Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         До витрат на управління та організацію виробництва в собівар-

тості продукції відносяться витрати:

а)         прямі;

б)         накладні;

в)         змінні;

г)         на обслуговування обладнання.

2.         Відношення темпів зростання обсягу виробництва певної галузі

до темпів зростання обсягів виробництва промисловості зага-

лом називається:

а)         коефіцієнтом випередження;

б)         показником використання потужностей галузі;

в)         коефіцієнтом промислового виробництва;

г)         структурою промисловості.

3.         Факторами зниження собівартості є:

а)         зниження технічного рівня виробництва;

б)         поліпшення організації виробництва і праці;

в)         збільшення кількості конкурентів на ринку;

г)         збільшення обсягу закупівлі матеріальних ресурсів.

Розділ 14. Витрати виробництва та собівартість

4.         Цехова собівартість включає в себе витрати:

а)         цеху на виконання технологічних операцій;

б)         підприємства на виробництво даного виду продукції;

в)         цеху на управління виробництвом;

г)         цеху на виконання технологічних операцій та управління

цехом.

5.         До змінних витрат відносяться:

а)         матеріальні витрати;

б)         витрати на реалізацію продукції;

в)         амортизаційні відрахування;

г)         адміністративні та управлінські витрати.

6.         Структура витрат на виробництво продукції – це:

а)         склад витрат і частка кожного елемента у їх загальному обсязі;

б)         склад витрат за їхніми статтями;

в)         співвідношення витрат у їх обсязі;

г)         склад витрат за економічними елементами.

7.         Які витрати належать до непропорційних:

а)         електроенергія та освітлення;

б)         сировина і основні матеріали;

в)         заробітна плата робітників-погодинників;

г)         транспортні.

8.         Які витрати відносять до пропорційних:

а)         сировина й основні матеріали;

б)         адміністративно-управлінські витрати;

в)         амортизаційні відрахування;

г)         уся заробітна плата.

9.         Назвіть витрати, що залежать від обсягу виробництва:

а)         валові;

б)         змінні;

в)         постійні.

10.       Призначення класифікації за калькуляційними статтями витрат:

а)         визначення ціни на заготівлю деталей, вузлів;

б)         обчислення прямих та накладних витрат;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

г)         підґрунтя для складання кошторису витрат на виробництво.

11.       Як змінюються постійні витрати на одиницю продукції при

збільшенні обсягів виробництва в короткостроковому періоді:

а)         не змінюються;

б)         зменшуються;

в)         збільшуються.

12.       За якою ознакою витрати виробництва та обертання підприєм-

ства розподіляють на умовно-постійні та змінні:

а)         за економічним характером витрат;

б)         залежно від реакції на зміну обсягу діяльності;

в)         залежно від об’єкта калькулювання витрат;

г)         за характером віднесення на об’єкт калькулювання витрат.

13.       Які з наведених нижче витрат належать до умовно-постійних:

а)         обслуговування кредитів;

б)         амортизаційні відрахування;

в)         транспортні витрати;

г)         жодні з наведених.

14.       Виробнича собівартість включає:

а)         всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс

витрати на її реалізацію;

б)         прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці,

інші прямі витрати, загальновиробничі прямі витрати;

в)         прямі та непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на

оплату праці.

15.       Які із перелічених витрат відносяться до змінних витрат:

а)         заробітна плата управлінського персоналу;

б)         амортизаційні відрахування;

в)         вартість матеріалів і напівфабрикатів.

16.       Грошове відображення витрат виробничих факторів, необхідних для

здійснення підприємством своєї виробничої діяльності являють собою:

а)         фінансові ресурси;

б)         поточні витрати;

в)         інвестиційні ресурси.

Розділ 14. Витрати виробництва та собівартість

17.       За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства, при якому сума

отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат?

а)         у точці «мінімальної рентабельності»;

б)         у «точці ліквідації»;

в)         у точці «беззбитковості».

18.       Умовно-змінні витрати на виробництво продукції – це такі, що

залежать від:

а)         обсягу випущеної продукції;

б)         потужності устаткування, яке обслуговується в процесі ви-

робництва;

в)         кон’юнктури на ринку.

19.       За ступенем однорідності витрати поділяють на:

а)         одноелементні;

б)         комплексні;

в)         прямі;

г)         непрямі;

д)         усі відповіді правильні.

20.       За способом перенесення вартості на продукцію витрати поді-

ляються на:

а)         одноелементні;

б)         комплексні;

в)         прямі;

г)         непрямі;

д)         постійні.

21.       За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат витра-

ти поділяються на:

а)         одноелементні;

б)         комплексні;

в)         прямі;

г)         умовно-постійні;

д)         умовно-змінні.

22.       Які витрати належать до умовно-постійних:

а)         електроенергія на освітлення;

б)         сировина й основні матеріали;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         амортизаційні відрахування;

г)         адміністративно-управлінські витрати;

д)         заробітна плата основних робітників.

23.       Поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію про-

дукції – це:

а)         матеріальні витрати;

б)         повна собівартість;

в)         виробнича собівартість;

г)         ціна продукції.

24.       Класифікація витрат на виробництво за економічними елемен-

тами є основою для:

а)         встановлення ціни виробу;

б)         складання кошторису витрат на виробництво;

в)         визначення прибутку підприємства;

г)         розрахунку собівартості конкретного виду продукції.

25.       Які відходи зменшують собівартість продукції:

а)         виробничий брак;

б)         залишки матеріальних цінностей;

в)         зворотні відходи;

г)         інші.

26.       Вартість якої продукції не враховується у виробничій собівар-

тості продукції:

а)         основної продукції;

б)         попутної продукції;

в)         товарної продукції;

г)         готової продукції.

27.       До виробничої собівартості не включаються:

а)         загально виробничі витрати;

б)         інші виробничі витрати;

в)         витрати на отримання та експлуатацію устаткування;

г)         витрати на збут.

28.       Калькулювання – це:

а)         обчислення вартості валової продукції;

б)         обчислення вартості товарної продукції;

Розділ 14. Витрати виробництва та собівартість

в)         обчислення собівартості окремих виробів;

г)         обчислення вартості реалізованої продукції.

29. При якому методі калькулювання об’єктом калькулювання є окреме замовлення на певний обсяг продукції:

а)         нормативний;

б)         попередній;

в)         позаказний;

г)         усі відповіді правильні.

Приклади розв’язування задач

Задача1.

Визначити процент зростання витрат на 1 гривню товарної про-дукції за умов:

 

Виріб  Обсяг випуску продукції, шт.          Собівартість виробу, грн.    Оптова ціна продукції, грн.

А         360      9,5       12,0

Б          480      7,2       9,0

Передбачено, що обсяг виробництва виробу А збільшиться на-ступного року на 15%, а виробу Б – на 20%.

Розв’язок:

Визначимо витрати на 1 гривню товарної продукції у плановому та звітному роках:

 

360*9,5 + 480*7,2

 

"Шзв     360*12 + 480*9     "'"

Bmw    360*9,5+480*7,2

 

            '   360*12*1,15 + 480*9*1,2

АВ =   100%   0,68*100%=15%

0,80

= 0,68

Відповідь: витрати на 1 гривню товарної продукції знизилися на 15 %.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Структура собівартості за статтями калькуляції виходячи з роз-рахунку 1000 одиниць продукції має вигляд:

-          Сировина і матеріали – 4870 грн.;

-          Паливо та електроенергія – 2226 грн.;

-          Оплата праці основних робітників – 3300 грн.;

-          Нарахування на оплату праці – згідно діючого законодавства;

-          Загальновиробничі витрати – 350 грн.;

-          Загальногосподарські витрати – 20 % до оплати праці основних

робітників.

Розрахувати прибуток від продажу одиниці виробу. Норма при-бутку становить 12 %.

Задача 2.

За звітний рік підприємство мало такі показники діяльності: об-сяг вироблених та реалізованих виробів склав 25 тис. одиниць, по-стійні витрати при цьому становили 400 тис. грн., а змінні – 500 тис. грн. Оптова ціна виробника (без ПДВ), встановлена на такий виріб, 40 грн. Скільки виробів додатково потрібно виготовити і реалізу-вати в наступному році, якщо підприємство бажає збільшити свій прибуток на 10%?

Задача 3.

Собівартість товарної продукції на підприємстві за звітний рік склала 1,2 млн. грн., фактичний обсяг товарної продукції за опто-вими цінами підприємства – 1 457 00 грн. Планом передбачається зниження витрат на 1 гривню товарної продукції на 0,25 грн.

Визначити витрати на 1 гривню товарної продукції у звітному та плановому роках.

Задача 4.

Визначити виробничу та повну собівартість продукції підприєм-ства, якщо відомо, що витрати на одиницю виробу складають (грн.):

-          Основні матеріали – 52,2;

-          Зворотні відходи – 1,2;

-          Допоміжні матеріали – 7,6;

-          Покупні напівфабрикати – 12,0;

-          Паливо – 5,8;

Розділ 14. Витрати виробництва та собівартість

-          Енергія – 6,0;

-          Основна зарплата виробничих робітників – 35,0;

-          Додаткова зарплата виробничих робітників – 10%;

-          Вирахування із заробітної плати – 40%;

-          Витрати на утримання та експлуатацію устаткування – 14,3;

-          Загальновиробничі втрати – 75%;

-          Поза виробничі витрати – 5,9%.

Задача 5.

За звітними даними собівартість товарної продукції підприєм-ства склала 12,6 млн. грн., витрати на сировину й матеріали – 8,4 млн. грн. На наступний рік планується зекономити матеріали за ра-хунок зниження норм споживання на 7% та планується зростання цін на сировину й матеріали на 10%. Використовуючи індексний ме-тод, визначити вплив вказаних чинників на собівартість продукції, а також можливу собівартість товарної продукції у плановому році.

Задача 6.

Визначити вплив на собівартість продукції збільшення її ви-пуску на 12%, якщо передбачається зростання умовно-постійних витрат на 3%. Загальна сума умовно-постійних витрат становила 5 млн. грн., а собівартість товарної продукції – 35 млн. грн.

Задача 7.

Розрахувати процент знижки витрат на виробництво продукції за такими даними:

 

Виріб  Обсяг випуску продукції, шт.          Собівартість виробу, грн.    Оптова ціна продукції, грн.

А         11200  124,0   155,0

Б          7800    136,2   170,3

Передбачено, що обсяг виробництва виробу А збільшиться на-ступного року на 35%, а виробу Б – на 10%.

Задача 8.

Встановити зниження собівартості товарної продукції в плано-вому році, якщо планом передбачено:

-          збільшення продуктивності праці одного працівника на 108,0%;

-          збільшення середньої заробітної плати одного працюючого на 102,5%;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

-          зниження матеріальних затрат на 5,0%;

-          індекс цін на матеріальні ресурси становить 0,17;

-          за звітом собівартість товарної продукції дорівнює 26450,0 тис. грн.;

-          питома вага основної заробітної плати виробничих робітників – 21,0%, матеріальних затрат – 42,0%.

Задача 9.

Визначити середньогалузеву собівартість виробу, що випуска-ється чотирма підприємствами галузі, і середні затрати на 1 грн. то-варного випуску виробів за даними нищенаведеної таблиці.

 

Показники     Підприємства

 

            1234

Повна собівартість виробу, грн.     26        32        44        30

Гуртова ціна виробу, грн.    42        42        42        42

Річний обсяг випуску виробів, тис. шт.     500      650      350      480