Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Економіка – це галузь людської діяльності, яка призначена для задоволення людських потреб та є загальним об’єктом для всіх еко-номічних наук. Серед великої кількості економічних наук, доречно виділити теоретичну і прикладну економіку, які представляють най-більш актуальні напрями дослідження для пізнання найважливіших процесів господарського життя. Не дивлячись на те, що природною метою економічного життя є споживання, найважливішою сферою економіки є виробництво благ та послуг. Без його розвитку немож-ливе існування ринку та всієї економічної системи.

Виробництво, опис та пояснення всієї господарської діяльності підприємства і є предметом дослідження курсу «Економіка підпри-ємства». На основі пізнання закономірностей виробничого процесу з’являється можливість виробити господарські методи реалізації практичних виробничих цілей. Будь-яке підприємство є структур-ною ланкою економічної системи, яке пов'язано з нею, з одного боку – через ринок збуту, а з другого – через ринок факторів виробни-цтва. Це розширює межі дослідження, оскільки економіка підприєм-ства повинна досліджувати також відносини окремих підприємств з іншими господарськими одиницями та ринком. При цьому розгля-дається господарський процес як єдине ціле, з точки зору інтересів окремого підприємства. Таким чином, економіка підприємства є са-мостійною економічною дисципліною, предметом вивчення якої є господарська діяльність підприємства, процес розробки і прийняття господарських рішень.

Виходячи з того, що економіка підприємства є прикладною дис-ципліною, вона використовує методи, що є характерними для при-кладних економічних наук. Основними з них є методи статистич-ного спостереження та порівняльного аналізу, без яких неможливо аналізувати динаміку розвитку підприємства, порівнювати його ре-зультати з результатами діяльності інших господарюючих суб’єктів. Використання ймовірностних та прогностичних методів лежить в основі розробки господарської стратегії підприємства. Широко ви-користовуються у теоретичному та прикладному аналізі економіки підприємства математичні моделі, методи графічного зображення, які сприяють кращому засвоєнню співвідношень між окремими еко-номічними показниками.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Сучасний етап розвитку ринкових відносин у світі характери-зується нестійкістю, значним посиленням конкуренції, що вимагає вдосконалення існуючих методів підготовки управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки. У вищих навчальних закладах України здійснюється багаторівнева підго-товка спеціалістів для різних ланок господарювання. Практикум з економіки підприємства складений у відповідності з нормативною програмою вивчення дисципліни "Економіка підприємства" і тісно пов’язаний з такими дисциплінами, як «Підприємництво», «Марке-тинг», «Фінанси підприємства», «Менеджмент», «Організація ви-робництва».

Структура кожної теми складається з наступних розділів: осно-вні терміни і поняття – охоплюють найбільш значущі категорії кур-су, якими повинні володіти студенти з предмету «Економіка підпри-ємства» після вивчення відповідної теми; приклади розв’язування задач підібрані таким чином, щоб надати студентам уявлення про різні сторони діяльності підприємства; тести та задачі для самостій-ного опрацювання необхідні для перевірки засвоєння матеріалу сту-дентами.

Пропонований навчальний посібник стане в нагоді студентам вищих навчальних закладів економічного спрямування які здобу-вають фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, а також слухачам курсів післядипломної освіти, підпри-ємцям та усім, кого цікавлять питання управління підприємством.

Навчальний посібник підготовлений колективом авторів кафе-дри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

А. В. Шегда, доктор економічних наук, професор – загальне ке-рівництво, передмова;

Т. Б. Харченко, кандидат економічних наук, доцент – розділи 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21.

Ю. А. Сагайдак, кандидат економічних наук, асистент – розділи 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19.

Л. О. Пашнюк, асистент – розділ 20.