Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Виберіть найбільш повне і точне визначення терміна “оплата

праці»:

а)         ціна робочої сили;

б)         відшкодування витрат на відтворення робочої сили;

в)         грошовий вираз вартості робочої сили, який виплачується за

виконану роботу або надані послуги;

г)         грошові виплати працівникові з метою мотивації його до ви-

сокопродуктивної праці.

2.         Основна заробітна плата працівника – це:

а)         виплати працівникові з фонду матеріального заохочення за до-

сягнення підприємством високих кінцевих результатів роботи;

б)         розмір оплати праці, який визначається тарифними ставка-

ми, відрядними розцінками, посадовими окладами;

в)         законодавчо зафіксовані ставки згідно з рівнем кваліфікації

працівника;

г)         доплати понад розміри, встановлені чинним законодав-

ством.

3.         Державне регулювання оплати праці полягає у:

а)         встановленні співвідношення між величиною основної та

додаткової заробітної плати;

б)         встановленні фонду оплати праці підприємств;

в)         регулюванні чисельності відрядників і погодинників на під-

приємстві;

г)         встановленні мінімального рівня оплати праці.

Розділ 11. Організація оплати праці

4.         Відрядна форма оплати праці використовується за умов:

а)         неможливості кількісного виміру затрат праці;

б)         можливості точного обліку результатів праці;

в)         необхідності стимулювання якісних показників праці;

г)         недоцільності нормування робіт.

5.         Погодинна заробітна плата виражає залежність:

а)         між її розміром і кількістю виробленої продукції;

б)         між кількістю виготовленої продукції і часом, затраченим

для цього;

в)         між її розміром та кількістю відпрацьованого часу працівником;

г)         між її розміром і стажем роботи працівника.

6.         До фонду основної заробітної плати входять:

а)         надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окла-

дів у розмірі, передбаченому чинним законодавством;

б)         винагороди за стаж роботи;

в)         оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до за-

конодавства;

г)         заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно

до встановлених норм праці за відрядними розцінками, та-

рифними ставками та посадовими окладами.

7.         До фонду додаткової заробітної плати входять:

а)         надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окла-

дів у розмірі, передбаченому чинним законодавством;

б)         суми авторського гонорару працівникам мистецтва;

в)         заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно

до встановлених норм праці за відрядними розцінками, та-

рифними ставками та посадовими окладами;

г)         вірної відповіді немає.

8.         Сума грошей, яка нарахована і одержана працівником за вико-

нану ним роботу, називається заробітною платою:

а)         реальною;

б)         номінальною;

в)         додатковою;

г)         розрахунковою.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

9.         Розмір заробітної плати за виготовлену одиницю продукції – це:

а)         відрядна розцінка;

б)         тарифна ставка;

в)         тарифний коефіцієнт;

г)         відрядний коефіцієнт.

10.       Чи може нарахована заробітна плата бути нижчою встановлено-

го державного мінімального рівня:

а)         може, якщо не відпрацьована повна місячна норма робочого часу;

б)         не може;

в)         може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом

продукції, що випускається;

г)         може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом на

ринку робочої сили.

11.       Яку систему оплати праці доцільно використовувати на підпри-

ємстві, якщо праця робітників на ньому не піддається норму-

ванню, а керівництво підприємства прагне створити робітникам

мотиви для якісного виконання ними своїх обов’язків:

а)         просту погодинну;

б)         пряму відрядну;

в)         відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну;

г)         погодинно-преміальну.

12.       Яку систему оплати праці доцільно використовувати в струк-

турному підрозділі підприємства, де добре організовано норму-

вання праці і можливий облік виробітку і понад встановленої

норми:

а)         відрядно-преміальну або відрядно-прогресивну;

б)         просту погодинну;

в)         пряму відрядну;

г)         погодинно-преміальну.

13.       При якій системі оплати праці розцінка встановлюється не на

кожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи:

а)         колективний системі оплати;

б)         акордній;

в)         погодинно-преміальній.

Розділ 11. Організація оплати праці

14.       При якій системі оплати праці виробіток робітника в межах нор-

ми оплачується по звичайних відрядних розцінках, а додатко-

вий виробіток – по підвищених відрядних розцінках:

а)         при погодинно-преміальній;

б)         при акордній;

в)         при відрядно-прогресивній.

15.       Яка з наведених позицій входить до сфери державного регулю-

вання оплати праці згідно з діючим законодавством:

а)         регулювання мінімальної заробітної плати;

б)         регулювання розмірів посадових окладів керівників держав-

них підприємств;

в)         регулювання оплати праці в організаціях та установах, що

фінансуються з бюджету;

г)         всі наведені тут позиції.

16.       Основні елементи тарифної системи наступні:

а)         єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифна сітка,

тарифні ставки;

б)         тарифна сітка, тарифні ставки та коефіцієнти, штатний розклад;

в)         обидві відповіді вірні.

17.       Оплата праці за посадовими окладами є різновидом форми

оплати праці:

а)         відрядної;

б)         погодинної;

в)         акордної;

г)         бригадної.

18.       Розмір заробітної плати залежить від:

а)         складності та умов роботи, що виконується;

б)         професійно-ділових якостей працівника;

в)         результатів праці робітника;

г)         господарської діяльності підприємства;

д)         усі відповіді правильні.

19.       Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених

норм праці – це:

а)         основна заробітна плата;

б)         додаткова заробітна плата;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         заробітна плата;

г)         мінімальна заробітна плата;

д)         заохочувальні та компенсаційні виплати.

20.       Додаткова заробітна плата встановлюється у вигляді тарифних

ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадо-

вих окладів для керівників, спеціалістів і службовців:

а)         так;

б)         ні.

21.       Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успі-

хи і винахідливість і за особливі умови праці – це:

а)         основна заробітна плата;

б)         додаткова заробітна плата;

в)         заробітна плата;

г)         преміальні виплати;

д)         заохочувальні та компенсаційні виплати.

22.       Тарифна система включає:

а)         тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і професій;

б)         норми виробітку;

в)         розцінки;

г)         тарифні сітки та ставки;

д)         кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів та

службовців.

23.       Тарифна сітка визначає:

а)         тарифний розряд виробників;

б)         умови преміювання;

в)         тарифні коефіцієнти;

г)         вимоги до кожного розряду.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Бригада робітників у складі трьох осіб, працюючи разом, вико-нала виробниче завдання і заробила всього 7200 грн. Перший робіт-ник відпрацював при цьому 24 дні і мав КТУ (коефіцієнт трудової участі) 2,2; другий – 22 дні і мав КТУ 2,0; третій – 20 днів і мав КТУ Розділ 11. Організація оплати праці

1,8. Розподілити бригадний заробіток пропорційно внеску кожного робітника у спільну роботу з урахуванням встановлених КТУ.

Розв’язок:

Загальний внесок бригади становить:

Внесок = 24 х 2,2 + 22 х 2,0 + 20 х 1,8 = 52,8 + 44 + 36 = 132,8 Виходячи з цього заробітна плата кожного члена бригади роз-раховується:

CO  Q

3™=7200*ш|=2862'6(фН-)

З^ = 7200 * 7^7 = 2385,5 (грн.)

44 132,8

їпад = 7200*7^ = 1951,8(г>ри.)

36 132,8

Відповідь: заробітна плата кожного члена бригади становить 2862,6; 2385,5 та 1951,8 гривень відповідно.

Задача2.

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бри-гада заробила за місяць 10400 грн. Усі члени бригади працюють у нормальних умовах праці. Годинна тарифна ставка I розряду за нор-мальних умов - 3,25 грн./год. Робітники V і III розряду відпрацюва-ли по 170 годин на місяць, а робітник ІУрозряду - 150 годин/місяць. Тарифні коефіцієнти за розрядами: III - 1,73; IV - 2,1; V - 2,35.

Розв’язок:

Для розподілу заробітної плати скористаємося методом годино-коефіцієнтів. Загальна кількість годино-коефіцієнтів, відпрацьова-них бригадою становить:

Год-коеф  = 170 х 3,25 х 1,73 + 150 х 3,25 х 2,1 + 170 х 3,25 х 2,35 =

заг

955,83 + 1023,75 + 1298,38 = 3277,96

Заробітна плата за 1 годино-коефіцієнт розраховується таким чином:

= J0400  = 317

плгод-коеф       /Xr)'l'l Qf.      '

Тоді заробітна плата кожного члена бригади становитиме: 3   . = 955,83 х 3,17 = 3029,98 (грн)

ПЛІ

3    = 1023,75 х 3,17 = 3425,29 (грн)

пл2

3    = 1298,38 х 3,17 = 4115,86 (грн)

плЗ

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Відповідь: заробітна плата кожного члена бригади становить 3029,98; 3245,29 та 4115,86 гривень відповідно.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Визначити розцінку за одну деталь для робітника IV розряду та його місячний заробіток за відрядно-преміальної системи оплати праці, якщо відомо, що робітнику необхідно виробити 140 штук де-талей, норма часу на одну деталь – 2 години. Премія передбачена у розмірі 20 % від тарифного заробітку.

Тарифна ставка робітника І розряду за годину становить 8,56 грн. Тарифний коефіцієнт робітника IV розряду – 1,27.

Задача 2.

Місячний оклад працівника, що працює за погодинною систе-мою оплати праці становить 2490 грн. працівник повинен відпра-цювати 22 робочих дні по 8 годин. Фактично було відпрацьовано 20 днів. За роботу передбачена премія у розмірі 15 % від тарифного заробітку.

Розрахуйте заробітну плату працівника.

Задача 3.

За місяць токар V розряду повинен виготовити 220 деталей, нор-ма часу на виготовлення однієї деталі – 2,2 години. Підприємством передбачено перевиконання норм на 12 %. За кожен відсоток пере-виконання преміальна доплата складає 1,3 % відрядного заробітку, але не вище 25 %.

Визначити місячний заробіток робітника за відрядно-преміальної системи оплати праці. Тарифний коефіцієнт токаря V розряду становить 1,36.

Задача 4.

Розрахувати податок з доходів фізичних осіб відповідно до норм діючого законодавства, якщо місячна заробітна плата працівника підприємства складає 3 260 грн.

Задача 5.

Слюсар 3-го розряду протягом місяця згідно плану відпрацю-вав 24 робочі зміни тривалістю 8 год. кожна. Він виконав планове завдання на 105%, фактично виготовивши 630 металовиробів. За Розділ 11. Організація оплати праці

кожну одиницю продукції, вироблену понад план, розцінка збіль-шується удвічі. Годинна тарифна ставка 3-го розряду 7,3 грн. Нара-хувати місячну заробітну плату слюсарю 3-го розряду за відрядно-прогресивною формою оплати праці.

Задача 6.

Бригада робітників у складі трьох осіб, працюючи разом, вико-нала виробниче завдання і заробила всього 6800 грн. Перший робіт-ник відпрацював при цьому 24 дні і мав КТУ (коефіцієнт трудової участі) 3,2; другий – 22 дні і мав КТУ 2,5; третій – 20 днів і мав КТУ 2,0. Розподілити бригадний заробіток пропорційно внеску кожного робітника у спільну роботу з урахуванням встановлених КТУ.

Задача 7.

Бригада робітників у складі чотирьох осіб, працюючи разом, ви-конала виробниче завдання і заробила всього 11450 грн. Перший робітник відпрацював 18 днів; другий – 22 дні; третій – 20 днів; чет-вертий – 21 день. Коефіцієнти трудової участі кожного робітника становлять 0,9; 1,0; 1,1; 1,2 відповідно. Нарахувати заробітну плату пропорційно внеску кожного робітника з урахуванням встановле-них КТУ.

Задача 8.

В ливарному цеху працює 52 робітників-погодинників. Серед-ній розряд працюючих – 3-й. Доплати складають 32% тарифного за-робітку. Визначити місячний фонд нарахованої заробітної плати у ливарному цеху, якщо фонд робочого часу одного робітника складає 170 год. на місяць. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду 4,5 грн., тарифний коефіцієнт 3-го розряду 1,7.

Задача 9.

Місячний оклад працівника складає 2782 грн. при тривалості робочого дня 8 годин. За графіком ним має бути відпрацьовано 24 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактич-но йому був наданий листок непрацездатності на 3 дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення працівнику на-рахована премія у розмірі 10% фактичного заробітку. Обчислити мі-сячну заробітну плату працівника.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 10.

Місячний оклад інженера 3100 грн. У звітному місяці ним має бути відпрацьовано 22 дні. Але йому була надана відпустка за влас-ним бажанням строком на 4 дні. З фонду матеріального заохочення інженеру нарахована премія в розмірі 25% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату інженера.

Задача 11.

Визначити заробітну плату при відрядно-прогресивній системі опла-ти праці, якщо робітник за місяць виготовив 213 виробів при плані 170. Вихідна база для нарахування доплат – 110% плану. Трудомісткість виго-товлення виробу – 1,1 нормо-годин за IV розрядом робіт, тарифна ставка I розряду – 3,25 грн/год. Тарифний коефіцієнт IV розряду – 1,33. Шкала для визначення процента зростання розцінок наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

 

% перевиконання вихідної бази для нарахування доплат           1-10    11-25  26-40  41 і більше

% зростання розцінок          25        50        75        100

Задача 12.

Визначити непряму відрядну заробітну плату наладчика, який обслуговує 15 верстатів. На верстатах середній коефіцієнт виконан-ня норм за місяць – 1,25. За цей же час робітних відпрацював 170 годин. Годинна тарифна ставка становить 4,5 грн.

Задача 13.

Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставка якого становить 12 грн. за зміну. Підсобник обслуговує двох основних робітників. Змінна норма виробітку першого робітника – 120, другого – 110 штук за зміну. Фактичний випуск за зміну на першому робочому місці становив 140 виробів, на другому – 125 виробів. Система оплати праці непряма відрядна.

Задача 14.

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бри-гада заробила за місяць 12800 грн. Усі члени бригади працюють у нормальних умовах праці. Годинна тарифна ставка I розряду за нор-мальних умов – 4,35 грн./год. Робітники V і III розряду відпрацюва-ли по 170 годин на місяць, а робітник IV розряду – 150 годин/місяць. Тарифні коефіцієнти за розрядами: III – 1,73; IV – 2,1; V – 2,35.

114

 

Розділ 11. Організація оплати праці

Задача 15.

Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо бригада заробила за місяць 10620 грн. робітник IV розряду працює в шкідли-вих умовах, а інші – в нормальних умовах. Годинна тарифна ставка I розряду за нормальних умов роботи становить 3,73 грн./год., а в шкід-ливих – 4,85 грн./год. Робітники V і III розряду відпрацювали по 220 годин на місяць, а робітник IV розряду – 180 годин/місяць. Тарифні коефіцієнти за розрядами: III – 1,73; IV – 2,1; V – 2,35.

Задача 16.

Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставка якого становить 16 грн. за зміну. Підсобник обслуговує чотирьох основних робітників. Змінна норма виробітку першого робітника – 20, другого – 10, третього –12, четвертого – 14 штук за зміну. Фак-тичний випуск за зміну на першому робочому місці становив 28 ви-робів, на другому – 16, на третьому – 18, на четвертому – 17 виробів. Система оплати праці непряма відрядна.

Задача 17.

Визначити відрядно-преміальну заробітну плату робітника, який за місяць виготовив 185 виробів при плані 140 штук. Розцінка за складання виробу становить 1,35 грн./шт. Доплати за виконання плану 15%, а за кожен процент перевиконання плану – 1,2%.

Задача 18.

Визначити заробітну плату кожного з членів бригади та загаль-

ний фонд оплати праці, використовуючи дані таблиці.

 

Прізвище        Годинна тарифна ставка, грн.         Відпрацьована кількість годин        Умови праці

Іванов 1,2       178      нормальні

Петров           1,7       183      тяжкі і шкідливі

Сидоров         1,4       172      дуже шкідливі

За виконання плану робіт всім встановлюється премія у розмірі 15,0% основного заробітку. Також передбачені надбавки за роботу у:

-          тяжких і шкідливих умовах праці – 14,0%;

-          дуже шкідливих – 18,0%.

За високу майстерність Сидорову нараховується премія у роз-мірі 15,0% основного заробітку.