Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Фінансові ресурси підприємства – це:

а)         кошти, призначені для придбання цінних паперів, інших

суб’єктів господарювання;

б)         кошти, спрямовані на поточні витрати, затрати на розширен-

ня відтворення і виконання фінансових зобов’язань;

в)         грошові кошти на розрахунковому рахунку підприємства;

г)         кошти, вкладені в невиробничу сферу підприємства.

2.         Фіскальна політика – це:

а)         політика уряду у сфері оподаткування;

б)         формування бюджету;

в)         політика уряду у сфері ціноутворення.

3.         Непрямі податки – це:

а)         податки, стягнені державою з прибутків або майна платника

податків;

б)         податки на товари та послуги;

в)         податки, стягнені органами управління.

4.         Прямі податки – це:

а)         податки, стягнені державою з прибутків або з майна платни-

ка податків;

б)         податки на товари та послуги;

в)         податки, стягнені органами управління.

5.         До основних видів податків в Україні належать:

а)         тариф за вантажні перевезення:

б)         державне мито;

в)         акцизний збір;

г)         плата за землю.

6.         З наведеного нижче переліку оберіть елементи податку:

а)         податкова база;

б)         податкова ставка;

в)         податкова пільга;

г)         суб’єкт оподаткування;

д)         орган, що контролює сплату податку;

Розділ 17. Фінансова діяльність підприємств

е)   все, крім д); є)   все, крім а).

7.         Використання капіталу для придбання цінних паперів, що ви-

пускаються державою або підприємством, визначають як:

а)         реальні інвестиції;

б)         платоспроможність;

в)         ліквідність;

г)         фінансові інвестиції.

8.         Письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів,

яке засвідчує право власника на одержання після закінчення

встановленого строку депозиту і відсотків про ньому – це:

а)         облігація

б)         акція

в)         вексель

г)         ощадний сертифікат

9.         Цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує до-

льову участь у статутному фонді акціонерного товариства, під-

тверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь

в управлінні ним, дає право його власникові на одержання час-

тини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподі-

лі майна при ліквідації акціонерного товариства – це:

а)         облігація

б)         акція

в)         вексель

г)         ощадний сертифікат

10.       Вкажіть джерела формування власних фінансових ресурсів:

а)         бюджетні асигнування;

б)         прибуток;

в)         кредитні кошти;

г)         благодійні внески.

11.       Під терміном “прибуток від реалізації продукції» розуміють:

а)         виручку, що отримана від реалізації продукції;

б)         грошовий вираз вартості товарів;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         різницю між обсягом реалізованої продукції у вартісному

виразі (без непрямих податків) та її собівартістю;

г)         різницю між валовими доходами та валовими витратами

підприємства, зменшену на величину амортизаційних від-

рахувань;

д)         чистий дохід підприємства.

12.       Поняття “балансовий прибуток підприємства» включає:

а)         виручку, що отримана від реалізації продукції;

б)         різницю між обсягом реалізованої продукції у вартісному

виразі та її собівартістю;

в)         прибуток від реалізації продукції, результат від інших реалі-

заційних операцій, різницю доходів та видатків по позареа-

лізаційних операціях;

г)         виручку від реалізації продукції, зменшену на величину не-

прямих податків.

13.       Норма прибутковості підприємства – це:

а)         прибуток, що отримує підприємство;

б)         відносна доходність або прибутковість, що виражається у

відсотках до витрат коштів або капіталу;

в)         відношення прибутку до середньої вартості основних засо-

бів та оборотних коштів;

г)         балансовий прибуток на 1 гривню реалізованої продукції;

д)         відношення прибутку до ціни виробу.

14.       Рентабельність продукції визначається:

а)         відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої

продукції;

б)         відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації

(без непрямих податків);

в)         відношенням балансового прибутку до середньої вартості

майна підприємства;

г)         відношенням балансового прибутку до середньої вартості

основних засобів та матеріальних оборотних засобів.

15.       Прибуток – це:

а)   різниця між сукупним доходом від певної діяльності та су-

купними витратами в процесі здійснення цієї діяльності;

Розділ 17. Фінансова діяльність підприємств

б)         різниця між виручкою від реалізації товару та сумою подат-

ку на додану вартість;

в)         різниця між обсягом випуску і продажу продукції у вартіс-

ному виразі.

16.       Визначте види прибутку залежно від видів діяльності підпри-

ємства:

а)         прибуток від комерційної діяльності;

б)         прибуток від операційної діяльності;

в)         прибуток від спонсорської діяльності;

г)         прибуток від звичайної діяльності;

д)         усі відповіді правильні.

17.       Алгебраїчна сума фінансових результатів від звичайної та надзви-

чайної діяльності після відрахування податку на прибуток – це:

а)         балансовий прибуток;

б)         чистий прибуток;

в)         валовий прибуток;

г)         прибуток від операційної діяльності.

18.       Відношення результату до витрат – це:

а)         рентабельність;

б)         ефективність;

в)         економічність;

г)         продуктивність.

19.       Рентабельність – це:

а)         абсолютний показник ефективності діяльності підприєм-

ства;

б)         відносний показник ефективності діяльності підприємства;

в)         чистий прибуток підприємства;

г)         показник доходу підприємства.

20.       Рентабельність виробу визначається як процентне відношення:

а)         прибутку до повної собівартості;

б)         валового прибутку до вартості виробничих фондів;

в)         балансового прибутку до вартості виробничих фондів.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

21.       Рентабельність виробництва визначається як процентне відношення:

а)         прибутку до повної собівартості;

б)         валового прибутку до вартості виробничих фондів;

в)         балансового прибутку до вартості виробничих фондів.

22.       Рентабельність сукупного капіталу – це:

а)         відношення чистого прибутку до середньої вартості поточ-

них активів підприємства;

б)         відношення чистого прибутку до середньої вартості сукуп-

ного капіталу підприємства;

в)         відношення прибутку до оподаткування до середньої вар-

тості власного капіталу підприємства;

г)         відношення прибутку до оподаткування до середньої вар-

тості сукупного капіталу підприємства.

23.       Рентабельність власного капіталу – це:

а)         відношення чистого прибутку до середньої вартості поточ-

них активів підприємства;

б)         відношення чистого прибутку до середньої вартості власно-

го капіталу підприємства;

в)         відношення прибутку до оподаткування до середньої вар-

тості власного капіталу підприємства;

г)         відношення прибутку до оподаткування до середньої вар-

тості сукупного капіталу підприємства.

24.       Назвіть види рентабельності:

а)         балансова рентабельність;

б)         рентабельність виробництва;

в)         чиста рентабельність;

г)         рентабельність продукції;

д)         рентабельність сукупного капіталу.

25.       Вкажіть правильну відповідь:

а)         рівень рентабельності залежить від величини прибутку пря-

мо пропорційно;

б)         рівень рентабельності залежить від величини прибутку

обернено пропорційно;

в)         рівень рентабельності не залежить від величини прибутку.

Розділ 17. Фінансова діяльність підприємств

26.       Взаємозв’язок між рівнем рентабельності продукції і величиною

її собівартості:

а)         прямий;

б)         обернений;

в)         взаємозв’язку немає.

27.       Взаємозв’язок між рівнем рентабельності виробництва і вартіс-

тю основних фондів є:

а)         прямий;

б)         обернений;

в)         взаємозв’язку немає.

28.       Балансовий прибуток - це:

а)         загальна сума прибутку підприємства за всіма видами діяль-

ності;

б)         прибуток, який за величиною завжди відповідає прибутку

від звичайної діяльності підприємства;

в)         валовий прибуток за мінусом першочергових платежів до

бюджету.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Інвестор прогнозує, що у наступному році компанія отримає прибуток у розмірі 17 грн. на акцію. Частка прибутку, спрямованого на реінвестування, становить 60%, необхідний рівень доходності -14%. Прибуток, спрямований на розвиток виробництва, забезпечує отримання доходу в розмірі 18%. Розрахувати ринкову вартість ак-ції.

Розв’язок:

Вартість акції розраховується за формулою:

=     Д-Q-Q    =   17*0-0,6)   =

Рьоюби-Ч^Д^    0,14-0,6*0,18

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Інвестор прогнозує, що у наступному році компанія отримає прибуток у розмірі 21 грн. на акцію. Частка прибутку ,спрямованого на реінвестування, становить 50%, необхідний рівень доходності – 14%. Прибуток, спрямований на розвиток виробництва, забезпечує отримання доходу в розмірі 18%. Розрахувати ринкову вартість ак-ції.

Задача 2.

Інвестор придбав акцію номіналом 20 грн. за курсом 121% і про-дав її через 4 роки за курсом 126%. У перший рік рівень дивідендів становив 2,2 грн. на акцію, у другий рік ставка дивіденду становила 11%, у третій рік – 13%, у четвертий рік рівень дивідендів становив 3,4 грн. Розрахувати сукупну і середньорічну дохідність акції.

Задача 3.

Інвестор придбав акції 21 вересня 2006 року за ціною 25,6 грн., а продав їх 30 березня 2007 року за ціною 25,2 грн. 15 лютого інвестор отримав дивіденди у розмірі 1,6 грн. на акцію. Визначити середньо-річну сукупну дохідність акції.

Задача 4.

Акціонерне товариство здійснило емісію привілейованих акцій номінальною вартістю 100 грн. із гарантованими дивідендними ви-платами 25% на рік. Ставка дисконту – 13%. Розрахувати ціну при-вілейованої акції.

Задача5.

Придбана інвестором акція є перспективною і використову-ватиметься довгий час. На перші п’ять років інвестором складено прогноз дивідендів, згідно з яким сума дивідендів у перший рік ста-новитиме 90 грн., а у наступні роки щорічно зростатиме на 10 грн. Норма поточної дохідності такого типу акцій становить 15% на рік. Визначити поточну ринкову вартість акції.

Задача 6.

Компанія сплачує річні дивіденди у розмірі 21 грн. на акцію, норма поточної дохідності за акціями даного типу становить 14%. Яка має бути вартість акції? Розділ 17. Фінансова діяльність підприємств

Задача 7.

Компанія протягом року виплатила дивіденди у розмірі 25 грн. на акцію, щорічно дивідендні виплати зростають на 12,2%, норма по-точної дохідності за акціями даного типу становить 14%. Яка має бути вартість акції?

Задача 8.

Підприємство виплатило за останній рік дивіденди у розмірі 0,32 грн. на акцію. Протягом другого року підприємство планує збільшити дивіденди на 4%, протягом третього – на 7%, у подальшому плануєть-ся постійне зростання дивідендів на 9% річних. Оцінити вартість ак-ції за умови, що норма дохідності акцій даного типу становить 14%.

Задача 9.

Інвестор прогнозує, що у наступному році компанія отримає при-буток у розмірі 18 грн. на акцію. Частка прибутку ,спрямованого на реінвестування, становить 65%, необхідний рівень доходності – 12%. Прибуток, спрямований на розвиток виробництва, забезпечує отри-мання доходу в розмірі 16%. Розрахувати ринкову вартість акції.

Задача 10.

Акція номіналом 90 грн. куплена за курсом 45 грн., і за нею спла-чується дивіденд 12% річних. Визначити поточну дохідність інвес-тованих коштів.

Задача 11.

Інвестор придбав акцію номіналом 25 грн. за курсом 123% і про-дав її через 3 роки за курсом 126%. У перший рік рівень дивідендів становив 0,2 грн. на акцію, у другий рік ставка дивіденду становила 12%, у третій рік – 14%, у четвертий рік рівень дивідендів становив 1,4 грн. Розрахувати сукупну і середньорічну дохідність акції.

Задача 12.

Інвестор придбав акції 21 березня 2007 року за ціною 23,6 грн., а продав їх 30 грудня 2007 року за ціною 25,2 грн. 15 жовтня інвестор отримав дивіденди у розмірі 1,6 грн. на акцію. Визначити середньо-річну сукупну дохідність акції.

Задача 13.

Акціонерне товариство здійснило емісію привілейованих акцій номінальною вартістю 130 грн. із гарантованими дивідендними ви-Економіка підприємства: збірник тестів і задач

платами 18% на рік. Ставка дисконту – 12%. Розрахувати ціну при-вілейованої акції.

Задача 14.

Компанія сплачує річні дивіденди у розмірі 125 грн. на акцію, норма поточної дохідності за акціями даного типу становить 12%. Яка має бути вартість акції?

Задача 15.

Компанія протягом року виплатила дивіденди у розмірі 135 грн. на акцію, щорічно дивідендні виплати зростають на 10,8%, норма по-точної дохідності за акціями даного типу становить 14%. Яка має бути вартість акції?

Задача 16.

Підприємство виплатило за останній рік дивіденди у розмірі 12 грн. на акцію. Протягом другого року підприємство планує збіль-шити дивіденди на 6%, протягом третього – на 8%, у подальшому планується постійне зростання дивідендів на 9% річних. Оцінити вартість акції за умови, що норма дохідності акцій даного типу ста-новить 14%.

Задача 17.

Компанія протягом року виплатила дивіденди у розмірі 126 грн. на акцію, щорічно дивідендні виплати зростають на 12%, норма по-точної дохідності за акціями даного типу становить 14%. Яка має бути вартість акції?

Задача 18.

Підприємство виплатило за останній рік дивіденди у розмірі 126 грн. на акцію. Протягом другого року підприємство планує збіль-шити дивіденди на 6%, протягом третього – на 8%, у подальшому планується постійне зростання дивідендів на 9% річних. Оцінити вартість акції за умови, що норма дохідності акцій даного типу ста-новить 14%.

Задача 19.

Розрахувати показники рентабельності по підприємству за да-ними таблиці 1.

Розділ 17. Фінансова діяльність підприємств

Таблиця 17.1

 

Показники    

Обсяг випуску продукції, натур. од.           23000

Оптова ціна за одиницю продукції, грн.   32

Собівартість одиниці продукції, грн.          28

Прибуток від реалізації продукції підсобного господарства, грн.           5500

Збитки від позареалізаційних операцій, грн.        2100

Середньорічна вартість, грн.:         

- основних фондів    422000

- нормованих оборотних засобів    38000

Ставка податку на прибуток, %      25

Задача 20.

Визначити прибуток і показник загальної рентабельності вироб-ництва за даними таблиці 1.

Таблиця 17.2

 

Показники     Сума, тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції           490

Повна собівартість реалізованої продукції 350

Прибуток від реалізації іншої продукції      100

Інші позареалізаційні доходи           1,25

Позареалізаційні збитки       5,00

Середньорічна вартість.:     

- основних фондів    880

- нормованих оборотних засобів    180