Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Проект - це:

а)         комплексний план щодо майбутньої діяльності підприєм-

ства;

б)         комплекс взаємозалежних заходів, япрмованих на досягнен-

ня поставлених цілей протягом обмеженого часу при обме-

жених грошових та інших ресурсах;

в)         система заходів щодо вдосконалення організаційної струк-

тури підприємства;

г)         сукупність правил, норм поведінки працівників в організації.

2.         Оберіть чинники, що визначають кожний конкретний проект:

а)         визначеність, просторовість, складність;

б)         точність, ритмічність, цілеспрямованість;

в)         масштаб, складність, терміни реалізації;

г)         немає жодної правильної відповіді.

3.         За характером і сферою діяльності розрізняють такі проекти:

а)         промислові, економічні, організаційні, дослідницькі;

б)         прості, мультипроекти, мегапроекти;

в)         комерційні та некомерційні;

г)         правильна відповідь а) та в).

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

4.         Життєвий цикл проекту – це:

а)         період між двома фазами проекту;

б)         період між виникненням ідеї та її реалізації;

в)         період між моментом появи проекту і моментом його закрит-

тя;

г)         період між завершенням робіт по проекту і моментом його

закриття.

5.         Основними критеріями прийняття проекту є:

а)         можливість його реалізації;

б)         економічна ефективність;

в)         адміністративне забезпечення;

г)         всі відповіді вірні.

6.         При проведенні техніко-економічного аналізу розглядаються

такі питання:

а)         технічних можливостей, потреб матеріалів з урахуванням

використовуваної техніки;

б)         номенклатури продукції та обсягу виробництва;

в)         рівня конкуренції та прогнозованої ціни продукції чи по-

слуг;

г)         обсягів та напрямків інвестиційних витрат.

7.         Побудова функціональної матриці передбачає:

а)         поділ влади і відповідальності за виконання проекту між

проектним та функціональним менеджерами;

б)         слабкий контроль та слабку владу з боку проектного мене-

джера;

в)         абсолютну владу проектного менеджера і його відповідаль-

ність за завершення проекту відповідно до його завдання;

г)         обєднання підприємств в одну організацію для виконання

проекту.

8.         Балансова матриця передбачає:

а)         поділ влади і відповідальності за виконання проекту між

проектним та функціональним менеджером;

б)         слабкий контроль та слабку владу з боку проектного мене-

джера;

Розділ 13. Проектна діяльність на підприємстві

в)         абсолютну владу проектного менеджера і його відповідаль-

ність за завершення проекту відповідно до його завдання;

г)         обєднання підприємств в одну організацію для виконання

проекту.

9.         Проектна матриця означає:

а)         поділ влади і відповідальності за виконання проекту між

проектним та функціональним менеджером;

б)         слабкий контроль та слабку владу з боку проектного мене-

джера;

в)         абсолютну владу проектного менеджера і його відповідаль-

ність за завершення проекту відповідно до його завдання;

г)         обєднання підприємств в одну організацію для виконання

проекту.

10.       Контрактна матриця характеризується:

а)         обєднанням підприємств в одну організацію для виконання

проекту,

б)         абсолютною владою проектного менеджера і його відпові-

дальністю за завершення проекту відповідно до його завдан-

ня;

в)         слабким контролем та слабкою владою з боку проектного

менеджера;

г)         поділом влади і відповідальності за виконання проекту між

проектним та функціональним менеджером.

11.       Аналіз комерційної реальності проекту передбачає:

а)         дослідження потенційних можливостей продажу продукції

у запланованих обсягах та цінах;

б)         забезпечення проекту всіма необхідними ресурсами;

в)         усі відповіді вірні.

12.       У процесі соціального аналізу проекту досліджують такі аспекти:

а)         дотримання норм чинного законодавства;

б)         динаміку цін на ринку за останні роки;

в)         відповідність проекту місцевому культурному і професійно-

му рівню населення;

г)         жодної вірної відповіді.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

13.       Бюджет інвестиційного проекту характеризує:

а)         вхідні та вихідні грошові потоки;

б)         баланс між доходами і витратами від господарської діяль-

ності за проектом;

в)         рівень забезпеченості проекту ресурсами;

г)         доходи від реалізації проекту.

14.       Визначити, з якою метою застосовується дисконтування при

розрахунках показників ефективності проекту:

а)         для врахування інфляції;

б)         для врахування ризику;

в)         для врахування дохідності фінансового ринку;

г)         для приведення в однакові умови за фактором часу.

15.       Основними завданнями бюджетного контролю є:

а)         одержання точних оцінок витрат та їх розподіл у часі;

б)         своєчасність забезпечення проекту необхідними ресурсами;

в)         організація виконання кожним учасником проекту постав-

лених перед ним завдань;

г)         дослідження рівня цін на ринку, де реалізується проект.

16.       Для моніторингу виконання проекту найчастіше використову-

ють:

а)         сітковий графік;

б)         показники продуктивності праці;

в)         немає вірної відповіді.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Припустимо, що ви поклали у банк 1000 грн. під 20 % річних. Яку суму ви матимете напри кінці першого року? Визначте яким буде результат, якщо ви залишите свої кошти на 3 роки.

Розвязок:

1. Для початку визначимо, що теперішня вартість або почат-кова сума вашого рахунку PV = 1000 грн., а процентна ставка, яку виплачує банк за один рік, i = 20 %. Майбутня вартість по закінченні одного року (n = 1) FV дорівнює почат ковій ставці, помноженій на 1,0 плюс процентна ставка i = 0,2. 136

 

Розділ 13. Проектна діяльність на підприємстві

Отже, наприкінці першого року ви матимете: FV = 1000 + (1000 х 0,2) = 1200 (грн.)

2. Розглянемо, яким буде результат, якщо ви залишите свої 1000 грн. на банківському рахунку на 3 роки. Майбутня вартість по-чаткової суми на кінець третього року може бути визначена за допо-могою формули 13.3:

FV = 1000 + (1 + 0,2)3 = 1728 (грн.)

Задача2.

Припустимо, що інвестор бажає отримати 200 грн. через 2 роки. Яку суму він має помістити на терміновий депозит зараз, якщо про-центна ставка становить 5 %.

Розв’язок:

Для розрахунку скористаємося формулою 13.4:

РГ =    ?°°= 181.40?»,.)

1 + 0.05          v     У

Випадок, який розглянуто у задачі 2, можна інтерпретувати на-ступним чином:

181,40 грн. та 200 грн. — це два способи подати одну й ту ж суму коштів у різні моменти часу: 200 грн. через два роки дорівнюють 181,40 грн. сьогодні.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуван-ні власних коштів. У теперішній час підприємство має можливість купити нове обладнання вартістю 84 500 дол. Використання цього обладнання дозволить збільшити обсяг випуску продукції, що в кінцевому рахунку приведе до 17 000 дол. додаткового річного гро-шового доходу протягом 15 років використання обладнання. Об-числіть чисту теперішню вартість проекту, припускаючи, що після завершення проекту обладнання може бути продане за залишковою вартістю 2 500 дол.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 2.

Проект, розрахований на 15 років, потребує інвестицій в розмірі 150 000 дол. За перші 5 років ніяких надходжень не очікується, од-нак за наступні 10 років щорічний дохід складе 50 000 дол. Чи слід прийняти цей проект, якщо коефіцієнт дисконтування рівний 15%?

Задача 3.

Підприємство розглядає інвестиційний проект, що передбачає придбання основних засобів і капітальний ремонт обладнання а та-кож вкладання у оборотні кошти за такою схемою:

95 000 – вихідна інвестиція до початку проекту;

15 000 – інвестування у оборотні засоби протягом першого року;

10 000 – інвестування у оборотні засоби протягом другого року;

10 000 – інвестування у оборотні засоби протягом третього року;

8 000 – додаткові інвестиції в обладнання на п’ятому році;

7 000 – витрати на капітальний ремонт на шостому році.

У кінці реалізації інвестиційного проекту підприємство розра-ховує реалізувати решту основних засобів за їх балансовою вартістю 15 000 дол. та вивільнити оборотні кошти.

Задача 4.

Результатом інвестиційного проекту повинні бути наступні чис-

ті грошові потоки:

 

1 рік    2 рік    3 рік    4 рік    5 рік    6 рік    7 рік    8 рік

$15 000           $25 000           $30 000           $40 000           $40 000           $40 000           $30 000           $20 000

Необхідно розрахувати чисту теперішню вартість інвестиційно-го проекту та зробити висновок про його ефективність за умови 14% необхідної прибутковості підприємства на власні інвестиції.

Задача 5.

Проект, що вимагає інвестицій у розмірі 160 000 дол., передбачає отримання річного доходу в розмірі 30 000 дол. протягом 15 років. Оці-ніть доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування – 15%.

Задача 6.

Чи доцільний проект (за показником чистої приведеної вартості), за яким при інвестуванні 200 тис. грн. передбачений протягом трьох років поточний прибуток становить 100 тис. грн. і ліквідаційна вар-тість активів – 50 тис грн. (рекомендована дисконтна ставка – 20%)?

Розділ 13. Проектна діяльність на підприємстві

Задача 7.

Аналізуються проекти з такими припливами та відпливами коштів ($)

 

А

 

 

CF

 4 000

 

CF

2 500

 

 

2         

CF

3 000

 

 

 

Б

 

2 000

 

1 200

 

1 500

 

Здійсніть ранжування проектів за критеріями IRR, NPV, якщо r = 10%.

Задача 8.

Для кожного із нижченаведених проектів розрахуйте NPV та IRR, якщо значення коефіцієнта дисконтування дорівнює 20%.

 

А         - 370   -          -          -          -          1 000

В         - 240   60        60        60        60        -

С         - 63,5  - 63,5  100      100      100      100

Задача 9.

Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом 3 ро-ків: 90 000 дол. у першому році, 70 000 дол. – у другому та 50 000 – у третьому. Інвестиційний проект розрахований на 10 років з повним освоєнням знову введених потужностей лише на п’ятому році, коли запланований річний чистий грошовий потік складатиме 75 000 дол. Зростання чистого грошового потоку за планом складатиме 40%, 50%, 70%, 90% відповідно по роках від першого до четвертого. Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуванні грошових засобів.

Задача 10.

Величина необхідних інвестицій за проектом дорівнює 18 000 дол.; очікувані доходи складатимуть: за перший рік – 1 500 дол., у наступні 8 років по 3 600 дол. щорічно. Оцініть доцільність при-йняття проекту, якщо вартість капіталу 10%.

Задача 11.

Порівняйте за критеріями NPV, IRR два проекти, якщо вартість капіталу складає 13%.

 

А

 

 20 000

 

7 000

 

7 000

 

7 000

 

7 000

 

 

 

Б

 

 25 000

 

2 500

 

5 000

 

10 000

 

20 000

 

кономіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 12.

Підприємство розглядає доцільність придбання нової техноло-гічної лінії. На ринку наявні дві моделі з наступними параметрами:

 

            П 1      П 2

Ціна    9 500   13 000

Річний дохід, що генерується          2 100   2 250

Термін експлуатації   8 років            12 років

Ліквідаційна вартість            500      800

Необхідна норма доходності           11%     11%

Якому проекту доцільно віддати перевагу?

Задача 13.

Існує проект створення невеликого підприємства для виробництва товару Х. Для цього треба придбати обладнання на суму 1800 тис. грн. та інвестувати в обігові кошти 500 тис. грн. Термін експлуатації обладнан-ня — 3 роки. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на четвертий рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Продукт Х випускатиметься в обсязі: перший рік — 190 тис. од.; другий рік — 360 тис. од.; третій рік — 500 тис. од. Реалізувати продукцію мож-на за ціною 5 грн. (у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. без амортизаційних відрахувань. Ставка податку на прибуток 30%. Розрахуйте грошовий потік за проектом, якщо альтернативна вартість капіталу 15%.

Задача 14.

Компанія розглядає можливість заміни старого обладнання на нове, продуктивніше. Капітальні витрати на придбання нового облад-нання — 25 тис. грн. Враховуючи, що устаткування буде списано за 5 ро-ків, компанія одержить податкову знижку у розмірі 10 % від інвестицій. Старе обладнання, яке було куплено 6 років тому за ціною, еквівалент-ною 18 тис. грн., має термін служби 10 років і може бути продано зараз за 8 тис. грн. Використовуючи нове обладнання, підприємство має на-мір вийти на щорічний обсяг продажу 20 тис. грн. (за цінами року змі-ни обладнання) з обсягом валових щорічних витрат 13 тис. грн. Оцініть доцільність проекту, якщо очікуваний рівень інфляції 10%, а реальна ставка дисконту 12%. Ставка оподаткування прибутку компанії 30%.