Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 16. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 16. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії:

 

1. Анкета        2. Канал розподілу

3. Реклама      4. Селективний збут

5. Ексклюзивний збут          6. Попит

7. Сегментування ринку      8. Конкурентна перевага

9. Життєвий цикл товару    10. Асортимент товарів

11. Диференціація товару    12. Конкуренція

13. Товар        14. Конкурентноздатність підприємства

15. Позиціонування  16. Маркетингові дослідження

17. Конкурентноздатність товару   18. Бренд

19. Інтенсивний збут           20. Національна конкурентноздатність

A)        набір питань, на які необхідно отримати відповіді від респондентів.

Б) група товарів однієї товарної категорії, яка випускається під од-

нією маркою.

B)        назва, слово, вираз, символ, графічне рішення або їх комбінація,

яка використовується для позначення товарів і послуг конкретного

продавця чи групи продавців і іх відмінності від конкурентів.

Г) поділ ринку на чітко виражені групи споживачів, кожна з яких може придбати певні товари та послуги.

Д) використання незначної кількості посередників, з якими працює виробник.

Е) використання великої кількості посередників.

Ж) використання середньої кількості посередників.

З) дії, спрямовані на надання товару ознак відмінних від товарів-конкурентів.

И) зміна обсягів продажів та отримуваного прибутку в часі, яку гра-фічно можна зобразити у вигляді кривої.

К) це сукупність фірм та окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати будь-кому право власності на конкрет-ний товар або послугу на шляху від виробника до споживача.

Л) система, яка володіє будь якою ексклюзивною цінністю, яка на-дає їй перевагу над конкурентами в економічній, технічній і ор-ганізаційній сферах діяльності.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

М) економічна змагальність, суперництво між суб’єктами господарю-вання за досягнення кращих результатів у сфері певної діяльності, боротьба товаровиробників за більш вигідні умови функціонування, вигідну позицію на ринку, отримання найбільшого прибутку тощо.

Н) здатність підприємств, організацій та галузей випереджати су-перників у завойовуванні та укріпленні позицій на зарубіжних ринках, обумовлена економічними, соціальними, політичними та іншими факторами в середині країни.

О) відносна характеристика яка відображає ступінь відмінності роз-витку даного підприємства від конкурентів за мірою задоволення своєю продукцією потреб споживачів, а також можливості та ди-наміку пристосування організації до умов ринкової конкуренції.

П) здатність товару більш повно відповідати запитам покупців по-рівняно з аналогічними товарами, представленими на ринку. Вона визначається конкурсними перевагами: з одного боку, якіс-тю товару, його технічним рівнем, споживчими властивостями, з іншого боку – цінами, встановленими продавцями товарів.

Р) систематичний збір, обробка й аналіз данних за різними аспек-тами маркетингової діяльності підприємства з метою зменшен-ня невизначеності, яка супроводжує управлінські рішення.

С) дії, направлені на формування сприйняття споживачами дано-го товару відносно товарів-конкурентів за тими перевагами, які вони можуть отримати.

Т) розповсюджувана у будь-якій формі за допомогою будь-яких за-собів інформація про фізичних та юридичних осіб, товари, ідеї та починання, призначена для певного кола осіб, яка формує та підтримує інтерес до цих фізичних чи юридичних осіб, товарам, ідеям та починанням і сприяє реалізації товарів, ідей, починань.

У) платоспроможна потреба, що винесена на ринок.

Ф) все, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з ме-тою залучення уваги, придбання, використання чи споживання.

Формули для розв’язування задач Загальна місткість ринку:

МР = П × Т × Ц,        (16.1)

де МР – загальна місткість ринку; П – число покупців конкретного товару (на конкретному ринку);

Розділ 16. Маркетингова діяльність підприємства

Т – середнє число покупок на рік; Ц – ціна середньої одиниці покупки.

Попит на товар підприємства:

ПП = Ч × СП, (16.2)

де ПП – попит на товар підприємства; Ч – частка підприємства на ринку; СП – сукупний ринковий попит.

Величина відхилення збуту за рахунок кількості проданих то-варів:

ВЗк-ть = Цфакт × (Зфакт – Зплан),  (16.3)

де ВЗк-ть – величина відхилення збуту за рахунок кількості про-даних товарів;

Цфакт – ціна, за якою фактично продані товари, грн.; Зфакт – фактичний обсяг збуту, грн.; Зплан – плановий обсяг збуту, грн.

Величина відхилення збуту за рахунок зміни цін проданих то-варів:

Вцін = Кфакт × (Цфакт – Цплан),    (16.4)

де Вцін – величина відхилення збуту за рахунок зміни цін про-даних товарів, грн.;

Кфакт – кількість фактично проданої продукції; Цплан – планова ціна продажу товарів, грн.

Загальна частка ринку підприємства:

Чр = С × Л × Р × Ц,  (16.5)

де Чр – загальна частка ринку підприємства;

С – відсоток споживачів, які купують товари підприємства;

Л – відсоток куплених товарів, які покупці придбали у підпри-ємства;

Р – середня величина покупки, тобто кількість товарів підпри-ємста, одноразово придбаних споживачем, %.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Інтегральний показник конкурентоспроможності:

ІГ        =Ш-    (16.6)

ІЕН

д,еК        - інтегральний показник конкурентоспроможності; І,„ - індекс зміни технічних параметрів виробу; І   - індекс зміни економічних параметрів виробу.

ЕН