу з метою отримання прибутку;

в)         усі відповіді правильні.

8.         Дисконтна ставка характеризує:

а)         величину річного процента плати за кредит комерційному

банку;

б)         рівень інфляції в розрахунковому році;

в)         середній процент росту суми дивідендів;

г)         норму прибутку на вкладені інвестиції.

9.         Вдосконалення структури капітальних вкладень здійснюється

за рахунок:

а)         підвищення частки вкладень у нове будівництво;

б)         зростання вкладень у прогресивні галузі;

в)         однакового збільшення вкладень у розвиток усіх галузей

промисловості;

г)         підвищення частки вкладень у будівельно-монтажні роботи.

10.       Внутрішня норма рентабельності інвестицій – це така дисконт-

на ставка, за якої:

а)         термін окупності інвестицій не перевищує п’яти років;

б)         суми початкових інвестицій і теперішньої вартості грошових

потоків є рівними;

в)         індекс рентабельності інвестицій більший за 1;

г)         індекс доходності інвестицій рівний 1.

11.       Назвіть показник, на основі якого визначається економічна

ефективність капіталовкладень:

а)         економія матеріальних ресурсів на кожну гривню капіталь-

них вкладень;

б)         термін окупності капітальних вкладень;

в)         приріст національного доходу на кожну гривню капітальних

вкладень;

г)         підвищення фондовіддачі на кожну гривню виробничих

фондів.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

12. Назвіть джерела формування інвестиційних ресурсів:

а)         власні кошти;

б)         бюджетні асигнування;

в)         позичкові фінансові кошти;

г)         усі відповіді правильні.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Збільшення обсягу випуску продукції може бути досягнуто за рахунок діючого підприємства або будівництва нового. Техніко-економічні показники результатів втілення цих двох форм відтво-рення основних фондів наведені в таблиці 18.1.

Визначити економічну ефективність та термін окупності вироб-ничих інвестицій по обох варіантах, на основі цих розрахунків ви-брати більш вигідний варіант інвестування.

Таблиця 18.1

 

Показники     Діюче підприємство Нове підприємство

 

            До реконструкції       Після реконструкції  

 

Річний обсяг випуску продукції, штук        10000  29000  19000

Собівартість одиниці продукції, грн.          200      195      180

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.       245      245      245

Капітальні інвестиції, тис. грн.       -          5800    8010

Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій          0,15     0,15     0,15

Розв’язок:

1.         О = 29 000 шт - 10 000 шт = 19 000 шт.

2.         Ci + EH х ki —> min

3.         Приведені витрати при здійсненні реконструкції:

195грн + 0,15 С-гр" = 195грн + 0,15 • 305,26грн =

19000

= 195грн + 45,79грн = 240,79грн

Розділ 18. Ефективність діяльності підприємства

 

4.         Приведені витрати при здійсненні нового будівництва:

180грн + 0,15 ■ 8°1(ЬщС-г/7И = 180грн + 0,15 ■ 421,58грн = 19000

= 180грн + 63,24грн = 243,24грн.

5.         Коефіцієнт економічної ефективності капітальних інвести-

цій при здійсненні реконструкції:

_ (245грн-195грн) 19000 _ 950тис.грн

ретн.   5800тис.грн   5800тис.грн

= 0,15

"'нов.буд.

_ (245грн -180грн)-19000 _ 1235тис.грн

8010/иис.грн

8010/иис.грн

6.    Термін окупності: Ток.ретн. =Г7 = 6 Р°ків 4 МІСЯШ

U,lD

1

0,15

~ ок.нов.буд.

: 6 років 8 місяців

Висновок:

розрахунок показників економічної ефективності (коефіцієнтів економічної ефективності, терміну окупності) показників приведе-них витрат по обох варіантах (реконструкції та новому будівництву) свідчить про те, що більш доцільним є вкладання капіталу у рекон-струкцію діючого підприємства, оскільки при здійсненні цього ва-ріанту коефіцієнт економічної ефективності є вищим, а приведені витрати є меншими порівнянно з новим будівництвом.

Задача 2.

Обрати найкращий варіант інвестування за індексами доходнос-ті та періодами окупності капіталовкладень. Процентна ставка ста-новить 18%. (див. табл.18.2).

Таблиця 18.2

 

Показники

 

І

 

ІІ

 

21 400   19 800

Сума інвестицій, тис.грн.

Щорічні грошові потоки, тис.грн.              

1-й рік 4600    4700

2-й рік 4200    3800

3-й рік 3700    3200

4-й рік 2900    2600

Всього

15 400   14 300

 

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Розв’язок

Розрахуємо вартість грошових потоків для кожного проекту:

ГП\ = 4600 * ,            ^+4200 *        г + 3700 *

(1 + 0,18)        (1 + 0Д8)2

*          1          . + 2900*        1

(1 + 0,18)        (1 + 0,18)

= 3910+3024 + 2257 + 1508 = Ш99(тис.грн)

ГПг = 4700* 7            ^+3800*         г + 3200*

(1 + 0,18)        (1 + 0Д8)2

*          т + 2600*        1

(1 + 0,18)        (1 + 0,18)

= 3995 + 2736 + 1952 + 1352 = 10035(тис.грн)

Індекси доходності розраховуються за формулами:

10699 „ ,. д1    15400

10035 . „ д2    14300

Середньорічні грошові потоки становитимуть:

                10699    „^,, w        ч

ГПі =   = 2674,75[тис.грн.)

                10035    ПҐЛВ„ҐҐ   \

ГПг =  = 250%,75{тис.грн)

Тоді терміни окупності буде:

15400     е„,        ч

To,» =  = 5,76іроки)

°к1    2674,75 ^      J

14300      . п(       ч

Ток, =  = 5,7 (роки )

°к1    2508,75 ^      '

Розділ 18. Ефективність діяльності підприємства

Кращим вважається той проект, де термін окупності менший, а індекс доходності вищий.

Відповідь: кращим є другий проект.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Обрати найкращий варіант інвестування за індексами доходнос-ті та періодами окупності капіталовкладень. Процентна ставка ста-новить 12%. (див. табл. 18.3).

Таблиця 18.3

 

Показники     І           ІІ

Сума інвестицій, тис.грн.    19 400 17 800

Щорічні грошові потоки, тис.грн. 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 6500 5200 4700 3900            5700 4800 4200 3600

Всього            20 300 18 300

Задача 2.

Проектна собівартість річного випуску продукції за першим про-ектом – 120 тис. грн., за другим – 122 тис. грн. Визначити найбільш ефективний проект інвестицій двома способами: без урахування чинника часу, де нормативний коефіцієнт ефективності становить 0,2, та з урахуванням чинника часу, де ставка дисконту становить 15 %. Дані для розрахунків наведені в таблиці.

Таблиця 18.4

 

Рік інвестування        Інвестиції за І-м проектом   Інвестиції за ІІ-м проектом

1          60        20

2          60        30

3          40        80

Разом  160      130

Обґрунтувати найбільш ефективний варіант інвестування.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 3.

Встановити доцільність інвестицій у будівництво нового підроз-ділу за показником економічної ефективності та терміном окупності, якщо ціна виробу становить 210 грн., а собівартість – 155 грн. Обсяг випуску продукції складає 77 тис. виробів. Розмір капітальних вкла-день – 14 млн. грн. Нормативний коефіцієнт ефективності – 0,15. Ін-вестиції планується окупити за 5,5 років.

Задача 4.

Вибрати кращий з двох варіантів капіталовкладень(табл. 18.5) на удосконалення технології виробництва 1000 виробів та обґрунту-вати доцільність її проведення за даними таблиці, якщо Ен= 0,15.

Таблиця 18.5

 

Показник        Діючий варіант         Варіанти

 

           

            І           ІІ

Собівартість одиниці продукції, грн./шт    1500    1800    1200

Капітальні вкладення, млн.грн.      3,0       2,5       3,5

Задача 5.

Встановити доцільність інвестицій за показниками абсолютної ефективності, виходячи з даних таблиці. Нормативний коефіцієнт Ен= 0,15

Таблиця 18.6

 

Показники    

Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, тис. шт.       245

Оптова ціна виробу, грн.     1230

Собівартість виробу, грн.    980

Обсяг капітальних вкладень, млн. грн.      27