Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Інструментальне господарство   2. Такт потокової лінії

3. Допоміжні процеси          4. Обслуговуючі процеси

5. Операція    6. Виробничий цикл

7. Транспортне господарство         8. Час перерв

9. Час технологічного обслуговування      10. Тип виробництва

11. Одиничне виробництво           12. Серійне виробництва

13. Масове виробництво     14. Непотокове виробництво

15. Потокове виробництво 16. Потокова лінія

17. Основні процеси            18. Виробничий процес

19. Ремонтне господарство 20. Час виконання основних операцій

A)        цілеспрямоване, постадійне перетворення вихідної сировини та

матеріалів у готову продукцію, яка призначена як для спожи-

вання, так і для подальшого перероблення.

Б) процеси безпосередньо пов’язані з перетворенням предметів праці у готову продукцію.

B)        сприяють безперебійній роботі підприємства, але не беруть без-

посередньої участі у виробництві продукції.

Г) створюють умови для здійснення основних та допоміжних про-цесів.

Д) частина виробничого процесу, яка виконується або на одному робочому місці без налагодження обладнання, або кількома ро-бітниками при виготовленні продукту.

Е) інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення про-дукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво пред-мети праці перетворюються на готову продукцію.

Ж) час, протягом якого оброблюється предмет праці.

З) включає в себе контроль якості оброблення виробу, контроль режиму роботи машин та обладнання, прибирання робочого міс-ця, час доставки деталей до робочого місця.

И) час, протягом якого не змінюються жодні якісні характеристики виробу, але продукція ще не є готовою і процес виробництва не завершено.

Розділ 12. Організація виробничого процесу

К) комплексна характеристика організаційно-технічного рівня ви-робництва, що охоплює номенклатуру продукції, обсяг вироб-ництва, випуск однотипної продукції, характер завантаження робочих місць, кваліфікацію робітників, собівартість продукції.

Л) характеризується широким асортиментом продукції і невели-ким обсягом випуску однакових виробів.

М) характеризується обмеженою номенклатурою виробів, які періо-дично повторюються. Вироби запускаються у виробництво серія-ми, деталі партіями у визначеній і встановленій періодичності.

Н) характеризується виготовленням окремих видів продукції у ве-ликій кількості на вузькоспеціалізованих робочих місцях.

О) оброблення предметів праці на одному робочому місці, які роз-ташовані групами без певного зв’язку з послідовністю виконан-ня операцій.

П) метод, який передбачає оброблення предметів праці за встанов-леним, найкоротшим маршрутом з фіксованим часом.

Р) технологічно або організаційно відокремлена група робітників, яка спеціалізується на виготовленні одного або подібних виро-бів згідно з ознаками потокового виробництва.

С) інтервал часу, через який періодично відбувається випуск пев-ної продукції.

Т) сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, що здій-снюють комплекс заходів з технічного догляду за устаткуван-ням, нагляду за його станом та ремонту.

У) комплекс технічних засобів та спеціалізованих підрозділів, при-значених для переміщення сировини, матеріалів, продукції та інших вантажів в середині підприємства та за його межами.

Ф) сукупність загальнозаводських та цехових підрозділів, зайнятих виготовленням, відновленням і ремонтом інструменту та техно-логічного оснащення, їх обліком, зберіганням та розподілом між цехами та робочими місцями.

Формули для розв’язування задач Рівень автоматизації та механізації виробництва:

 

100

Учми *к*м*п

\-Ч Y4p*K*M*n + P*

(12.1)

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

де Z4     - кількість робітників, які зайняті механізованою пра-

 м.п.

цею;

Z4 - загальна кількість робітників;

К - коефіцієнт механізації, що дорівнює відношенню машинних витрат до загальних витрат часу;

М - коефіцієнт обслуговування, який виражає кількість оди-ниць устаткування, що обслуговується одним робітником;

П - коефіцієнт продуктивності устаткування, який визнача-ється відношенням трудомісткості виготовлення деталі на універ-сальному устаткуванні та трудомісткості виготовлення на діючому устаткуванні.

Тривалість виробничого циклу:

Т =Т+Т+Т,      (12.2)

де Т - тривалість виробничого циклу;

ц

Т - час технологічного оброблення деталі;

Т - час технологічного обслуговування виробництва;

о

Т - тривалість перерв.

П

Тривалість виробничого циклу при послідовному переміщенні

предметів праці:

m  t-

Т ,     )=п\\~'    (12.3)

і=і СІ

де п - кількість деталей у партії;

t. - норми часу на операції;

і

с. - кількість робочих місць.

1

Тривалість виробничого циклу при паралельному переміщенні

предметів праці:

At     (n-p)*t

Т ,   ■.= Р2.— +         ^^,       (12.4)

max

і=1 с,-  с,

де р – розмір транспортної партії, шт.; tмах – час виконання найбільш тривалої операції, хв.; cмах – кількість робочих місць для виконання найбільш тривалої операції.

Розділ 12. Організація виробничого процесу

Коефіцієнт серійності:

и      т*п

лс =     ,           (12.5)

Р

де Кс - коефіцієнт серійності; р - число робочих місць;

m - середня кількість операцій, які виконуються при виготов-ленні кожної деталі;

п - кількість деталей в партії, яка обробляється.

Такт потокової лінії:

Фп

г = —

A ,       (12.6)

де г - такт потокової лінії;

Фп - плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період;

A - обсяги випуску продукції за той самий період.

Темп потокової лінії:

Т      60

1 =       ,           (12.7)

г

де Т - темп потокової лінії.

Кількість деталей, що одночасно перебувають на конвеєрі:

К = —,            (12.8)

г

де К - кількість деталей, які одночасно перебувають на конвеєрі; Д - тривалість циклу; г - такт потокової лінії.