Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 14. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 14. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Структура собівартості     2. Змінні витрати

3. Постійні витрати  4. Внутрішні витрати

5. Зовнішні витрати  6. Прості витрати

7. Комплексні витрати         8. Собівартість

9. Індивідуальна собівартість          10. Виробнича собівартість виготовленої продукції

11. Собівартість реалізованої продукції      12. Зворотні відходи

13. Критична точка виробництва (точка беззбитковості            14. Кошторис

15. Калькуляція         16. Об’єкт калькулювання

17. Економічні витрати       

A)        всі види витрат, виплат постачальникам за сировину та матері-

альні ресурси.

Б) це платежі постачальникам матеріальних ресурсів, виплата за-робітної плати, нарахування амортизації тощо.

B)        мають неявний характер, оскільки відображають використання

ресурсів, що належать власнику підприємства у вигляді землі,

приміщень, активів тощо, за які він формально не платить.

Г) витрати, величина яких не залежить від зміни обсягу виробни-цтва (в певних межах).

Д) витрати, величина яких залежить від обсягу виробництва.

Е) витрати однорідні за економічним змістом.

Ж) різнорідні за своїм складом, охоплюють кілька економічних елементів.

З) грошовий вираз витрат на підготовку, випуск та реалізацію про-дукції.

И) витрати окре мого підприємства на виробництво і реалізацію продукції, а галузева – показує середні у галузі витрати на ви-робництво і реалізацію продукції,

К) витрати підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за пев-ний період незалежно від того, відносяться вони на собівартість чи ні.

Л) залишки сировини, матеріалів, напівфабри катів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що виникли у процесі ви-робництва продукції (робіт, послуг).

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

М) сума витрат на випуск валового випуску продукції, зменшена

(збільшена) на величину собівартості при зростанні (зменшен-

ні) залишків незавершеного виробництва. Н) збільшення (зменшення) виробничої собівартості продукції на

величину зміни витрат у залишках нереалізованої продукції. О) розрахунок собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та

послуг. П) продукція (робота, послуга), со бівартість якої обчислюється. Р) поелементний її склад, обчислений у відсотковому відношенні

до загальної суми витрат, тобто питома вага різних елементів ви-

трат на виробництво продукції. С) обсяг виробництва і збуту продукції, за якого чиста виручка до-

рівнює собівартості, а прибуток є нульовим.

Формули для розв’язування задач

Середньогалузева собівартість:

д

T.CN,

CCp = J=n      ,           (14.1)

1=1 де С   - середньогалузева собівартість, грн.; С - собівартість певного виду продукції на г'-му підприємстві, грн.; N. - кількість виготовленої продукції на г'-му підприємстві, од.; п - кількість підприємств у галузі, що виготовляють даний вид продукції.

Відносне зниження собівартості за рахунок економії матеріаль-них витрат у результаті зміни норм витрат сировини, матеріалів, енергії на одиницю продукції та цін на ресурси:

%АСм = (1 - II ) амз х 100 % ,         (14.2)

де %АС - відносне зниження собівартості за рахунок економії матеріальних витрат;

/ - індекс норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукцїї;

/ - індекс цін на одиницю матеріального ресурсу;

амз - частка матеріальних витрат у собівартості продукції в ба-зовому періоді.

Розділ 14. Витрати виробництва та собівартість

Індекс норм витрта матеріальних ресурсів:

Ім = ^  ,           (14.3)

Zj'iiftoPo

де q - обсяг виготовленої продукції (за планом, звітом);

m , m - норми витрта матеріальних ресурсів на одиницю про-дукції відповідно у базовому і плановому (звітному) періодах;

р0, р - ціна ресурсу відповідно у базовому і плановому (звітно-му) періодах.

Індекс цін:

т     Z^i^iA

Іц = *р            >          (14.4)

Відносне зниження собівартості за рахунок зростання продук-тивності праці та економії заробітної плати:

 

ґ   і л

1           J з.п,

%лс„„=а„

*100%,           (14.5)

\        Іп.п..

де %АCп   - відносне зниження собівартості за рахунок зростан-ня продуктивності праці та економії заробітної шіати; І   - індекс зростання заробітої плати;

з.п.

І   - індекс зростання продуктивності праці;

п.п.

a    - частка заробітої плати у собівартості продукції в базовому періоді.

Відносне зниження собівартості продукції за рахунок зменшен-ня умовно-постійних витрат:

 

%Дс,.-,.=а„,

\

ч     I* J

*100%,           (14.6)

де %ΔCу.п.- відносне зниження собівартості продукції за рахунок зменшення умовно-постійних витрат;

Іу.п. – індекс зростання умовно-постійних витрат;

Іq – індекс зростання обсягу випуску продукції;

αу.п. – частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Вплив структурних змін в асортименті продукції на зміну ви-трат, що відносять на собівартість:

ACcmp = CoIq — ^>CoAli,   (14.7)

де AC    - витрати, що відносяться на собівартість;

 стр

C -собівартість товарної продукції в базовому періоді;

о

А1і - кількість і-тої продукції в плановому (звітному) періоді.

Вплив зміни якості сировини (збільшення чи зменшення частк корисного компоненту):

AC, = СоІа 1  1          (14.8)

Л    К.)

дЄ Кя _ коефіцієнт якості сировини.