Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Зовнішніми джерелами набору персоналу є:

а)         навчання учнів на підприємстві;

б)         перепідготовка своїх працівників;

в)         регіональні біржі праці;

г)         вакансії на підприємстві.

2.         Спеціальність - це:

а)         вид трудової діяльності;

б)         різновид трудової діяльності у межах спеціальностей;

в)         різновид трудової діяльності у межах кваліфікації.

3.         Нормування праці необхідне для:

а)         оптимальної організації заробітної плати;

б)         визначення потреби у різник видах обладнання;

в)         скорочення витрат матеріальних ресурсів на підприємстві;

г)         забезпечення чіткої організації виробничого процесу;

д)         планування чисельності працюючих.

4.         До внутрішніх джерел набору персоналу відносять:

а)         регіональні бірж праці;

б)         агентства з працевлаштування;

в)         інформування працівників про наявні вакансії на підприєм-

стві;

г)         систему контрактів з навчальними закладами.

5.         Основна мета кадрової політики підприємства полягає у:

а)         підтриманні постійної чисельності персоналу на підприєм-

стві;

б)         забезпечення кожного робочого місця і посади персоналом

відповідної професії, спеціальності і кваліфікації;

Розділ 10. Персонал підприємства

в)         пошуку та розповсюдженні інформації про навчання та пе-

репідготовку персоналу;

г)         дотриманні принципів наукової організації праці.

6.         Інтенсивність праці визначається:

а)         тривалістю робочого дня;

б)         ступенем продуктивного використання праці;

в)         кількістю затрачених годин на виготовлення одиниці про-

дукції.

г)         кількістю фізичної і розумової енергії людини, витраченою

за одиницю часу.

7.         Продуктивність праці характеризується:

а)         обсягом випущеної продукції;

б)         обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку

на одного працюючого;

в)         обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного пра-

цюючого;

г)         кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю

часу;

д)         жодна з відповідей неправильна.

8.         Глибина розподілу праці на підприємстві залежить в першу чер-

гу від:

а)         місця знаходження;

б)         розміру підприємства;

в)         форми власності.

9.         Горизонтальна форма поділу праці на підприємстві – це:

а)         технологічні зв’язки між окремими підрозділами;

б)         розкладання обсягу роботи на окремі завдання;

в)         оперативно-календарне планування діяльності підрозділів

підприємства;

г)         форма, що охоплює і структурує складові внутрішнього се-

редовища підприємства.

10.       Вертикальна форма поділу праці на підприємстві спричинила:

а)         виникнення структур управління;

б)         появу окремих цехів;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         появу поняття загальної структури підприємства;

г)         поділ цехів на основні, допоміжні та обслуговуючі.

11.       Технологічний розподіл праці на підприємстві передбачає :

а)         розподіл робітників в залежності від складності робіт, що

виконуються;

б)         розподіл робітників по категоріям та посадам;

в)         виділення окремих функціональних підрозділів підприємства.

12.       Працівники підприємства, направлені на навчання з відривом

від виробництва:

а)         входять до облікової чисельності персоналу;

б)         не входять до облікової чисельності персоналу;

в)         входять до явочної чисельності;

г)         входять до середньооблікової чисельності.

13.       Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних

спеціальних знань і практичних навичок, називається:

а)         категорією;

б)         кваліфікацією;

в)         професією;

г)         спеціальністю.

14.       Технологічна трудомісткість визначається:

а)         витратами праці керівників;

б)         відображає повні витрати праці на виготовлення одиниці

продукції;

в)         витратами праці основних робітників;

г)         витратами праці допоміжних робітників.

15.       Працівник підприємства, що готує та оформлює документацію,

належить до категорії:

а)         робітник;

б)         керівник;

в)         професіонал;

г)         технічний службовець.

16.       Рівень плинності кадрів є:

а)         абсолютним показником руху персоналу;

б)         відносним показником руху персоналу;

Розділ 10. Персонал підприємства

в)         показником наявності персоналу;

г)         показником продуктивності праці.

17.       Персонал підприємства поділяється на промислово-виробничий

і непромисловий за такою ознакою:

а)         за складністю виконуваних робіт;

б)         за віком і професійним складом;

в)         за характером участі у виробничій діяльності;

г)         за категорією працівників.

18.       Вузький різновид трудової діяльності в межах професії – це:

а)         спеціалізація;

б)         рівень кваліфікації;

в)         кваліфікація;

г)         спеціальність.

19.       Вид трудової діяльності, який потребує спеціальних знань і

практичних навичок – це:

а)         професія;

б)         спеціальність;

в)         кваліфікація;

г)         спеціалізація.

20.       Професія характеризує:

а)         стаж роботи на даному підприємстві;

б)         вид трудової діяльності, здійснення якої потребує певних те-

оретичних знань та практичних навичок;

в)         можливість очікування суміжної спеціальності;

г)         сукупність певних теоретичних знань.

21.       Сукупність працівників, зайнятих у виробництві або безпосе-

редньому його обслуговуванні називають:

а)         трудовими ресурсами підприємства;

б)         персоналом підприємства;

в)         промислово-виробничим персоналом підприємства;

г)         невиробничим персоналом підприємства;

д)         трудовим потенціалом підприємства.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

22.       Співвідношення окремих категорій персоналу в межах його за-

гальної чисельності – це:

а)         резерв персоналу;

б)         структура персоналу;

в)         категорія персоналу;

г)         явочна чисельність.

23.       Які    категорії    працівників    відносяться    до    промислово-

виробничого персоналу:

а)         основні робітники, допоміжні робітники, службовці, керів-

ники;

б)         робітники, службовці, керівники, спеціалісти;

в)         робітники, керівники, спеціалісти, фахівці;

г)         керівники, службовці, спеціалісти, фахівці, робітники.

24.       Штатний розпис:

а)         документ про працівників, що займають керівні посади на

підприємствах;

б)         внутрішній нормативний документ, який визначає перелік

посад, що є на даному підприємстві, чисельність працівників

за кожною з них і розміри їхніх місячних посадових окла-

дів;

в)         документ, який визначає різновид трудової діяльності в

межах даної професії.

25.       До основних робітників відноситься:

а)         наладчик токарного верстата;

б)         водій електрокара;

в)         токар механічного цеху;

г)         вантажник гальванічного цеху.

26.       Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує:

а)         плинність персоналу;

б)         структура персоналу;

в)         резерв персоналу, що має використовуватися для заміни тих,

котрі не виходять на роботу з поважних причин;

г)         кількість персоналу, звільненого з поважних причин у звіт-

ному періоді.

Розділ 10. Персонал підприємства

27.       Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин

і середньооблікової їх чисельності – це показник:

а)         стабільності персоналу;

б)         рівня дисципліни персоналу;

в)         частки окремих категорій персоналу;

г)         плинності персоналу.

28.       Показник відповідності кваліфікації робітників рівню складнос-

ті виконуваних ними робіт обчислюється як відношення:

а)         чисельність основних робітників до чисельності допоміж-

них робітників;

б)         загальної суми років роботи на даному підприємстві всього

персоналу до середньооблікової чисельності;

в)         чисельність висококваліфікованих і кваліфікованих робіт-

ників до загальної кількості робітників;

г)         середнього тарифного розряду групи робітників до серед-

нього тарифного розряду робіт, що виконують.

29.       Продуктивність праці характеризується:

а)         обсягом випущеної продукції;

б)         обсягом випущеної продукції в розрахунку на одного працюючого;

в)         обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого;

г)         кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

Приклади розв’язування задач

Задача1.

Розрахувати середньооблікову чисельність працюючих у фірмі за березень, якщо вона почала свою роботу з 11 березня і нарахову-вала у своєму складі 125 осіб персоналу. З 18 березня на роботу було прийнято ще сім працівників.

Розв‘язок:

1. Складемо графік виходів працівників на роботу:

 

Період Кількість осіб

1-10 березня  0

11-18 березня            125

19-31 березня            132

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

2. Середньооблікова чисельність персоналу за березень становитиме:

-     125*8 + 132*13   ...

Ч =      » 88(осго)

31

Задача 2

Визначити виробіток на одного працюючого у плановому році та очікуваний процент зростання продуктивності праці.

Підприємство у звітному році випустило продукції на суму 12 млн.грн. При цьому виробіток на одного працюючого склав 4000 грн. Наступного року підприємство планує знизити чисельність працюючих на 50 осіб порівняно зі звітним роком.

Розв‘язок:

1.         Чисельність працюючих у звітному році:

12000000   ,_.-,   ...ч

Чі =     = 3000(осгб);

4000    v      7

2.         Чисельність, яка планується на наступний рік: Ч0 = 3000 - 50 = 2950 (осіб);

3.         Виробіток на одного працюючого у плановому році:

12000000     .„,,„/     ч

Вг =     = 4067,8(грн );

2950    v     '

4.         Заплановане зростання продуктивності праці:

ш= (4067.8-4000)^

4000    '

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

У звітному році трудомісткість виробничої програми підприєм-ства склала 2588000 нормо-годин. Передбачається, що наступного року у зв’язку з деякими ускладненнями виробництва продукції її загальна трудомісткість повинна збільшитися на 12 %. Очікуєть-ся, що річний фонд робочого часу одного робітника, який складає у звітному році 2385 нормо-годин, за рахунок скорочення простоїв Розділ 10. Персонал підприємства

повинен збільшитися приблизно на 6%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що складало у звітному році в середньому 114%, – на 2%. Розрахувати необхідну чисельність осно-вних робітників.

Задача 2.

Планова трудомісткість токарних робіт VI розряду – 270 тис нормо-годин. Се редній коефіцієнт виконання норм, встановлений по підприємству, – 1,15. Час ефективної роботи одного токаря за рік складає 1840 годин. Визначте планову чисельність токарів на під-приємстві.

Задача 3.

Робітник протягом місяця за 176 год. роботи виготовляє 320 де-талей. При здійсненні заходів щодо поліпшення робочих місць тру-домісткість деталей знизилась на 0,1 год. Скільки деталей він виго-товить в нових умовах праці і на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці?

Задача 4.

Виробничою програмою підприємства на майбутній рік запланова-но випуск 48 тис одиниць виробів. Норма часу на виробництво одиниці виробу – 1 година 30 хви лин. При плануванні балансу робочого часу на кожного працівника за рік слід використати такі дані: 104 вихідних дні, 10 свят, 42 дні чергової відпустки, 2 дні хвороби, 2 дні – інші невиходи з поважних причин. Тривалість зміни – 8 год. Необхідно визначити чи-сельність основних працівників підприємства.

Задача 5.

Планова трудомісткість виробничої програми – 8420 н-год., ко-рисний фонд часу робітника – 2234 год., плановий середній процент виконання норм виробітку – 112%. Якою повинна бути планова чи-сельність робітників?

Задача 6.

У цеху встановлено 50 верстатів, які працюють в безперервному режимі. Норма обслуговування обладнання складає 10 верстатів на одного апаратника. Планові невиходи працівників відповідно до ба-лансу робочого часу складуть 10% від опера тивного часу. Необхідно визначити спискову та явочну чисельність апаратників.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 7.

Рік містить 365 днів. Число вихідних і святкових днів – 114. Кількість чергових та додаткових відпусток (за шкідливість умов праці) на одного працівника складає 32 дні, учбова відпустка – 3 дні. Неявки через хворобу на одного середньоспискового робітника складають 6 днів, інші планові невиходи – 1 день. Середня трива-лість робочого дня на плановий рік 7,8 годин. Необхідно скласти ба-ланс робочого часу одного середньооблікового працівника промис-лового підприємства (в годинах).

Задача 8.

Планом підприємства передбачено випуск 4000 виробів. Трудо-місткість виго товлення одиниці продукції 20 нормо-годин. Процент виконання норм виробітку в се редньому на підприємстві визначе-ний в розмірі 110%. Ефективний фонд робочого часу одного серед-ньооблікового працівника складає за рік 1820 годин. Необхідно ви-значити планову чисельність працівників на підприємстві.

Задача 9.

Підготовчо-заключний час на партію деталей в 60 штук складає 120 хвилин. Час обслуговування робочого місця 2%, час регламенто-ваних перерв 1% від оперативного часу. Основний і додатковий час на виготовлення однієї деталі складає 20 хвилин. Необхідно визна-чити норму часу на одну деталь.

Задача 10.

Норма часу на один виріб відповідно до технологічного регла-менту його ви готовлення складає 25 хвилин. Тривалість зміни – 8 годин. За зміну фрезерувальник фактично виготовляє 35 виробів. Необхідно визначити змінну норму виробітку і процент її виконан-ня.

Задача 11.

Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 272 млн. грн., і зросте в плановому періоді на 14%. Виробі-ток на одного працюючого в базовому періоді становив 2,1 млн. грн. Завдяки кращій організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться в плановому періоді на 11 чо-ловік. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих по підприємству в плановому періоді.

Розділ 10. Персонал підприємства

Задача 12.

Визначити виробіток на одного працюючого в плановому році і його відносний ріст, якщо відомо, що в році 245 робочих днів, річний виробіток в базовому періоді складав 320 тис. грн../чол. Обсяг ви-пуску продукції в базовому році склав 52 600 тис. грн.., а зниження трудомісткості виробничої програми – 2435 людино-днів

Задача 13.

Робітник протягом місяця за 176 год. роботи виготовляє 320 де-талей. При здійсненні заходів щодо поліпшення робочих місць тру-домісткість деталей знизилась на 0,1 год. Скільки деталей він виго-товить в нових умовах праці і на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці?

Задача 14.

Вартість виробничої програми підприємства становила 2840 тис.грн./рік. Продуктивність праці на початок планового періоду дорівнювала 8,2 тис.грн./людино-рік. За п’ять років чисельність промислово-виробничого персоналу зросте на 30%, а середньоріч-ний приріст продуктивності праці становить 4%. Визначити обсяг випуску продукції на кінець періоду.

Задача 15.

Виробнича програма підприємства на плановий період визна-чена на суму 3680 тис.грн., що на 20% більше, ніж у базовому пері-оді. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 7360 грн. за рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться у плановому пері-оді на 74 чол. Визначити процент зростання продуктивності праці на підприємстві за плановий період, а також чисельність працюю-чих у плановому періоді.