Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Нематеріальні активи підприємства - це:

а)         складова частина потенціалу підприємства, яка забезпечує економіч-

ну користь протягом тривалого періоду і не має матеріальної основи;

б)         реальні інвестиційні проекти, об’єкти нерухомості та різно-

манітні фінансові інструменти;

в)         ресурси, кількість яких фіксована і має певні межі;

г)         цінності, що не є фізичними об’єктами, але мають вартість,

оцінку; права власності і захист доступу до нематеріальних

ресурсів підприємства та їх використання в господарській

діяльності з метою одержання прибутку.

2.         Об’єкт промислової власності, який може виступати у формі но-

вого пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, а також спосо-

бів їх одержання - це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         «ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

3.         Нове художньо-конструктивне вирішення виробу, в якому до-

сягається єдність технічних та естетичних властивостей - це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         «ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

4.         Інформація, яка має реальну або потенційну комерційну цінність

для виробництва, до- та після продажного обслуговування й екс-

плуатації продукції у всіх галузях господарської діяльності - це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         “ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

5.         Технічне рішення, яке є новим і корисним для підприємства,

для якого воно подано – це:

а)         винахід;

б)         промисловий зразок;

в)         “ноу-хау»;

г)         раціоналізаторська пропозиція.

6.         Новизна якого з нематеріальних ресурсів має локальний характер:

а)         патентної грамоти;

б)         роялті;

в)         гудвілу;

г)         раціоналізаторської пропозиції.

7.         Охоронний документ, виданий державним органом, що підтвер-

джує право його власника на відповідний об’єкт промислової

власності – це:

а)         сертифікат;

б)         патент;

в)         стандарт;

г)         ліцензія.

8.         Дозвіл на використання нематеріального ресурсу протягом пев-

ного терміну за обумовлену винагороду – це:

а)         сертифікат;

б)         патент;

в)         іцензія;

г)         свідоцтво.

9.         Роялті – це:

а)         одноразова винагорода за право користування об’єктом лі-

цензійної угоди;

б)         періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди;

в)         дозвіл на використання нематеріального ресурсу;

г)         немає вірної відповіді.

Розділ 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи

10.       Вкажіть нематеріальні ресурси, які є об’єктами промислової

власності:

а)         “ноу-хау»;

б)         гудвіл;

в)         промислові зразки;

г)         сировина, матеріали.

11.       Паушальна виплата – це:

а)         одноразова винагорода за право користування об’єктом лі-

цензійної угоди;

б)         періодичні відрахування протягом дії ліцензійної угоди;

в)         дозвіл на використання нематеріального ресурсу;

г)         немає вірної відповіді.

12.       До об’єктів промислової власності належать:

а)         корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції, “ноу-хау»;

б)         винаходи, промислові зразки, корисні моделі;

в)         винаходи, “ноу-хау», комерційна таємниця;

г)         промислові зразки, корисні моделі, раціоналізаторські про-

позиції.

13.       Товарні знаки – це:

а)         оригінальні позначення, за допомогою яких товари і послуги

одних виробників відрізняються від однорідних товарів і по-

слуг інших виробників;

б)         стале позначення підприємства або особи, від імені якої здій-

снюється виробнича та інша діяльність;

в)         відомості, безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства;

г)         документи, що підтверджують права їх власників на відпо-

відні об’єкти промислової власності.

14.       Фірмове найменування – це:

а)         стала назва підприємства, від імені якого здійснюється ви-

робнича та інша діяльність;

б)         назва фірми, яка може змінюватись із зміною організаційно-

правової форми її існування;

в)         позначка, яка ставиться на кожній одиниці виробу підпри-

ємства.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

15.       Права організації мовлення відносяться до:

а)         суміжних прав;

б)         авторських прав;

в)         «ноу-хау»;

г)         усі відповіді невірні.

16.       Оригінальні позначки, які мають правовий захист і призна-

чені для виокремлення товару серед інших аналогічних нази-

ваються:

а)         гудвілом;

б)         товарним знаком;

в)         корисною моделлю;

г)         місцем походження товару.

17.       Право власності на промислові зразки засвідчується:

а)         товарним знаком;

б)         роялті;

в)         ліцензією;

г)         патентом.

18.       Витратний підхід до оцінювання нематеріальних активів визна-

чає їх вартість через:

а)         майбутні доходи;

б)         порівняння з аналогічними активами;

в)         витрати на їх придбання або створення;

г)         усі відповіді невірні.

19.       До об’єктів промислової власності належать:

а)         корисна пропозиція;

б)         товарний продукт;

в)         товарний знак;

г)         зразок готової продукції.

20.       Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається:

а)         патентом;

б)         суміжним правом;

в)         авторським правом;

г)         ліцензією.

Розділ 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи

21.       До нематеріальних ресурсів підприємства належать:

а)         бази даних та бази знань;

б)         лани виробничої діяльності;

в)         штатний розклад;

г)         усі відповіді невірні.

22.       Для зазначення авторських прав використовують таку позна-

чку:

а)         ®;

б)         ™;

в)         €;

г)         ©.

23.       Норми амортизації нематеріальних активів встановлюються,

виходячи із:

а)         нормативних документів, де вони чітко визначені і зафіксо-

вані;

б)         терміну корисного використання нематеріального активу;

в)         10-річного терміну використання нематеріального активу;

г)         нормативного терміну використання нематеріального активу.

Приклади розв’язування задач

Задача 1.

Розрахувати значення максимальних, середніх та мінімаль-них величин «справедливих» роялті для ліцензійних угод щодо надання права на використання виробничих технологій у хіміко-фармацевтичній галузі промисловості за умови, що її рентабель-ність становить 44 %.

Розв’язок:

За середньостатистичними показниками мінімальна частка при-бутку ліцензіара у прибутку ліцензіата становить 10 %, середня - 30 % та максимальна - 50 %. Розрахунок здійснюється за формулою:

Роялтг =

(1 + Д)

 

Рояят^^'44-0'1 =^41х100% = 3,06%. Чтш     (1 + 0,44)      1,44

 

0,44x0,3 _ 0,132 (1 + 0,44)" 1,44

0,44x0,5     0,22

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Роялтг',

Ісред.

Роялтг-!

х 100% = 9,17%. х100% = 15,28%.

сри-     (1 + 0,44)     1,44

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

Визначити вартість нематеріальних активів підприємства за до-ходним підходом за такими даними:

 

Рік       12345

Надлишковий прибуток за розрахунковий період, тис. грн.       10        12        21        19        17

Коефіцієнт капіталізації становить 0,896.

Задача 2.

Розрахувати значення максимальних, середніх та мінімальних величин «справедливих» роялті для ліцензійних угод щодо надання права на використання виробничих технологій у різних галузях ві-тчизняної промисловості за таких значень рентабельності окремих галузей промисловості: електроенергетика – 43 %, спиртова про-мисловість – 43 %, кондитерська – 28 %, машинобудування – 26 %, пивоваренна -25 %, хлібопекарська – 22 %, нафтопереробна – 20 %.

Задача 3.

Підприємство кондитерської промисловості для вдосконален-ня виробничої діяльності вирішило придбати ліцензію на нову тех-нологію випічки тіста. За розрахунками економістів підприємства найближчі п’ять років вони будуть мати такі показники роботи:

 

Роки Показники        1          2          3          4          5

Розрахункова ціна одиниці про-дукції за ліцензією, грн. 12        14        17        19        21

Щорічний обсяг виробництва про-дукції за ліцензією, шт.        8000    10500  12100  14200  16000

Розрахувати поточну вартість грошових потоків роялті, якщо дисконтна ставка становить 18%. При розрахунках враховувати се-

Розділ 8. Нематеріальні ресурси та нематеріальні активи

редню величину «справедливих» роялті у кондитерській промисло-вості.

Задача 4.

Розрахувати значення величини частки ліцензіара у прибутку ліцензіата для ліцензійної угоди у електронній промисловості за стандартними ставками роялті у електронній промисловості від 4 до 10 % і прогнозованій нормі рентабельності аналогічних виробництв на рівні 50%.

Задача 5.

Розрахувати величину рентабельності виробництва і реалізації продукції за ліцензією, якщо ставка роялті становить 20%, а частка прибутку ліцензіара у загальному прибутку від виробництва і реалі-зації продукції – 35%.

Задача 6.

Підприємство займається випуском соків. Воно уклало договір доручення на реєстрацію свого торгового знака «Смачно» з патент-ним бюро «С&К». Було складено два акти приймання-здавання ви-конаних робіт. Перший – після подання заяви на 1200 грн., другий – після одержання свідоцтва на 600 грн. Збір за подання заяви – 1020 грн. Держмито за видачу свідоцтва – 85 грн. За розробку торгового знака було сплачено 4800 грн.

Розрахувати щорічну суму амортизації нематеріального активу.

Задача 7.

Підприємство уклало з веб-студією авторський договір на ви-готовлення веб-сайта, через який будуть рекламувати і просувати товари. Вартість сайта – 1200 грн. За послуги з реєстрації доменного імені сплачено 240 грн. Розрахувати щорічну суму амортизації веб-сайта.