Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         До чинників, що впливають на фізичний знос основних фондів,

відносять:

а)         їх склад за окремими елементами;

б)         оплата праці;

в)         ступінь зносу;

г)         ціни на обладнання;

д)         кваліфікація робітників.

2.         Поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди»:

а)         рівнозначні;

б)         поняття «засоби виробництва» піирпіе, ніж поняття “вироб-

ничі фонди»;

Розділ 7. Виробничі засоби

в)         поняття «виробничі фонди» ширше, ніж поняття «засоби

виробництва»;

г)         поняття економічно не пов'язані.

3.         Виробнича потужність підприємства – це:

а)         співвідношення основних фондів різних вікових груп в їх за-

гальній вартості;

б)         сукупність всіх видів ресурсів, якими володіє підприємство;

в)         максимально можливий випуск продукції підприємством за

певний проміжок часу і за певних організаційно-технічних

умов;

г)         всі відповіді вірні.

4.         Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відно-

шення:

а)         вартості введених фондів до вартості усіх фондів на кінець року;

б)         вартості введених фондів до їх загальної вартості на по чаток року;

в)         вартості введених фондів до середньорічної вартості усіх

фондів.

5.         Вкажіть метод прискореної амортизації основних фондів:

а)         кумулятивний (суми чисел);

б)         лінійний;

в)         рівномірного списання.

6.         Співвідношення питомої ваги основних фондів різних галузей

до їх загальної вартості – це:

а)         технологічна структура основних фондів;

б)         структура основних фондів;

в)         галузева структура основних фондів;

г)         вікова структура основних фондів.

7.         Кошти, що направляються на розширення відтворення осно-

вних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури – це:

а)         прямі інвестиції;

б)         непрямі інвестиції;

в)         виробничі інвестиції;

г)         реальні інвестиції.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

8.         Виробнича програма обґрунтовується:

а)         обсягом капітальних вкладень;

б)         виробничою потужністю;

в)         потребою в продукції;

г)         жодної вірної відповіді.

9.         Витрати капіталу на розширене відтворення основних фондів

визначаються як:

а)         інвестиції;

б)         чисті капіталовкладення;

в)         прямі витрати;

г)         пропорційні витрати.

10.       Виробнича програма підприємства відображає:

а)         обсяг випуску продукції;

б)         собівартість;

в)         чисельність працюючих;

г)         рентабельність виробництва.

11.       Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається:

а)         відношенням балансового прибутку до обсягу реалізації

продукції;

б)         відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в)         відношенням балансового прибутку до середньої вартості

майна підприємства;

г)         відношенням прибутку до середньої вартості основних фон-

дів та матеріальних оборотних коштів.

12.       До складу основних виробничих фондів підприємства включа-

ють такі матеріально-речові елементи:

а)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;

б)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та облад-

нання (в тому числі силові машини та обладнання, лабо-

раторне обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади,

обчислювальна техніка), незавершене виробництво, інстру-

менти та знаряддя, транспортні засоби;

в)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби,

запаси сировини та матеріалів.

Розділ 7. Виробничі засоби

13.       Які елементи включають до складу оборотних фондів підприєм-

ства:

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         залишки готової продукції;

в)         грошові засоби на розрахунковому рахунку.

14.       Коефіцієнт вибуття основних фондів – це:

а)         відношення вартості основних фондів, що вибули, до серед-

ньорічної вартості всіх фондів;

б)         відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартос-

ті всіх фондів на кінець року;

в)         відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартос-

ті всіх основних виробничих фондів на початок року.

15.       Екстенсивне використання основних засобів характеризують:

а)         фондомісткість, фондовіддача;

б)         коефіцієнт змінності, коефіцієнт залучення обладнання у

виробництво;

в)         фондоозброєність праці;

г)         рентабельність основних фондів;

д)         прибуток підприємства.

16.       Фондовіддача – це відношення:

а)         середньорічної вартості основних засобів до обсягу ви пуску

продукції у вартісному вираженні;

б)         відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вар-

тості основних виробничих фондів;

в)         річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

17.       Який із наведених показників характеризує інтенсивність онов-

лення основних фондів:

а)         коефіцієнт придатності;

б)         коефіцієнт вибуття;

в)         коефіцієнт оновлення.

18.       Проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між почат-

ком експлуатації та першим капітальним ремонтом називається:

а)         міжремонтний період;

б)         ремонтний цикл;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         ремонтний період;

г)         міжоглядовий цикл.

19.       Структура ремонтного циклу відображає:

а)         перелік і послідовність капітальних, середніх, малих ремон-

тів і оглядів;

б)         співвідношення між капітальним ремонтом і оглядами;

в)         співвідношення між усіма видами ремонтів.

20.       Чи розрізняються поняття «основні фонди підприємства» та

«матеріально-технічна база підприємства»:

а)         так, друге поняття більш вузьке;

б)         так, перше поняття більш вузьке;

в)         ні, данні поняття ідентичні.

21.       Що відбувається з натурально-речовою формою основних фон-

дів у процесі їх експлуатації:

а)         нічого не відбувається;

б)         вона споживається;

в)         переноситься на продукцію, що виготовляється.

22.       Який з показників характеризує ефективність використання

основних фондів:

а)         фондовіддача;

б)         коефіцієнт зносу;

в)         коефіцієнт відновлення.

23.       Який із перерахованих показників характеризує інтенсивність

скорочення розмірів основних фондів підприємства:

а)         коефіцієнт вибуття;

б)         норма амортизації;

в)         коефіцієнт придатності;

г)         коефіцієнт зносу.

24.       За допомогою якого методу розробляється виробнича програма,

якщо розрахунки проводяться з урахуванням середніх темпів її

зростання у перед плановому періоді:

а)         досвідно-статистичний метод розрахунків;

б)         метод техніко-економічних розрахунків;

в)         метод економіко-математичного моделювання.

Розділ 7. Виробничі засоби

25.       Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що роз-

раховується при плануванні виробничої програми дозволяє:

а)         отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді;

б)         повністю виконати зобов'язання перед споживачами про-

дукції;

в)         отримати можливий прибуток підприємства.

26.       Виробничі потужності підприємства характеризують :

а)         наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих під-

розділів;

б)         запланований обсяг виробництва продукції;

в)         максимально можливий обсяг випуску продукції при повно-

му використанні виробничого обладнання.

27.       При розрахунках виробничих потужностей враховують:

а)         власне та орендоване обладнання;

б)         весь парк діючого обладнання;

в)         лише власне обладнання.

28.       Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективнос-

ті використання виробничих потужностей підприємства:

а)         збільшення змінності роботи устаткування;

б)         підвищення частки активної частики в загальному обсязі

основних фондів;

в)         підвищення ступеня оновлення устаткування;

г)         зниження серійності випуску продукції.

29.       Які фактори, що впливають на ефективність використання виробни-

чих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством:

а)         темпи науково-технічного прогресу;

б)         конкурентне середовище підприємства;

в)         асортимент та серійність випуску продукції.

30.       За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалі-

зації продукції, якщо його величина визначається виходячи з наяв-

них товарних запасів та запланованого обсягу товарної продукції:

а)         розрахунково-аналітичний метод;

б)         балансовий метод;

в)         метод техніко-економічних розрахунків.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Приклади розв’язування задач

Задача 1. Підприємство придбало верстат, його первісна вар-тість – 10 тис. грн., очікуваний строк використання – 5 років, лікві-даційна вартість – 1 тис. грн. Розрахувати прямолінійним методом щорічну суму зносу та залишкову вартість.

Розв’язок:

 

Період використання           Річна сума амортизації         Сума зносу     Залишкова вартість

1 рік    (10000-1000)/5=1800            1800    10000-1800=8200

2 рік    (10000-1000)/5=1800            3600    8200-1800=6400

3 рік    (10000-1000)/5=1800            5400    6400-1800=4600

4 рік    (10000-1000)/5=1800            7200    4600-1800=2800

5 рік    (10000-1000)/5=1800            9000    2800-1800=1000

Задача 2. Та сама умова. Розрахувати щорічну суму зносу та за-лишкову вартість методом зменшення залишкової вартості.

Розв’язок:

Норма амортизації розраховується за формулою:

 

HA

l_5/i(M|*i00% = 36,9%

VI0000J

Амортизація=Н, хВратість

 A        Залишкова

 

Період вико-ристання          Річна сума амортизації         Сума зносу     Залишкова вартість

1 рік    10000*36,9%=3690   3690    10000-3690=6310

2 рік    6310*36,9%=2328     3690+2328=6018       6310-2328=3982

3 рік    3982*36,9%=1470     6018+1470=7488       3982-1470=2512

4 рік    2512*36,9%=927       7488+927=8415         2512-927=1585

5 рік    1585*36,9%=585       8415+585=9000         1585-585=1000

Задача 3. Та сама умова. Розрахувати щорічну суму зносу та залишкову вартість методом прискореного зменшення залишкової вартості (подвійно-залишковим).

Розв’язок:

Норма амортизації розраховується за формулою: НА=100%/5 років×2=40% Амортизація=НА×ВартістьЗалишкова

Розділ 7. Виробничі засоби

 

Період використання           Річна сума амортизації         Сума зносу     Залишкова вартість

1 рік    40%*10000=4000      4000    10000-4000=6000

2 рік    40%*6000=2400        4000+2400=6400       6000-2400=3600

3 рік    40%*3600=1440        6400+1440=7840       3600-1440=2160

4 рік    40%*2160=864          7840+864=8704         2160-864=1296

5 рік    1296-1000=296          8704+296=9000         1296-296=1000

Задача 4. Та сама умова. Розрахувати щорічну суму зносу та за-лишкову вартість кумулятивним методом.

Розв’язок:

1+2+3+4+5=15

КК1=5/15; КК2=4/15; КК3=3/15; КК4=2/15; КК5=1/15

 

Період використання           Річна сума амортизації         Сума зносу     Залишкова вартість

1 рік    (9000*5/15)=3000      3000    10000-3000=7000

2 рік    (9000*4/15)=2400      3000+2400=5400       7000-2400=4600

3 рік    (9000*3/15)=1800      5400+1800=7200       4600-1800=2800

4 рік    (9000*2/15)=1200      7200+1200=8400       2800-1200=1600

5 рік    (9000*1/15)=600        8400+600=9000         1600-600=1000

Задача 5. Підприємство придбало автомобіль вартістю 10 тис. грн., його ліквідаційна вартість 1 тис. грн. Запланований пробіг авто -90 тис. км. За перший рік експлуатації авто ним було пройдено: у січні 3 тис. км, лютому-2 тис. км., березні - 5 тис. км., квітні - 4 тис. км., травні - 1 тис. км. Розрахувати амортизацію виробничим методом.

Розв’язок:

10000-1000    П1

НА =   = 0Д

90000

Період вико-ристання          Кілометри пробігу за місяць            Сума амортизації      Залишкова вартість

Січень 3000    3000*0,1=300            10000-300=9700

Лютий            2000    2000*0,1=200            9700-200=9500

Березень         5000    5000*0,1=500            9500-500=9000

Квітень           4000    4000*0,1=400            9000=400=8600

Травень          1000    1000*0,1=100            8600-100=8500

...                               

і т.д.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 1.

На початок року на балансі взуттєвого підприємства знаходи-лося основних виробничих засобів на суму 5,2 млрд. грн. У зв’язку з розширенням виробництва було прийнято рішення закупити у бе-резні нові станки для пошиття дитячих черевик вартістю 26,3 млн. грн. Затрати на транспортування та монтаж станків склали 210 тис. грн. У жовтні того ж року на підприємство надійшло й інше облад-нання вартістю 50,8 млн. грн., а в листопаді вивели з експлуатації основних засобів на суму 12,1 млн. грн. Визначити середньорічну вартість основних виробничих засобів та показники використання основних виробничих засобів, якщо заплановано випустити про-дукції на 3,7 млрд. грн.

Задача 2.

На балансі підприємства знаходяться 2 автомобілі: легковий вартістю 480 тис. грн. та вантажівка вартістю 760 тис. грн. Вартість зносу кожного становить відповідно 130 та 260 тис. грн., справедли-ва вартість – 245 та 600 тис. грн.

Визначити індекси переоцінки автомобілів, їхню вартість після переоцінки та щомісячну суму зносу по кожному з переоцінених об’єктів, якщо транспортні засоби амортизують прямолінійним ме-тодом, при цьому планується експлуатувати легковий автомобіль ще 7 років, а вантажний – 10 років.

Задача 3.

Підприємство купило автомобіль. Його первісна вартість стано-вить 55 тис. грн., очікуваний строк експлуатації – 10 років, ліквідацій-на вартість – 5 тис грн., обраний метод амортизації – прямолінійний. Після трьох років використання вирішили змінити метод амортизації на метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Розрахувати суми амортизації на кожен рік до кінця строку екс-плуатації, пояснити отримані результати.

Задача 4.

Підприємство придбало верстат, його первісна вартість – 1,2 млн. грн., очікуваний строк використання – 7 років, ліквідаційна вартість – 10 тис. грн. Розрахувати прямолінійним методом щорічну суму зносу та залишкову вартість.

Розділ 7. Виробничі засоби

Задача 5.

Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття загалом та по кожній групі основних фондів, якщо відомі такі дані про наявність та рух основних фондів підприємства за звітний рік:

 

            На початок

звітного

року, тис.

грн.     Надійшло

у звітному

році, тис. грн.            Вибуло у

звітному

році, тис.

грн.     На кінець

звітного

року, тис.

грн.

Всього основних фондів, в т.ч.:      10730  540      130      11140

будівлі 7200    -          -          7200

споруди          370      20        10        380

обладнання    560      30        -          590

устаткування 1480    430      70        1840

інші основні фонди   1120    60        50        1130

Задача 6.

Первісна вартість об'єкту амортизації 70 тис. грн. Сума коштів, яку очікує отримати підприємство від його продажу після закінчен-ня терміну його використання, складе 3 тис. грн. Строк корисного використання цього об'єкту 4 роки. Яку суму амортизації буде на-раховано методом зменшення залишкової вартості за чотири роки експлуатації?

Задача 7.

Первісна вартість екскаватора, що працює у кар'єрі і видобуває гірську породу, становить 222 тис. грн. Ліквідаційна вартість верста-та 2 тис. грн., термін корисного використання 5 років. Обсяг роботи з буріння свердловини:

1-й рік – 2,0 тис.м3 гірської маси;

2-й рік – 2,2 тис.м3 гірської маси;

3-й рік – 2,5 тис.м3 гірської маси;

4-й рік – 2,3 тис. м3 гірської маси;

5-й рік – 2,0 тис. м3 гірської маси.

Визначити річні суми амортизаційних відрахувань на агрегат, якщо використовувався виробничий метод нарахування амортиза-ції.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Задача 8.

На дільниці механічного цеху встановлено і діють 126 токарних верстатів. Трудомісткість обробки 1 деталі 0,32 н-год. Дільниця пра-цює в двозмінному режимі, тривалість зміни 8 год. Число робочих днів у розрахунковому році – 224. Регламентовані простої устатку-вання складають 7% режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів – 0,75. Обчислити річну виробничу потуж-ність дільниці та фактичну кількість оброблених на верстатах дета-лей.

Задача 9.

На підприємстві працює 340 одиниць обладнання: 270 з них пра-цюють в одну зміну; 60 – у дві зміни і решта верстатів у три зміни. Визначити коефіцієнт змінності роботи устаткування по підприєм-ству.

Задача 10.

Підприємству дозволено нараховувати прискорену амортиза-цію активної частини основних фондів, зокрема нових верстатів. Визначити, яким методом (зменшуваного залишку чи кумулятив-ним) краще нараховувати цю амортизацію, якщо початкова вартість верстата 85 тис. грн., ліквідаційна вартість – 1 тис. грн., а норматив-ний термін служби 5 років.

Задача 11.

Визначити показники використання основних фондів, якщо ві-домо, що вартість основних фондів на початок року становила 720 тис. грн. У березні буде введено основних фондів на 45 тис. грн., в червні – на 30 тис. грн., а у жовтні виведено на 60 тис. грн. Обсяг ви-пуску продукції становить 10580 тис. грн. Чисельність промислово-виробничого персоналу 825 чол.

Задача 12.

Вартість придбаного верстату 38 тис. грн., його доставка й мон-таж обійшлися підприємству в 6,5 тис. грн. Визначити щорічну суму амортизаційних відрахувань та його залишкову вартість після двох років експлуатації, якщо ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. При нарахуванні амортизації застосувати кумулятивний ме-тод.

Розділ 7. Виробничі засоби

Задача 13.

Визначити середньорічну вартість основних виробничих засо-бів, коефіцієнти оновлення та вибуття, якщо відомо, що вартість основних виробничих засобів на початок року становила 27 млн. грн., у лютому буде введено основних засобів на 128 тис. грн., у трав-ні виведено на 340 тис. грн., у другому кварталі введено на 290 тис. грн., а у жовтні виведено на 40 тис. грн.

Задача 14.

На початок року в цеху було встановлено 20 станків. З 1 березня планується закупити 12 нових станків, а в серпні 7 станків списати. Годинна продуктивність станка – 15 деталей. Цех працює в одну змі-ну, середня тривалість зміни – 7,8 годин. Плановий процент виконан-ня норм робітниками – 110 %. Кількість робочих днів у році – 223.

Визначити виробничу потужність цеху та відсоток її викорис-тання, якщо планується за рік випустити 11,2 млн. деталей.

Задача 15.

Підприємством заплановано випустити продукції на 22,1 млн. грн. Вартість його основних фондів на початок року становила 5200 тис. грн. У жовтні заплановано введення основних засобів на суму 460 тис. грн., а 1 вересня ще на 530 тис грн. У травні основних фондів буде списано на суму 320 тис. грн.

Визначити фондовіддачу та фондомісткість на підприємстві.

Задача 16.

Термін корисного використання виробничої машини становить 8 років. Моральне зношування, що визначається коефіцієнтом мо-рального зносу, дорівнює 0,2. Визначити коефіцієнт загального зно-су після трьох років експлуатації цієї машини.

Задача 17.

Визначити середньорічну вартість основних фондів підприєм-ства в результаті їх руху протягом року, якщо їх вартість на початок звітного року складала 300 тис. грн. З 1.04 планується введення но-вих фондів на суму 35 тис. грн., а з 1.10 інша група основних фондів вартістю 22 тис. грн. має бути виведена з експлуатації. Річна кіль-кість виробленої продукції 850 тонн. Ціна 1 тонни 1000 грн. Середня чисельність працюючих за звітний рік становила 120 осіб. Визначи-

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

ти також фондоозброєність праці, фондовіддачу та фондомісткість основних фондів підприємства за вказаний період.

Задача 18.

Підприємство придбало верстат за 10000 грн. Перевезення і мон-таж його коштували 800 грн. Виручка від реалізації окремих вузлів і деталей верстата, вартість брухту після зносу – 200 грн. Термін екс-плуатації верстата – 7 років.

Визначити норму амортизації за лінійною амортизацією (при застосуванні лінійного методу). Який відсоток вартості верстата буде замортизовано за три роки його експлуатації при застосуванні подвійно-залишкового методу.