Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 9. ОБОРОТНІ КОШТИ : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 9. ОБОРОТНІ КОШТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Оборотні фонди    2. Оборотні кошти

3. Власні оборотні кошти     4. Оборотні виробничі засоби

5. Виробничі запаси 6. Незавершене виробництво

7. Напівфабрикати власного виготовлення          8. Витрати майбутніх періодів

9. Норма витрат матеріальних ресурсів     10. Норма оборотних коштів

11. Норматив оборотних коштів     12. Абсолютне вивільнення оборотних коштів

13. Відносне вивільнення оборотних коштів        14. Транспортний запас

15. Поточний запас  16. Підготовчий (технологічний) запас

17. Резервний (страховий запас)    18. Коефіцієнт оборотності

19. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів  

A)        мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей для органі-

зації безперебійного виробничого процесу, що розраховується в

днях запасу.

Б) оборотні кошти, що обслуговують сферу виробництва і виступа-ють у вигляді предметів праці.

B)        грошовий вираз вартості мінімальних запасів товарно-

матеріальних цінностей.

Г) предмети праці, які повністю були оброблені в одному виробни-чому підрозділі (цеху), але подальше оброблення повинні про-йти в інших підрозділах (цехах).

Д) запас, що створюється на період з моменту оплати ви ставленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підпри-ємства.

Е) запас, що створюється для забезпечення безперебійного процесу виробництва матеріальними ре сурсами в період між двома чер-говими поставками.

Ж) сукупність коштів, що забезпечує поточну діяльність підприєм-ства.

Розділ 9. Оборотні кошти

З) коефіцієнт (показник), що відображає пряме зменшення залиш-ків оборотних коштів порівняно з їх нормати вом (або із залиш-ками попереднього періоду) при збереженні або підвищенні об-сягів реалізації продукції за розрахунковий період.

И) показник, що відображає стабільність або зростання оборотних коштів при зростанні обсягів реалізації продукції.

К) запас, що формується на випадок можливих перебоїв у поста-чанні (інших непередбачених обставин).

Л) кошти, які постійно перебувають у розпорядженні підприємства і формуються за рахунок власних ресурсів.

М) запас, що створюється на період, необхід ний для приймання, складування та підготовки до виробничого викори стання (на-дання сировині якостей, за яких можливе її використання).

Н) частина оборотних фондів, до складу яких входять сировина, основні та допоміжні матеріали, куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, запасні частини для ремонту, інші матеріали.

О) предмети праці, які перебувають у процесі виробництва на різ-них стадіях оброблення безпосередньо на робочих місцях у це-хах, на дільницях, або ж у процесі транспортування під одного робочого місця до іншого.

П) гранично допустима величина витрат на виготовлення продук-ції за умов конкретного виробництва з урахуванням застосуван-ня най прогресивнішої технології та сировини (матеріалів) най-вищого ґатунку.

Р) коефіцієнт, який показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за певний період часу.

С) частина виробничих фондів, які повністю споживаються в кож-ному виробничому циклі, при цьому переносять усю свою вар-тість на створювану продукцію і змінюють свою натуральну форму. Речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які в процесі виробництва перетворюються в готову продукцію, станов лячи її матеріальну основу, або сприяють її створенню.

Т) коефіцієнт, який визначає скільки оборот них коштів припадає на одну грошову одиницю (гривню) реалізованої продукції за певний період.

У) грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на со-бівартість продукції будуть віднесені частина ми в наступних пе-ріодах.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Формули для розв’язування задач

Норматив власних оборотних коштів у виробничих за пасах:

Н=МДхЗДН,  (9.1)

де НВ - норматив власних оборотних коштів у виробничих за-пасах;

МД - середньодобове споживання матеріалів, грн.; З    - норма запасу в днях.

ДН

Середньоденне споживання матеріалів:

м   _ МЗАГ

360 ,    (9-2)

де М      - загальна річна потреба в даному виді ресурсів у натуральних одиницях.

Транспортний запас:

З      =М„хТ      ,         (9.3)

транс  Д       трансп

де З       - транспортний запас;

транс

Т        - термін транспортування (не більше двох днів).

Поточний запас:

Зпот=МД×Тпост,      (9.4)

де Зпот – поточний запас;

Тпост – інтервал поставки в днях.

 

 

Середній поточний запас:

г»         * г     Д *- nocm

Зсер.пот = МД          >          (9-5)

Підготовчий (технологічний) запас:

З   =МД'хТ ід ,           (9.6)

підг     Д       тг

де        - підготовчий (технологічний) запас;

 Зпідг

Т    - термін підготовки.

підг

 

Розділ 9. Оборотні кошти

Резервний (страховий запас):

3      =М„'хТ      ,        (9.7)

страх   Д       страх

де 3       - резервний (страховий) запас;

 страх

Т      - дні резервного запасу (період зриву поставок).

страх

Сукупний виробничий запас:

3   =3       +3    +3 ., +3     ,    (9.8)

сук        трансп        пот        тог        страх

де 3    - сукупний виробничий запас. Максимальний виробничий запас:

3    =М„х(Т      +Т    +Т .,+Т     ),       (9.9)

max      Д         трансп        пост        тог        страх

де 3     - максимальний виробничий запас.

max

Середній виробничий запас:

Зсер = МД    {Ттрансп "!      Г          1" Тпідг + Тапрах) ,   (9.10)

де 3    - середній виробничий запас.

сер

Мінімальний виробничий запас:

3 . =МДх(Т      + Т.-.+Т     ),  (9.11)

mm      '^         трансп            тог        страх

де 3 . - мінімальний виробничий запас.

mm

Норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві:

НнВ =    t[f   Кнв,      (9.1^)

де Н - норматив власних оборотних коштів у незавершеному виробництві;

С/Ввир - виробнича собівартість продукції, випущеної за період (місяць, квартал, рік);

t  - тривалість виробничого циклу, днів;

Д - дні відповідного періоду;

К„„ - коефіцієнт наростання витрат.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Коефіцієнт наростання витрат:

Кнв = "ПЕРВ "РЕШТАІ      ^            (9.13)

ВіШРВ + ВрЕШТА

де ВПЕрВ - первісні витрати (одноразово зроблені на початку ви-робництва);

ВрЕштл ~ Решта витрат, що були здійснені до закінчення вироб-ництва продукції.

Норматив оборотних коштів у залишках готової продукції:

Н=ПДхЗ   ,     (9.14)

III        ДН

де НП - норматив залишків готової продукції, грн.;

ПД - середньоденний випуск продукції, грн.;

ЗДН - норма запасу готової продукції на складі, днів.

Сукупний норматив власних оборотних коштів:

Н=Н+Н+Н+НrП,        (9.15)

СУК    ВЗ       НВ       ВМП        П

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

РП

Коб —   =,      (9.16)

ок

де К е - коефіцієнт оборотності оборотних коштів; РП - вартість реалізованої продукції, грн.; ОК - середній залишок оборотних коштів, грн.

Середній залишок оборотних коштів:

ОК =   ,           (9.17)

и-1

де п - загальна кількість місяців (кварталів). Коефіцієнт завантаження оборотних коштів:

v    =    ,           (9.1о)

*«    рП           >

де К   – коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

Розділ 9. Оборотні кошти

Тривалість одного обороту:

д      д      д*ок

Тоб =  =          т= =     ,           (9.19)

Коб   РП/ОК      РП

де Т g - тривалість одного обороту; Д - дні періоду.

Показник віддачі (рен табельності) оборотних коштів:

/?сж =   =*100%,       (9.20)

ок

де R0K - рентабельність оборотних коштів, %; П - прибуток від реалізації продукції, грн.

Сума вивільнених оборотних коштів:

_„    _ РПіТо    РПіТі_РПі(     ,

ОКвив —       —        \lo~li),  (9-21)

Л~7     Г~*1   r~*l

де ОК   - сума вивільнених оборотних коштів, грн.;

 вив

РП„ - обсяг реалізованої продукції за розрахунковий період, грн.;

Т і Т - тривалість обороту відповідно в попередньому та розрахун ковому періодах, днів.