Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         1.Конкуренція, яка виникає тому, що деякі товари розрізняють-

ся лише за якістю:

а)         функціональна;

б)         видова;

в)         предметна;

г)         цінова.

2.         Хто є автором теорії, яка стверджує, що кожна країна повинна спеці-

алізуватися на тих продуктах, у виробництві яких вона володіє най-

більшою відносною ефективністю або відносно меншими витратами:

а)         А.Сміт;

б)         Д. Рікардо;

в)         С. Лукас;

г)         М. Портер.

3.         Конкурентна перевага товару створюється на стадії:

а)         стратегічного маркетинга;

б)         НДДКР;

в)         технічної підготовки виробництва нової продукції;

г)         організаційної підготовки виробництва нової продукції;

д)         виробництва;

є)         продаж;

ж)        будь-якій стадії життєвого циклу товару.

4.   Прогнозування – це:

а)         процес розробки прогнозу розвитку об’єкта;

б)         системний аналіз зовнішнього середовища та внутрішньої

структури об’єкту;

в)         передбачення майбутнього;

г)         розробка нормативів просування об’єкту.

Розділ 16. Маркетингова діяльність підприємства

5.         Проранжуйте за ефективністю галузі, які забезпечують конку-

рентноздатність країни:

а)         технології з охорони навколишнього середовища;

б)         біотехнології;

в)         аерокосмічні розробки;

г)         електронний зв’язок, Інтернет;

д)         виробництво комп’ютерів та програмного забезпечення.

6.         Конкурентноздатність продукції – це:

а)         інтегральний показник якості продукції, який відображає її

технічний рівень і ресурсоємність який задовольняє потре-

би споживачів;

б)         здатність товару конкурувати з аналогічними товарами на кон-

кретному ринку за можливість бути придбаним споживачем ;

в)         міра реального або потенційного задоволення товаром кон-

кретної потреби споживачів порівняно з аналогічними това-

рами, представленими на даному ринку;

г)         складна властивість товару, яка поєднує його якість та ефек-

тивність.

7.         Проблемам підвищення конкурентноздатності економіки Укра-

їни органи державної влади приділяли мало уваги у зв’язку з:

а)         відсутністю теорії управління конкурентноздатністю;

б)         низькою якістю економічної та управлінської підготовки

спеціалістів;

в)         відсутністю міжнародного досвіду у даній сфері;

г)         комплексністю та надзвичайною складністю проблеми;

д)         власна відповідь.

8.         До яких факторів відносяться фактори конкурентноздатності

продукції, які включають якість, ціну, затрати на експлуатацію:

а)         техніко-економічні;

б)         комерційні;

в)         нормативно-правові;

г)         інноваційні.

9.         Корисний ефект товару – це:

а)         надійність товару;

б)         дизайн;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         інтегральна якість;

г)         ефективність;

д)         віддача у сфері споживання;

є)   корисність;

ж) сукупність споживчих властивостей товару.

10.       Яку спільну рису мають ринки досконалої та монополістичної

конкуренції:

а)         випускаються диференційовані товари;

б)         оперують багато продавців та покупців;

в)         випускаються однорідні товари;

г)         ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її кон-

курентів.

11.       Норматив – це:

а)         питомі витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції

або роботи;

б)         витрата будь-чого на одиницю будь-якої роботи;

в)         поелементна складова норми;

г)         відносна витрата будь-якого ресурсу на одиницю виконува-

ної роботи;

д)         правило, яке регламентується нормативним актом.

12.       До першого рівня показників якості товару входять:

а)         надійність товару;

б)         довговічність;

в)         безвідмовність;

г)         ремонтопридатність;

д)         продуктивність;

є)         показники призначення товару;

ж)        ергономічність;

з)         екологічність;

і)   ресурсоємність;

к)  ціна.

13.       Оцінка конкурентноздатності західної фірми здійснюється на

основі:

а)         аналізу резервів використання факторів виробництва;

б)         аналізу вартості конкретних факторів виробництва;

Розділ 16. Маркетингова діяльність підприємства

в)         оцінки ефективності використання потенціалу фірми;

г)         оцінки ефективності виробничо-збутової діяльності;

д)         оцінки якості продукції, що випускається.

14.       Як називається конкурентна стратегія, розрахована на завою-

вання та утримання відносно вузьких ринкових ніш, в межах

яких реалізуються ексклюзивні товари спеціального призначен-

ня та високої якості:

а)         віолентна;

б)         патієнтна;

в)         комутантна;

г)         експлерентна.

15.       У чому полягає сутність маркетингу:

а)         отримання прибутку;

б)         збільшення обсягу продажів;

в)         розробка фінансового плану організації;

16.       Що являє собою товарний знак:

а)         фірмений знак;

б)         назва марки;

в)         зареєстрована товарна марка;

г)         торгова назва фірми.

17.       Який вид реклами виділяють за цільовим призначенням:

а)         інформативна;

б)         комерційна;

в)         телевізійна;

г)         соціальна.

18.       Що не відноситься до елементів маркетингу:

а)         товар, збут;

б)         реклама, сервіс;

в)         ціна;

г)         конкуренти.

19.       Яким чином визначається головний конкурент:

а)         за рівнем споживчих властивостей товару;

б)         за обсягом пропозиції;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         за величиною частки ринку;

г)         за найкращим співвідношенням обсягів продажів і пропозиції.

20. Яка стратегія конкуренції є найбільш доходною:

а)         завищена ціна;

б)         та, що відповідає ринковій ринкової ситуації;

в)         ціна лідера;

г)         зняття вершків.

Приклади розв’язування задач

Задача1.

Підприємство планує вийти на ринок України з новим для себе товаром. Для встановлення ціни на свій товар підприємство вирі-шило застосувати конкурентну модель ціноутворення, беручи за зразок продукцію свого конкурента.

Маркетингові дослідження показали, що товар підприємства поступається за своїми технічними параметрами (I  =0,85) та пе-

 тп

реважає за економічними параметрами (I =0,97). Ціна товару у компанії-конкурента становить 83 тис. грн. Коефіцієнт здешевлен-ня k     =0,85.

здеш

Необхідно визначити ціну на товар та перевірити, чи забезпе-чить ця ціна цільовий прибуток у розмірі 24% від собівартості, вра-ховуючи, що собівартість продукції складає 54 тис. грн.

Розв’язок

Інтегральний показник конкурентоспроможності визначається за формулою:

п,котур    j^    097

Розрахований показник є меншим за одиницю. Отже, конкурен-тоспроможність підприємства є нижчою, що повинно відобразитися на ціновій політиці. Тоді іна виробу становитиме:

Ц = Цб   * k        xk     = 8300 х 0,876 х 0,85 = 61801,8 (грн.)

 аз        контур            здеш

Перевіримо відповідність цієї ціни для забезпечення необхідно-го цільового прибутку:

П = 6180,9 - 54000 = 7801,8 (грн.)

Розділ 16. Маркетингова діяльність підприємства

Частка прибутку складає:

Д = Z?°J^* юо = 14,45% 54000

14,45% < 24%

Відповідь: така ціна не зможе забезпечити розмір цільового при-бутку 24% від собівартості.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Портфель видів діяльності виробника електронної апаратури виробничого призначення охоплює 3 стратегічних господарських підрозділи (СГП). Дані про продаж СГП та їх конкурентів наведено у табл.16.1

Таблиця 16.1

 

СГП    Продажі, млн. грн.    Кількість конкурентів           Продажі трьох головних конкурентів         Темп росту ринку, %

А         1,0       7          1,4/ 1,2/ 1,0     15

Б          3,6       18        3,2/ 3,2/ 2,0     17

В         0,7       9          3,0/ 2,5/ 2,0     4

Проаналізуйте портфель підприємства за допомогою матриці БКГ і дайте свій діагноз її стану. Що ви можете порекомендувати за результатами вашого аналізу? Яку стратегію потрібно обрати для кожного СГП?

Задача 2.

Для визначення прогнозованих обсягів збуту на наступний рік на підприємстві було опитано провідних спеціалістів та керівників відділів і отримано такі результати:

 

Експерти        1          2          3          4          5          6          7          8

Обсяг збуту, тис.шт. 415      600      370      530      450      550      520      470

Визначити прогнозований обсяг збуту за методом експертних оцінок та оцінити надійність та типовість прогнозованої величи-

ни.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 3.

СП “Руна» планує вийти на ринок України з новим для себе то-варом – міні-пекарнею. Для встановлення ціни на свій товар під-приємство вирішило застосувати конкурентну модель ціноутворен-ня, беручи за зразок продукцію свого конкурента – фірму “Прома».

Маркетингові дослідження показали, що:

1.         міні-пекарні “Руна» поступається за своїми технічними пара-метрами (Ітп=0,75) та переважає за економічними параметрами (Іен=0,92);

2.         ціна міні-пекарні “Прома» – 91 тис. грн.;

3.         коефіцієнт здешевлення kздеш=0,88.

Необхідно визначити ціну на міні-пекарню та перевірити, чи за-

безпечить ця ціна цільовий прибуток у розмірі 26% від собівартості,

враховуючи, що собівартість продукції складає 62 тис. грн.

Задача 4.

Для виробництва касових апаратів підприємство планує впро-вадити нову технологічну лінію, інвестувавши в неї 20 млн. грн.. Плановий випуск складає 100 тисяч касових апаратів у рік. Змінні витрати на одиницю продукції складають 87 грн. Постійні витрати на виробництво та збут апаратів складають 3,4 млн. грн. у рік. Ви-користовуючи метод надбавок, визначити ціну товару за умови, що підприємство хоче отримати 20% прибутку від собівартості. Розра-хуйте точку беззбитковості.

Задача 5.

Для виробництва касових апаратів підприємство планує впро-вадити нову технологічну лінію, інвестувавши в неї 22 млн. грн.. Плановий випуск складає 100 тисяч касових апаратів у рік. Змінні витрати на одиницю продукції складають 182 грн. Постійні витрати на виробництво та збут апаратів складають 3,5 млн. грн. у рік. Ви-користовуючи метод надбавок, визначити ціну товару за умови, що підприємство хоче отримати 20% прибутку від ціни продажу. Пере-вірити, чи забезпечуватиме встановлена ціна умову отримувати не менше 15% прибутку на інвестований капітал. Визначити ціну, що задовольнятиме обидві умови.

Задача 6.

Існують два варіанти створення нової технології в результаті ви-конання наукових досліджень, для яких визначено потенційні знаРозділ 16. Маркетингова діяльність підприємства

чення економічного ефекту Етi та значення ймовірності реалізації кожного з них P (див.табл.16.2).

Таблиця 16.2

Інформація для обґрунтування варіанту створення нової технології

 

                        Умови реалізації, тис. грн.

Варіант           1          2          3          4          5

І           Е          430      450      510      500      405

 

            P          0,25     0,35     0,1       0,15     0,15

ІІ         Е i        460      530      610      440      590

 

            Pi         0,15     0,2       0,15     0,2       0,3

Задача 7.

Завод по виробництву меблів «Мрія з дубу» реалізує на ринку чотири групи товарів: гарнітури для зали, меблі для дитячих кімнат, кухонні меблі та спальні, які виготовляються на окремих виробни-цтвах. (табл.16.3).

Таблиця 16.3

Вихідні дані по ринку меблів

 

Виробництво            Реалізація, млн. грн  Число конкурентів    Реалізація трьома осно-вними конку-рентами            Річне зростання ринку, %

Меблі для зали          210      12        380, 260, 170  6

Дитячі меблі  160      14        125, 90, 85      14

Кухонні меблі            45        24        210, 180, 145  8

Спальні          14        11        80, 33, 27        12

На основі методу БКГ проведіть оцінку стану і перспектив роз-витку кожного виробництва.

Задача 8.

Останнім часом у нашій країні активно розвивається туристич-ний ринок. При цьому доцільно використати сегментування спожи-вачів для застосування конкретної стратегії.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Перший сегмент відноситься до дитячого туризму. Туристична поведінка дітей залежить від рішення батьків та інших дорослих. Діти утворюють особливу групу стосовно вартості туристичних по-слуг, багато з яких надаються зі знижками або безкоштовно.

Молодь, яка утворює важливий сегмент ринку туризму, надає перевагу відносно дешевим турам з використанням менш комфор-табельних засобів розміщення і транспорту, веселий вечірній від-починок (бари, дискотеки, конкурси тощо). Для цього сегменту характерна висока туристична активність через потяг молоді до спілкування, пізнання та наявності вільного часу.

Для сегменту споживачів 25-44 років характерно переважання сімейного туризму. У зв’язку з цим необхідно передбачити можли-вість використання дитячих майданчиків, дитячих басейнів тощо. Це особливо важливо при створенні туристичних комплексів в ку-рортній місцевості.

У сегменті споживачів 45-60 років провідне становище займа-ють економічно активні люди. Проте на їх туристичну поведінку не здійснюють вплив потреби та інтереси їх дітей. Туристи даної групи висувають підвищені вимоги до комфорту та зручностей, змістов-них екскурсійних програм, які включають ознайомлення з об’єктами відповідно до їх професійних інтересів. Їх бажання здійснювати ту-ристичну подорож пов’язано з потребою у відпочинку, пов’язаною зі зміною оточення.

Крім того, туристичні подорожі можуть здійснювати не лише в період відпустки, але і у свята. Кількість таких короткотермінових поїздок з кожним роком зростає.

Для учасників такого типу поїздок тривалість віддаленість по-їздки слугує головною перепоною. Головна ціль даної подорожі – різка зміна оточення, вражень, намагання побачити якомога більше. Програма таких поїздок повинна бути надзвичайно повною та ін-формаційно насиченою.

Для осіб старшого віку важливі не лише комфорт, але і персо-нальна увага з боку обслуговуючого персоналу, можливість отри-мання кваліфікованої медичної допомоги, наявність у ресторанах дієтичного харчування. У такого виду туризму відсутня сезонність.

1.         На підставі наведених даних визначте у чому проявляються конкурентні переваги для кожного сегменту?

2.         Запропонуйте комунікаційну стратегію для кожного сегменту?