Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Грошовий вираз вартості товару - це:

а)         дохід;

б)         прибуток;

в)         ціна;

г)         виручка від реалізації товару.

2.         Процес встановлення цін на товари і послуги - це:

а)         ціноутворення;

б)         ціновий механізм;

в)         планування;

г)         жодної вірної відповіді.

3.         Найважливішими принципами ціноутворення є:

а)         гнучкість, адаптивність, цілеспрямованість;

б)         науковість, безперервність, цільова спрямованість;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         безперервність, керованість, підпорядкованість;

г)         керованість, цільова спрямованість, адаптивність.

4.         До основних умов здійснення процесу ціноутворення на підпри-

ємстві відносять:

а)         економічну самостійність;

б)         комерційні умови діяльності;

в)         рівновагу на ринку;

г)         всі перелічені відповіді вірні.

5.         Ціна, за якою підприємство реалізує вироблену продукцію

оптово-збутовим організаціям, за державним контрактом, посе-

редницьким та іншим підприємствам і організаціям – це:

а)         збутова ціна;

б)         трансфертна ціна;

в)         оптова ціна підприємства;

г)         вільна ціна.

6.         Ціна, за якою здійснюється розрахунок з кінцевим споживачем

товару – це:

а)         роздрібна ціна;

б)         відпускна ціна;

в)         оптова ціна;

г)         оптова ціна промисловості.

7.         Ціна, за якою підприємства та організації-споживачі закупову-

ють продукцію у постачальницько-збутових організацій – це:

а)         оптова ціна підприємства;

б)         роздрібна ціна;

в)         закупівельна ціна;

г)         оптова ціна промисловості.

8.         Ціна, яка змінюється впродовж дії контракту узгодженими сто-

ронами способом, називається:

а)         твердою;

б)         контрактна;

в)         ковзною;

г)         кінцева.

Розділ 15. Ціноутворення на продукцію підприємства

9.         Сукупність економічних елементів, які виражені абсолютним

значенням у грошовому виразі – це:

а)         склад ціни;

б)         структура ціни;

в)         система ціни;

г)         вірної відповіді немає.

10.       Співвідношення окремих складових елементів ціни в загально-

му її рівні – це:

а)         склад ціни;

б)         структура ціни;

в)         система ціни;

г)         вірної відповіді немає.

11.       Державне регулювання цін спрямоване на забезпечення:

а)         збалансування ринку засобів виробництва і предметів споживання;

б)         розширення сфери застосування вільних цін;

в)         створення необхідних економічних гарантій для виробників;

г)         усі перелічені відповіді вірні.

12.       До економічних методів ціноутворення відносять:

а)         встановлення фіксованих цін;

б)         встановлення регульованих цін;

в)         надання податкових пільг;

г)         встановлення дотацій виробникам окремих видів товарів.

13.       До адміністративних методів регулювання процесів ціноутво-

рення належать:

а)         встановлення дотацій виробникам окремих видів товарів;

б)         насичення ринку споживчими товарами;

в)         надання податкових пільг;

г)         кредитування підприємств.

14.       Встановлення ціни на основі врахування власних витрат харак-

теризує такий метод ціноутворення:

а)         встановлення ціни на основі попиту споживачів;

б)         “мінімальні витрати»;

в)         “змагання»;

г)         витратний.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

15.       Умова договору, що визначає розмір зменшення базової ціни то-

вару – це:

а)         дисконт;

б)         знижка;

в)         дотація;

г)         жодної вірної відповіді.

16.       Поняття “франко» в ціноутворенні означає:

а)         що визначена частина витрат із транспортування або наван-

таження товару включається в ціну виробника;

б)         пункт, транспортні витрати до якого на шляху руху товару

від продавця до покупця включаються в ціну товару;

в)         відповідальність виробника за збереження та транспорту-

вання товару до визначеного пункту призначення, встанов-

леного покупцем.

17.       У структуру роздрібної ціни не входять витрати підприємства

торгівлі на:

а)         зберігання товарів на складі;

б)         доробку товару до вимог споживача;

в)         страхування збереження товару;

г)         погашення основної суми кредиту.

18.       Різновидом вільних цін є:

а)         ціни каталогу;

б)         ціни форвардних угод;

в)         комісійні ціни.

19.       Індикативні ціни встановлюються:

а)         на продукцію монопольних утворень;

б)         на продукцію підприємств державного сектору;

в)         на товари експорту-імпорту.

20.       Мінімальна ціна товару визначається:

а)         рівнем витрат підприємства та його прибутку;

б)         обліком та аналізом витрат;

в)         монопольним статусом підприємства;

г)         цінами конкурентів на аналогічний товар.

Розділ 15. Ціноутворення на продукцію підприємства

21.       Ціни на транспортування вантажів, за споживання електроенер-

гії, тепла, води та інших послуг – це:

а)         тарифи;

б)         роздрібні ціни;

в)         ринкові ціни;

г)         договірні ціни.

22.       Роздрібна ціна складається з:

а)         оптової ціни підприємства;

б)         постачальницько-збутової націнки;

в)         торгової надбавки;

г)         опускної ціни підприємства.

23.       Оптова ціна підприємства складається з:

а)         собівартості виробу;

б)         торгової надбавки;

в)         постачальницько-збутової націнки;

г)         прибутку;

д)         акцизного збору.

24.       Надбавка до ціни надається за:

а)         підвищену якість товару;

б)         гарантійне обслуговування;

в)         підвищені витрати на виготовлення товару;

г)         усі відповіді правильні.

25.       Демпінговою вважається ціна, яка:

а)         суттєво більш висока, ніж при звичайних операціях;

б)         обмежує право окремих споживачів;

в)         суттєво більш низька, ніж при звичайних операціях;

26.       У структуру оптової ціни виробника не входить:

а)         прибуток;

б)         штрафи, сплачені підприємством;

в)         ПДВ.

27.       Верхню межу ціни формує:

а)         величина витрат на виробництво;

б)         величина попиту на товар;

в)         величина пропозиції.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

28.       У структуру ціни оптової торгівлі не входить:

а)         прибуток виробника;

б)         прибуток постачальницько-збутової організації;

в)         прибуток підприємства роздрібної торгівлі.

29.       Фіксовані ціни на електроенергію встановлює:

а)         Національна компанія регулювання енергетики;

б)         місцеві органи влади;

в)         Державний комітет статистики.

30.       Сезонні знижки надаються за купівлю товару:

а)         в період активного сезону;

б)         поза періодом активного сезону;

в)         за рішенням продавця.

Приклади розв’язування задач

Задача1.

Підприємство випускає шкільне письмове приладдя. В тому числі й блокноти, які продаються оптовим покупцям за відпускною ціною 25 грн. за упаковку. Воно продає на ринку свого регіону 1000 упаковок за місяць. Є наступні дані про структуру змінних витрат на виробництво однієї упаковки: затрати на матеріали – 3,0 грн.; затрати на заробітну плату виробничого персоналу – 6,0 грн.; накладні витрати – 3,0 грн.; витрати обігу – 2,0 грн. постійні витрати на 1 упаковку – 5,0 грн.

Підприємство отримує додаткове замовлення на виробництво блок-нотів від покупця з іншого регіону. Передбачено розмір партії – 500 упа-ковок за місяць за ціною – 15 грн. за упаковку. Новий оптовий покупець погоджується забирати товар прямо зі складу підприємства-виробника.

Чи прийняти отримане замовлення, якщо виробничі потужності виробника дозволяють виготовляти 1500 упаковок за місяць?

Розв’язок

За існуючого виробництва витрати становитимуть: Взмінні = 3 + 6 + 3 + 2 = 14 (грн.) Вповні = 3 + 6 + 3 + 2 + 5 = 19 (грн.) Прибуток на одну упаковку становитиме: П = 25 –19 = 6 (грн.) Прибуток на весь випуск: Пзаг = 6 × 1000 = 6000 (грн.) Розділ 15. Ціноутворення на продукцію підприємства

При виконанні нового замовлення постійні витрати не збільшу-ються, так як його виконання не вимагає збільшення виробничих потужностей. Можна вважати їх умовно-постійними і не включати в ціну на додатковий випуск, використовуючи метод прямих витрат (direct costing). Із змінних витрат треба відняти витрати обігу, так як новий споживач забирає товар прямо зі складу.

Тоді базисом ціни стануть зменшені змінні витрати :

Взмінні = 14 – 2 = 12 грн.

За умов встановлення ціни на рівні 15 гривень підприємство отримає прибуток у розмірі: П1 = 15 – 12 = 3 грн.

а з усієї партії прибуток становитиме: Пзаг1 = 3 × 500 = 1500 грн.

Відповідь: замовлення за ціною 15 гривень вигідне підприєм-ству, його треба взяти.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Визначити, чи вигідно виробнику знизити ціну на 0,2 грн., якщо поточна ціна товару 3 грн. Планується обсяг продає 1 млн. шт. Відо-мо, що конкуренти теж знизять свої ціни. Коефіцієнт цінової елас-тичності попиту дорівнює 1,6.

Задача 2.

Визначте, подорожчав чи ні 1 л палива у 2006 році порівняно з ціною базового року за такими даними:

-          Індекс споживчих цін базовий – 125

-          Індекс споживчих цін і-го року – 205

-          Діюча ціна і-го року – 3 грн.

-          Діюча ціна базового року – 2 грн.

Задача 3.

Структура собівартості за статтями калькуляції виходячи з роз-рахунку 1000 одиниць продукції має вигляд:

-          Сировина і основні матеріали – 3000 грн.

-          Паливо і електроенергія – 1500 грн.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

-          Оплата праці основних виробничих працівників – 2000 грн.

-          Нарахування на оплату праці – 40% до оплати праці основних працівників виробництва

-          Загальновиробничі витрати – 10% до оплати праці основних працівників виробництва

-          Загальногосподарські витрати – 20% до оплати праці основних працівників виробництва

-          Витрати на транспортування – 5% до виробничої собівартості. Визначити: 1) прибуток від продажу одиниці виробу, якщо норма

прибутку становить 15%; 2) рівень ціни виробника на одиницю виробу.

Задача 4.

Визначте повну структуру роздрібної ціни та інші елементи ціни за даними:

-          Собівартість – 405 тис. грн..

-          Вільна відпускна ціна з ПДВ – 700 тис. грн.

-          Посередницька націнка – 15%

-          Торговельна націнка – 25%

-          ПДВ – 20%

-          Акциз – 15%

Задача 5.

1)         Визначте рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу, якщо

функція попиту на даний товар

QП = 7 – Ц QПР = – 5 + 2Ц,

де QП, QПР – відповідно обсяг попиту і пропозиції в тис. шт. за рік, Ц – ціна, грн.

2)         Передбачається, що на товар встановлена фіксована ціна на рівні 30

тис. грн. за одиницю. Визначте обсяг продажу і обсяг незадоволеного попиту.

Задача 6.

Підприємство випускає шкільне письмове приладдя. В тому числі й блокноти, які продаються оптовим покупцям за відпускною ціною 32 грн. за упаковку. Воно продає на ринку свого регіону 1000 упаковок за місяць. Є наступні дані про структуру змінних витрат на виробництво однієї упаковки: затрати на матеріали – 3,0 грн.; затрати на заробітну плату виробничого персоналу – 7,0 грн.; накладні витрати – 4,0 грн.; витрати обігу – 3,0 грн. постійні витрати на 1 упаковку – 5,0 грн.

Розділ 15. Ціноутворення на продукцію підприємства

Підприємство отримує додаткове замовлення на виробництво блок-нотів від покупця з іншого регіону. Передбачено розмір партії – 700 упа-ковок за місяць за ціною – 22 грн. за упаковку. Новий оптовий покупець погоджується забирати товар прямо зі складу підприємства-виробника.

Чи прийняти отримане замовлення, якщо виробничі потужності виробника дозволяють виготовляти 1500 упаковок за місяць?

Задача 7.

Розробити цінову політику підприємства методом параметрич-ного ціноутворення.

Швейне підприємство “Альфа» розробило нову модель чолові-чої демісезонної куртки. Попередні розрахунки показують, що фірма може запропонувати модель на місцевий ринок за ціною 250 грн.

На ринку пропонуються аналогічні вироби фірми “Бета» та “Гамма» відповідно за ціною 190 грн. та 210 грн.

У таблиці наведено перелік параметрів товару, що впливають на попит. А також важливість кожного параметра для споживача та оцінка параметрів товару власне фірмою і товарів конкуруючих під-приємств за 10-бальною шкалою.

Таблиця 15.1

Параметри товару, що впливають на попит, та їх оцінки.

 

№ п/п

1 2 3 4 5 6 7    Параметри товару     Важливість

(значимість)

параметру для

споживачів, %           Оцінка

параметру

в балах

 

           

           

            a          Р          ї

 

            Якість матеріалу покриття   20        8          9          6

 

            Якість матеріалу підкладки  7          7          8          5

 

            Якість фурнітури       12        10        5          6

 

            Відповідність моді     23        10        8          7

 

            Якість строчки          10        5          6          8

 

            Якість обробки комірця        6          10        10        5

 

            Наявність захисного прошарку від вітру    22        10        -          -

            Всього            100                            

У якості еталону виступає товар фірми “Бета», оскільки виявле-но, що його ціна відповідає якості. Чи зможе фірма “Альфа» розра-ховувати на реалізацію своєї продукції за запрограмованою ціною? Підтвердити висновок розрахунками.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 8.

Собівартість ювелірного виробу становить 1200 грн., а прибуток підприємства-виробника – 40% від собівартості виробу. Ювелірний виріб надходить у роздрібну мережу без посередника. Торгова на-цінка – 14% від відпускної ціни. Визначити роздрібну ціну виробу, а також питому вагу кожного елемента в роздрібній ціні.

Задача 9.

Продукція постачається на експорт. Визначте ціну FOB і CIF за такими даними:

-          Вартість товару – 100 грн.

-          Доставка в порт відправлення – 1 грн.

-          Вартість вантажно-розвантажувальних робіт із доставкою това-ру вздовж борту судна – 2 грн.

-          Вартість доставки на борт судна – 0,5 грн.

-          Фрахт до порту призначення – 5 грн.

-          Вартість вантажно-розвантажувальних робіт в країні-імпортері – 2,5 грн.

-          Доставка на склад покупця – 0,5 грн.

-          Страхування вантажу – 2 грн.

Задача 10.

Фірма інвестувала в розвиток виробництва свого товару Х капі-тал у розмірі 240 000 грн. і очікує отримати в наступному році при-буток через ціни у розмірі 10%. При цьому змінні витрати на вироб-ництво даного виду товару на цьому підприємстві складають 1 050 грн., а постійні затрати – 90 000 грн.

Аналіз економічної кон’юнктури дозволив розробити два сцена-рії розвитку ринку і прогнозу продаж товару Х:

Песимістичний – продажі на рівні 90 000 шт.;

Оптимістичний – продажі на рівні 150 000 шт.

Розрахуйте граничну ціну та точку беззбитковості для товару Х. Який прибуток може отримати підприємство при різних варіантах розвитку економічної кон’юнктури?

Задача 11.

Роздрібна ціна золотої обручки, яка є підакцизним товаром, становить 720 грн. в тому числі ПДВ. Торговельна надбавка до від-пускної ціни 60 грн. Ставка акцизного збору 55%, ПДВ = 20%. Яка сума прибутку була закладена у ціну виробу, якщо його собівартість дорівнювала 180 грн? Яка рентабельність даного виробу?