Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.    Випуск в рівні проміжки часу однакової або наростаючим підсумком кількості продукції передбачає принцип організації виробництва:

а)         пропорційності;

б)         прямоточності;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         гнучкості;

г)         ритмічності.

2.         Від яких факторів залежить тривалість виробничого циклу:

а)         кількості робочого часу, необхідного для отримання готово-

го виробу;

б)         тривалості нетехнологічних операцій;

в)         тривалості перерв у виробничому процесі;

г)         всіх вище перелічених.

3.         Найкоротший шлях проходження виробу у межах виробничого

процесу забезпечує принцип:

а)         гнучкості;

б)         прямо точності;

в)         гомеостатичності;

г)         ритмічності.

4.         Паралельний вид руху предметів праці передбачає, що:

а)         кожна операція починається тільки після закінчення попе-

редньої обробки всієї партії;

б)         здійснюється одночасне виконання усіх операцій на робочих

місцях;

в)         предмети праці рухаються складними маршрутами.

5.         Одиничний тип виробництва характеризується наявністю:

а)         незавершеного виробництва;

б)         глибокою спеціалізацією робочих місць;

в)         великого обсягу однорідної продукції;

г)         неперервністю.

6.         Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:

а)         прямо точності;

б)         гнучкості;

в)         ритмічності;

г)         безперервності.

7.         Непотоковий метод організації виробництва характерний для

такого типу виробництва:

а)         одиничного;

б)         масового;

Розділ 12. Організація виробничого процесу

в)         великосерійного;

г)         дрібносерійного.

8.         Для розрахунку такту потокової лінії необхідно знати:

а)         обсяг виробництва у натуральному виразі;

б)         транспортну партію;

в)         коефіцієнт серійності;

г)         галузевий рівень концентрації.

9.         Виробничий процес – це:

а)         сукупність організованих у певній послідовності дій щодо

зміни стану предмета праці;

б)         сукупність організованих у певній послідовності дій, що за-

безпечують безперебійність основних виробничих процесів;

в)         сукупність взаємопов’язаних процесів праці, природній про-

цесів і засобів праці, необхідних для перетворення вихідної

сировини і матеріалів у готову продукцію;

г)         процес виготовлення продукції.

10.       Процеси, що безпосередньо пов’язані з перетворенням предме-

тів праці у готову продукцію, називають процесами:

а)         основними;

б)         допоміжними;

в)         обслуговуючими;

г)         виробничими;

д)         технологічними.

11.       Процеси, які сприяють безперебійній роботі підприємства, але

не беруть безпосередньої участі у виготовленні продукції, нази-

вають процесами:

а)         основними;

б)         допоміжними;

в)         обслуговуючими;

г)         виробничими;

д)         технологічними.

12.       Залежно від стадії виробничого циклу виробничі процеси поді-

ляються на:

а)         підготовчі;

б)         технологічні;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         автоматизовані;

г)         перетворювальні;

д)         кінцеві.

13.       Виробничі процеси, для яких характерні циклічність і наявність

технологічних перерв, – це:

а)         дискретні;

б)         технологічні;

в)         технічні;

г)         апаратні.

14.       Виробничі процеси, в яких відсутні перерви між різними вида-

ми операцій, – це:

а)         дискретні;

б)         технологічні;

в)         технічні;

г)         непереривні.

15.       Основною структурною одиницею виробничого процесу є:

а)         робочий рух;

б)         операція;

в)         робочий прийом;

г)         робочий цикл.

16.       До принципів раціональної організації виробництва належать:

а)         комплексність;

б)         пропорційність;

в)         безперервність;

г)         ритмічність;

д)         усі відповіді правильні.

17.       Розподіл праці між окремими підрозділами підприємства та ро-

бочими місцями в процесі виробництва забезпечує приципи:

а)         безперервності;

б)         пропорційності;

в)         ритмічності;

г)         спеціалізації;

д)         кооперації.

Розділ 12. Організація виробничого процесу

18.       Найкоротший шлях проходження виробу в межах виробничого

процесу забезпечує принцип:

а)         паралельності;

б)         прямоточності;

в)         автоматичності;

г)         гнучкості;

д)         гомеостатичності.

19.       Назвіть характерні ознаки одиничного типу виробництва:

а)         широка номенклатура продукції;

б)         виготовлення виробів партіями, які періодично повторюються;

в)         робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції;

г)         застосування універсального спеціалізованого устаткування;

д)         середня кваліфікація працівників.

20.       Назвіть характерні ознаки масового типу виробництва:

а)         вироби виготовляються у великій кількості;

б)         застосовується спеціальне устаткування;

в)         робітники можуть мати невисоку кваліфікацію;

г)         широка номенклатура продукції;

д)         відсутність закріплення певних операцій за окремими пра-

цівниками.

21.       Основною кількісною характеристикою типу виробництва є:

а)         тривалість виробничого циклу;

б)         рівень спеціалізації робочих місць;

в)         нормативний розмір партії виробів;

г)         обсяги запасів сировини та матеріалів.

22.       Визначте ознаки, властиві непотоковому виробництву:

а)         на робочих місцях обробляються різні за конструкцією і тех-

нологією виготовлення вироби;

б)         розподіл технологічного процесу на певні операції та закрі-

плення їх за конкретними робочими місцями;

в)         предмети праці переміщуються в процесі обробки за склад-

ними маршрутами;

г)         точно визначена тривалість операцій;

д)         розміщення робочих місць у послідовності технологічного

процесу виготовлення виробу.

123

 

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

23.       Потоковому виробництву властиві такі ознаки:

а)         технологічне обладнання є універсальним;

б)         партія предметів праці обробляється за встановленим най-

коротшим маршрутом;

в)         робочі місця розміщуються за однотипними технологічними

групами без певного зв’язку з послідовністю виконаних опе-

рацій;

г)         точно визначена тривалість операцій;

д)         розподіл технологічного процесу на певні операції та закрі-

плення їх за конкретними робочими місцями.

24.       Існують такі види руху предметів праці у виробництві:

а)         паралельний;

б)         неперервний;

в)         послідовний;

г)         прямоточний;

д)         паралельно-послідовний.

25.       Паралельний вид пересування предметів праці передбачає, що:

а)         кожна операція починається тільки після закінчення попе-

редньої обробки всієї партії;

б)         деталі обробляються частинами партії;

в)         здійснюється одночасне виконання всіх операцій на робочих

місцях.

26.       Виробнича інфраструктура підприємства – це:

а)         сукупність цехів, господарств і служб підприємства, які без-

посередньо беруть участь у процесі виробництва та забез-

печують необхідні умови в процесі функціонування підпри-

ємств;

б)         комплекс цехів, господарств і служб підприємства, які за-

ймаються технічним обслуговуванням виробництва;

в)         сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні

профільної продукції, але своєю діяльністю створюють необ-

хідні умови для функціонування основних виробничих цехів.

27.       Інструментальне господарство займається:

а)         проектуванням інструменту;

б)         виготовленням інструменту для реалізації на сторону;

Розділ 12. Організація виробничого процесу

в)         виготовленням інструменту для власних потреб підприємства;

г)         зберіганням інструменту;

д)         реалізацією інструменту.

28.       Вкажіть основні завдання ремонтного господарства на підприємстві:

а)         ремонт та відновлення інструменту;

б)         модернізація обладнання;

в)         будівництво нових цехів та дільниць;

г)         ремонт та раціональна експлуатація обладнання.

29.       До інструментального господарства відносяться:

а)         інструментальний відділ;

б)         інструментальний цех;

в)         інструментальний склад;

г)         усі відповіді правильні.

30.       До складу транспортного господарства входять:

а)         автогаражі;

б)         вантажі;

в)         транспортні цехи;

г)         ремонтні підрозділи.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії де-талей з 40 штук при послідовному поєднанні чотирьох технологіч-них операцій, якщо тривалість виконання операцій t має наступні значення: t =16 хв.; t2=20 хв.; t3=15 хв.; t =10 хв. Перша технологічна операція виконується на двох верстатах, решта - на одному.

Розв’язок:

Тривалість технологічного циклу обробки за умови послідовно-го поєднання:

лп  (16    20    15    10Л    лп  „    „,„rt,   ч

Т =40* — + — + —+ —  =40*53 = 2120(хв.)

4          {2      1      1      \)       V   J

Задача 2.

Розрахувати швидкість конвеєру, якщо його середня годинна продуктивність - 48 деталей, тривалість зміни 8 год. Протягом ро-

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

бочої зміни передбачені технологічні перерви загальною тривалістю 30 хв. Відстань між двома сусідніми виробами, що рухаються конве-єром, дорівнює 2,8 м.

Розв’язок:

1.         Дійсний час роботи конвеєра протягом робочої зміни: 8 х 60 - 30 = 450 (хв.);

2.         Такт конвеєрної лінії:

450      ,,„,    ч f»l,u[xe.);

(48*8)

3.    Швидкість конвеєру:

1,17     V         '

Задачі для самостійного розв'язання.

Задача 1.

Розмір партії оброблюваних деталей становить 30 шт. Техно-логічний процес обробки деталей складається з 4 операцій, кожна з яких має таку норму часу виконання: перша - 6 хв.; друга - 10 хв.; третя - 3,5 хв.; четверта - 4,5 хв. Друга операція виконується на двох металообробних верстатах, решта операцій - на одному. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при їх послідовному поєднанні.

Задача 2.

Розрахувати тривалість циклу технологічних операцій при па-ралельному їх поєднанні, якщо розмір партії оброблюваних деталей становить 60 шт. Деталі передаються поштучно з однієї техноло-гічної операції на іншу. Технологічний процес обробки охоплює 3 операції, норма часу на виконання кожної з них така: перша - 12 хв.; друга - 14,8 хв.; третя - 11,4 хв. Кожна технологічна операція виконується на двох верстатах.

Задача 3.

Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії де-талей з 100 штук при паралельному поєднанні технологічних опе-рацій, якщо тривалість виконання операцій має наступні значення: t =15 хв; t =12,5 хв; t =13 хв; t =10,8 хв; t =12 хв. Розмір транспорт-

1          2          3          4          5

Розділ 12. Організація виробничого процесу

ної партії становить 20 шт. Кожна технологічна операція виконуєть-ся одночасно на трьох верстатах.

Задача 4.

Розроблено три варіанти розміщення переробного заводу з різ-ними величинами виробничих потужностей. Основні проектні по-казники по кожному з них наведені в таблиці. Використовуючи метод зведених витрат, визначити найменш витратний варіант про-екту. Нормативна ефективність Ен = 0,15.

 

Показники     Варіант 1        Варіант 2        Варіант 3

Річна потужність з переробки сировини, тис.т.   3,3       4,2       2,8

Сумарні капіталовкладення за проектом, тис.грн.           1200    1480    1050

Собівартість річного обсягу продукції, тис.грн.    1550    1680    1400

Середній радіус перевезення, км    75        80        85

Зведені витрати на 1 км шляху, грн.          2,6       2,9       2,2

Задача 5.

Підприємству, яке комплектує електроустаткування, потрібно зробити вибір: виготовляти комплектуючі деталі власними силами, або придбати їх у порядку кооперованих зв’язків за ціною 38 грн. за одиницю у іншого виробника (транспортні витрати на доставку при цьому становитимуть 6000 грн.). Загальна потреба в комплек-туючих складає 3000 шт. Валові витрати на власне виробництво в необхідній кількості становитимуть за окремими елементами:

-          матеріальні витрати – 40000 грн.,

-          витрати на о плату праці – 20000 грн.,

-          інші витрати – 50000 грн.,

-          накладні витрати – 15000 грн. Знайти економічно доцільний варіант комплектування готових

виробів.

Задача 6.

Розрахувати швидкість конвеєру, якщо за його допомогою за ро-бочу зміну виготовляється 250 небракованих деталей, режим робо-ти однозмінний, тривалість зміни 8 год. Протягом зміни передбачені технологічні перерви загальною тривалістю 40 хв. Втрати деталей

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

через брак у роботі складають 2%, відстань між двома сусідніми ви-робами, що рухаються конвеєром, становить 3,5 м.

Задача 7.

Визначити ритм конвеєру безперервно-потокової лінії на вироб-ничому підприємстві, якщо її середня годинна потужність становить 50 виробів, при пересуванні виробів здовж лінії розмір транспортної партії дорівнює 5. Конвеєрна лінія працює у дві зміни тривалістю 8 год. кожна. Технологічні зупинки становлять в середньому 10% до-бового часу роботи.

Задача 8.

Обчислити такт конвеєра та кількість робочих місць під окремі технологічні операції, якщо його виробнича потужність 400 деталей за дві 8-годинні робочі зміни. Регламентовані технологічні простої під час робочої зміни складають 20 хвилин. Тривалість виконання окре-мих операцій така: першої – 18,4 хв., другої – 27,6 хв., третьої – 23 хв.