Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Заробітна плата     2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

3. Нематеріальна мотивація праці  4. Матеріальна мотивація праці

5. Фонд заробітної плати     6. Тарифікація робіт

7. Тарифікація робітників     8. Відрядна заробітна плата

9. Почасова заробітна плата            10. Тарифна ставка

11. Тарифний розряд            12. Тарифний коефіцієнт

13. Основна заробітна плата           14. Система оплати праці

15. Тарифна система            16. Тарифна сітка

17. Посадовий оклад            18. Мотивація

19. Мінімальна заробітна плата      20. Додаткова заробітна плата

A)        економiчна категорiя, що вiдображає вiдносини мiж власником

пiдприємства (або його представником) i найманим працiвником

з приводу розподiлу новоствореної вартостi (доходу).

Б) заробітна плата, що нараховується за виконану роботу за тариф-ними ставками, відрядними розцінками чи посадовими оклада-ми і не залежить від результатів господарської діяльності під-приємства.

B)        складова заробітної плати працівників, до якої включають ви-

трати на оплату праці, не пов’язані з виплатами за фактично від-

працьований час.

Г) законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, не-кваліфіковану працю, нижче якого не може оплачуватися вико-нана працівником місячна, годинна норма праці (обсяг робіт).

Д) загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за визна-чений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті згідно чинного законодавства.

Е) віднесення окремих видів робіт до тієї чи іншої групи складності залежно від вимог, які ставляться до їх виконавців з точки зору спеціальної підготовки цих виконавців та наявності в них необ-хідних професійних знань, досвіду і навичок.

Розділ 11. Організація оплати праці

Ж) визначення рівня їх кваліфікації та присвоєння їм відповідного тарифного розряду.

З) це сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких вста-новлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їх кваліфікації (складності робіт) та умов праці.

И) сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких встановлюється безпосередня залежність заробітної плати працівників від їх кваліфікації.

К) виражений у грошовій формі абсолютний розмір заробітної пла-ти за одиницю робочого часу (годину, день, місяць).

Л) показник, який характеризує складність виконуваної роботи і рівень кваліфікації робітника.

М) відношення тарифних ставок того чи іншого тарифного розряду до тарифної ставки першого розряду, розмір якої взято за оди-ницю.

Н) систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, що включені до діючого класифікатора профе-сій.

О) діючий на підприємстві організаційно-економічний механізм взаємозв`язку між показниками, що характеризують міру (нор-му) праці і міру її оплати відповідно до фактично досягнутих ре-зультатів праці, тарифних умов оплати праці та погодженою між працівником і роботодавцем ціною послуг робочої сили.ційного статусу всіх категорій працюючих.

П) заробітна плата, що нараховується у визначеному розмірі за кожну одиницю виконаної роботи чи виробленої продукції, ви-раженої в натуральних одиницях виміру.

Р) заробітна плата яка виражає залежність між її розміром та кіль-кістю відпрацьованого працівником часу.

С) щомісячний розмір погодинної заробітної плати, установлений у централізованому порядку для певної посади управлінського персоналу, спеціалістів і службовців.

Т) це свідоме прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху.

У) прагнення достатку, певного рівня добробуту, матеріального стандарту життя.

Ф) практичні заходи щодо приведення в дію нових резервів підви-щення трудової активності найманих працівників безпосеред-ньо пов’язані з гуманізацією праці.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Формули для розв’язування задач

Проста почасова заробітна плата:

Зп =С*Ч,        (11.1)

де Зпп - заробіток; С - тарифна ставка; Ч - тарифний розряд.

Почасово-преміальна заробітна плата:

3    =С*Ч+П,  (11.2)

ппр

де 3     - заробіток;

 ппр

С - тарифна ставка; Ч - тарифний розряд;

П - премії, нараховані за досягнення певних кількісних або якіс-них показників.

Проста відрядна заробітна плата:

3=КхЦ,           (11.3)

де Зв - відрядний заробіток;

К - кількість виробленої продукції;

Ц - розцінка.

Відрядно-преміальна заробітна плата:

3  =3 +П,        (11-4)

вп        в

де Звп - розмір місячної заробітної плати; Зв - відрядний заробіток;

П - премії, нараховані за досягнення певних кількісних або якіс-них показників.

Заробітна плата керівників, службовців і спеціалістів:

3 =—*t,          (11-5)

МФ

де Зп - розмір місячної заробітної плати відповідного працівни-ка, праця якого оплачується за посадовим окладом; Розділ 11. Організація оплати праці

П   - посадовий оклад працівника;

ок

М. - номінальний місячний фонд часу працівника, год.; Т - фактично відпрацьовано часу працівником протягом місяця, год.

Величина фонду оплати праці:

^     100 +АО„   100 + АП*І   л

Ф   =   5*        5          *ф        (11.6)

"    100 + А/7„ 100      *

де Фп - річний плановий фонд заробітної плати в плановому пе-ріоді, грн.;

ДП  - приріст продуктивності праці в плановому періоді порів-

п

няно зі звітним періодом, %;

I - приріст заробітної плати в розрахунку на 1,0% зростання продуктивності праці в плановому періоді;

ДОп - приріст обсягу виробництва продукції в плановому періо-ді, порівняно з рівнем звітного періоду, %;

Ф. - річний фактичний фонд заробітної праці у звітному році, грн..

Плановий фонд заробітної плати при прямій відрядній системі оплати праці:

и          т

Ф» = £-Pn. * ZJPJ,     (11.7)

і=і        і=і

Плановий фонд заробітної плати при відрядно-преміальній системі оплати праці:

Ф„ = 2_рп *2_,Pj +—,          (И.8)

>=і     '    ;=і     100

Плановий фонд заробітної плати привідрядно-прогресивній системі оплати праці:

 

Р,+

к1      10°,

(11.9)

1=1      ]=1      і=1       j=l

де Фп – плановий фонд заробітної плати, грн.; Опi – плановий обсяг виробництва продукції i-го виду в натураль-них одиницях виміру;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Pj – пряма відрядна розцінка за j-ту операцію, яка виконується на виробництві одиниці j-ї продукції;

І – плановий процент збільшення прямої відрядної розцінки у зв’язку з перевиконанням норм виробітку за всім обсягом продукції, що оплачується за відрядно-преміальною формою оплати праці;

І’ – плановий процент збільшення прямої відрядної розцінки з оплати продукції, виробленої понад установлену норму виробітку;

ΔОі – додатковий випуск продукції i-го виду, який визначено ви-робити понад установлений план, у натуральних одиницях виміру.