Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         До оборотних засобів не належать:

а)         сировина і основні матеріали;

б)         тара і паливо;

в)         верстати;

г)         грошові засоби.

2.         Які з перелічених елементів входять до складу ненормованих

оборотних засобів:

а)         запаси тари і палива;

б)         витрати майбутніх періодів;

в)         готові товари на складі;

г)         грошові засоби.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

3.         Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріаль-

них ресурсів:

а)         скорочення періоду поставки;

б)         розвиток прямих господарських зв’язків;

в)         розрахунок чеками;

г)         довгострокові контракти з постачальниками.

4.         Які елементи включають до складу оборотних фондів підприємства:

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         залишки готової продукції;

в)         грошові засоби на розрахунковому рахунку.

5.         Виділяють такі виробничі запаси матеріальних ресурсів:

а)         внутрівиробничий;

б)         страховий;

в)         точки замовлення;

г)         вірної відповіді немає.

6.         Яка з наведених відповідей правильна:

а)         незавершене виробництво входить до складу оборотних

фондів;

б)         незавершене виробництво входить до складу фондів обігу;

в)         незавершене виробництво входить до складу оборотних засобів.

7.         Які з перелічених елементів включають до нормованих оборот-

них засобів:

а)         відвантажена неоплачена продукція;

б)         грошові засоби;

в)         витрати майбутніх періодів;

г)         усі відповіді вірні.

8.         Прискорення оборотності оборотних засобів сприяє:

а)         удосконаленню структури оборотних засобів;

б)         збільшенню суми нормованих оборотних засобів для такого

самого обсягу продукції;

в)         збільшенню випуску продукції при такій самій сумі нормо-

ваних оборотних засобів;

г)         підвищенню фондовіддачі.

Розділ 9. Оборотні кошти

9.         Незавершене виробництво – це:

а)         незакінчена обробкою продукція на складі;

б)         вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходить-

ся на обладнання у цеху;

в)         незакінчена продукція, що знаходиться на робочому місці, у

технічному контролі, на складі готових деталей.

10.       Які елементи входять до фондів обігу:

а)         запаси сировини й матеріалів;

б)         витрати майбутніх періодів;

в)         паливо;

г)         товари на складі.

11.       До фондів обігу відносяться:

а)         матеріальні ресурси підприємства;

б)         готова продукція на складі підприємства, відвантажена про-

дукція, грошові кошти в розрахунках (каса, розрахунковий ра-

хунок, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги);

в)         готові вироби, відвантажені споживачам, грошові кошти в

акціях, на розрахунковому рахунку, в касі;

г)         транспортні засоби підприємства, виробничі будівлі, споруди;

д)         прибуток, кредиторська заборгованість за товари, роботи,

послуги

12.       Чим відрізняються обігові фонди та фонди обертання:

а)         натурально-речовим складом;

б)         характером перенесення вартості на вартість готової продук-

ції;

в)         часом застосування у виробничому процесі.

13.       Обігові фонди представляють собою:

а)         предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та

переносять свою вартість на вартість виробленої продукції;

б)         засоби та предмети праці, що має підприємство та викорис-

товує у виробничому процесі;

в)         предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки у од-

ному виробничому циклі, за який повністю переносять вар-

тість на вартість виробленої продукції.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

14.       Покупні напівфабрикати належать до:

а)         незавершеного виробництва;

б)         виробничих запасів;

в)         готової продукції;

г)         витрат майбутніх періодів.

15.       За принципом організації оборотні засоби поділяються на:

а)         стійкі пасиви та активи;

б)         власні та залучені;

в)         нормовані та ненормовані.

16.       Показник, який визначає кількість оборотів, що роблять оборот-

ні засоби за певний період, називається:

а)         період обороту;

б)         фондовіддача;

в)         коефіцієнт оборотності;

г)         коефіцієнт збереження.

17.       Резерв часу, який дорівнює половині інтервалу між двома по-

ставками матеріального ресурсу, називається запасом:

а)         поточним;

б)         страховим;

в)         підготовчим;

г)         транспортним.

18.       Якщо коефіцієнт оборотності оборотних засобів дорівнює 2, то

фондомісткість становить:

а)         2;

б)         20;

в)         22;

г)         0,5.

19.       Незавершене виробництво входить до складу:

а)         оборотних фондів;

б)         фондів обігу;

в)         основних фондів;

г)         правильна відповідь відсутня.

Розділ 9. Оборотні кошти

20.       До норми запасу часу в днях при нормуванні оборотних засобів

у виробничих запасах не належить запас часу:

а)         для підготовки сировини до виробництва;

б)         на випадок зриву поставок;

в)         для підготовки партії виготовленої продукції для відванта-

ження покупцям;

г)         на транспортування сировини.

21.       Витрати на виконання науково-дослідних, раціоналізаторських

робіт, освоєння нової техніки є:

а)         незавершеним виробництвом;

б)         виробничими запасами;

в)         витратами майбутніх періодів;

г)         правильна відповідь відсутня.

22.       Якщо коефіцієнт оборотності становить 10, то тривалість обо-

роту у році становитиме:

а)         36;

б)         360;

в)         100;

г)         10.

23.       Мінімальний запас оборотних коштів у виробничих запасах не

враховує тривалість в днях запасу:

а)         поточного;

б)         страхового;

в)         підготовчого;

г)         транспортного.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої про-дукції тієї самої суми оборотних засобів, якщо в результаті впрова-дження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилася на 7 днів. За планом завод має реалізувати продукції на 45 млн. грн., при середньорічному залишку оборотних засобів – 5 млн. грн.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Розв’язок:

Тривалість обороту до впровадження поточного методу вироб-ництва можна визначити за формулою:

„,     д      д      д*ок

;

Коб    РП/ОК       РП 360*5

Тоб,

= 40 (днів)

45

Після впровадження поточного методу виробництва тривалість обороту становитиме:

Тобі = 40-7 = 33 (дні)

За такої тривалості обороту план реалізації продукції станови-

тиме:              

Д*ОК    360*5

РП

-- 54,6 (тисгрн.)

Т*        33

Тоді план реалізованої продукції можна збільшити на таку суму:

АРП = РП. - РП = 54,6 - 45 = 9,6 (тис грн.)

1          0

Відповідь: план реалізованої продукції в результаті впроваджен-ня поточного методу виробництва можна збільшити на 9,6 тис. грн.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Визначити потребу хлібобулочного комбінату у борошні та його мінімальний та максимальний запас за такими даними:

 

Виріб  Чиста маса, г Коефіцієнт використання борошна            Щоденний випуск, тис. шт.

Тістечка          120      0,7       200

Печиво           20        0,8       560

Торти  1000    0,6       34

Період поставки – 10 днів, період зриву поставки – 2 дні.

Задача 2.

Підприємство реалізувало за рік продукції на суму 4500 тис. грн. Середні залишки оборотних коштів складали 500 тис. грн. Для ви-готовлення даного обсягу реалізованої продукції підприємство за-

Розділ 9. Оборотні кошти

купило сировини і матеріалів на суму 2160 тис. грн. максимальний поточний запас сировини складає 30 днів.

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів; трива-лість одного обороту оборотних коштів; середній поточний запас сировини і матеріалів (у грошовому виразі).

Задача 3.

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої продук-ції тієї самої суми оборотних засобів, якщо в результаті впровадження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротила-ся на 6 днів. За планом завод має реалізувати продукції на 32 млн. грн., при середньорічному залишку оборотних засобів – 8 млн. грн.

Задача 4.

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних засобів і трива-лість одного обороту, якщо річна сума реалізованої продукції – 6,8 млн. грн., а середньоквартальний норматив оборотних засобів відпо-відно 420 тис. грн.; 450; 440 та 480 тис. грн.

Задача 5.

У звітному кварталі підприємство реалізувало продукції на 85000 грн. при середніх залишках оборотних коштів в обсязі 15 тис грн. Пла-ном в наступному кварталі передбачається збільшити обсяг реаліза-ції на 12 %, а коефіцієнт оборотності – на 10 %. Визначити: потребу в оборотних коштах в плановому періоді; суму умовно вивільнених оборотних коштів у зв’язку з прискоренням їх оборотності.

Задача 6.

План реалізації продукції і послуг на рік на фабриці передбачено до-вести до 480 тис. грн. Середній залишок оборотних засобів заплановано на суму 40 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-технічних заходів тривалість одного обороту скоротилася в середньому на 8 днів, обсяг реалізованої продукції і послуг зріс на 2,2 %. Визначити планове та фактичне число оборотів оборотних засобів, планову та фактичну трива-лість обороту оборотних засобів, а також потрібну суму оборотних засо-бів у плановому періоді та суму вивільнених оборотних засобів.

Задача 7.

Визначити, на яку суму можна збільшити план реалізованої про-дукції тієї самої суми оборотних засобів, якщо в результаті впрова-Економіка підприємства: збірник тестів і задач

дження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилася на 12 днів. За планом завод має реалізувати продукції на 36 млн. грн., при середньорічному залишку оборотних засобів – 4 млн. грн.

Задача 8.

Визначити суму вивільнених оборотних коштів, якщо відомо, що в базовому році обсяг реалізованої продукції становив 1,2 млн. грн., планом передбачено збільшити цей показник на 12 %, а трива-лість обороту скоротиться на 9 днів.

Задача 10.

Підприємство за рік випустило 7,2 тис. штук виробів. Собівартість одиниці виробу становить 980 грн., надбавка підприємства за якість ви-готовленої продукції передбачена на рівні 5 %, рентабельність виробни-цтва – 12%. Середньорічні залишки оборотних засобів – 6,2 млн. грн.

Розрахувати рентабельність оборотних коштів.

Задача 11.

Виробнича собівартість побутового комбайну становить 1200 грн. За квартал підприємство випустило 13,4 тис. штук продукції. Тривалість виробничого циклу – 16 днів. Відомо, що витрати під-приємства зростають рівномірно, при цьому частка первісних ви-трат – 0,75.

Розрахувати норматив оборотних коштів у незавершеному ви-робництві.

Задача 12.

Визначити, як змінилась оборотність оборотних коштів за рік порівняно з планом, якщо обсяг реалізованої продукції збільшився з 35,0 до 42,0 млн. грн. на рік. Виробничі запаси скоротилися з 5,8 до 5,2 млн. грн., грошові витрати на рахунках зросли з 1,2 до 1,6 млн. грн., незавершене виробництво зменшилося з 3,2 до 2,7 млн. грн., вартість продукції на складі не змінилася і становить 1,4 млн. грн.

Задача 13.

Розрахувати норматив оборотних засобів підприємства у ви-робничих запасах в натуральному та вартісному вираженні, якщо відомо, що інтервал часу між поставками сировини складає 24 дні, термін доставки і розвантаження матеріалів – 3 дні, підготовка ма-Розділ 9. Оборотні кошти

теріалу до використання у виробничому процесі займає 2 дні. Се-редньодобова потреба виробництва у цьому матеріалі – 12 тонн, договірна ціна 1 тонни матеріалу – 1,5 тис. грн. Зриву поставок не передбачається.

Задача 14.

Обчислити суму абсолютного і відносного вивільнення оборот-них коштів у результаті прискорення їх оборотності, якщо відомо, що запланований обсяг реалізованої продукції становить 8650,0 тис. грн., а фактично склав 8955,0 тис. грн. Середній залишок оборотних коштів за планом – 695,0 тис. грн., за звітом – 550,0 тис. грн.

Задача 15.

Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити ре-зерви росту випуску продукції за рахунок раціональнішого вико-ристання сировини. Фактична вага сировини, що поступила у ви-робництво, 458 тонн. Вага готової продукції 275 тонн. Коефіцієнт виходу готової продукції у базовому році становив 0,54.

Задача 16.

У звітному році оборотні засоби підприємства складали 220 тис. грн. Питома вага матеріалів у загальній сумі оборотних засобів ста-новить 25%. У наступному році підприємство, застосовуючи нову технологію, планує знизити витрати матеріалів на один виріб на 8%. Визначити, якою буде величина оборотних засобів у наступному році за рахунок скорочення норми витрати матеріалів.