Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 7. ВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 7. ВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Основні засоби     2. Виробнича (технологічна) структура основних засобів

3. Активна частина основних засобів        4. Пасивна частина основних засобів

5. Ремонт основних фондів 6. Відновний ремонт

7. Капітальний ремонт        8. Виробнича потужність

9. Дійсний фонд часу           10. Вхідна виробнича потужність

11. Вихідна виробнича потужність            12. Фондовіддача

13. Фондомісткість   14. Наявне устаткування

15. Установлене устаткування        16. Діюче устаткування

17. Коефіцієнт залучення устаткування до виробництва            18. Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування

19. Коефіцієнт змінності роботи устаткування     20. Коефіцієнт використання календарного (режимного, планового) фонду часу

A)        максимально можливий фонд роботи устаткування при задано-

му режимі за вирахуванням планових витрат часу на капіталь-

ний та поточний ремонти.

Б) максимально можливий обсяг випуску продукції (видобутку і пере-роблення сировини або виконання певних робіт, послуг) за одини-цю часу (зміна, доба, місяць, рік) у визначеній номенклатурі й асор-тименті при повному завантаженні устаткування і виробничих площ з урахуванням прогресивної технології та організації виробництва.

B)        відновлення фізичного зношування окремих конструк тивних

елементів (вузлів, деталей) і під тримання основних фондів у

працездатно му стані протягом всього терміну їх служби.

Г)   устаткуван ня, залучене до виробництва, незалежно від тривалості

його роботи. Д) особливий вид ремонту основних фондів, що породжується їх

зруйнуванням внаслідок стихій них лих, тривалої бездіяльності. Е) відношення встановленого та діючого устаткування до наявного. Ж) потужність на початок плано вого року, що є у розпорядженні

підприємств.

Розділ 7. Виробничі засоби

З) відношенням фактичної продуктивності устаткування, що вико-ристовується на підприємстві, до його нормативної продуктив-ності, тобто технічно обґрунтованої, прогресивної.

И) відношення робочого фонду часу до календарного (режимного, планового) фонду часу.

К) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викорис-тання їх у процесі виробниц тва або постачання товарів, надан-ня послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше од-ного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), при цьому їхня вартість переноситься на вартість продукції, що ви-робляється частинами в міру спрацювання.

Л) устаткування, зараховане на баланс і внесене до інвентарних списків незалежно від стану і міс цезнаходження

М) ремонт, що породжується закономірним зно шуванням основних фондів і направлений на відновлення їх початкових експлуата-ційних характеристик.

Н) відношення загальної суми верстато-змін, відпра цьованих за добу всім устаткуванням, до загальної кількості устатку вання.

О) відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних фондів.

П) основні засоби, що бе руть безпосередню участь у виробничому процесі (машини, устаткування, інструменти, прилади, пристрої вимірювання тощо).

Р) відношенням середньорічної вартості основних фондів до обся-гу виготовленої продукції.

С) основ ні засоби, що забезпечують нормальні умови для здійснен-ня процесу виробництва.

Т) величина потужності на кінець планового року.

У) устаткування, яке змонтоване на місці його експлуатації.

Ф) співвідношення різних груп основних засобів у їх загаль ній вар-тості.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Формули для розв’язування задач Амортизація:

Лінійний метод:

 

A--

 

пв-лв

 

(7.1)

 

де A – щорічна сума амортизаційних відрахувань; ЛВ – ліквідаційна вартість основних засобів; ПВ – первісна вартість основних засобів; n – кількість років експлуатації основних засобів.

Метод зменшення залишкової вартості:

 

HA

 

\ПВ

 

400%,

 

(7.2)

 

 

 

де HA – щорічна норма амортизації,

A= HA×ЗВ, де ЗВ – залишкова вартість основних засобів.

ЗВ=ПВ–Знос,

 

(7.3)

(7.4)

 

Метод    прискореного    зменшення    залишкової     вартості (подвійно-залишковий):

 

НА=(ПВ–ЛВ)×kКУМ, КУМ    кумулятивний коефіцієнт; kКУМ = кількість років до кінця строку використання основних засобів: суму порякових номерів років використання.

Кумулятивний метод:

де k

100%   _

HA =   *2,

A=Hx3B,

 '

 

(7.5) (7.6)

(7.7)

 

Розділ 7. Виробничі засоби

Виробничий метод:

НАшр =          ,           ('-°)

де Н    р - виробнича ставка амортизації; Q     - плановий обсяг виробленої продукції.

Н    =Q   ХНЛ    ,       (7.9)

Аміс    мгс        Aeup

де Н     - місячна норма амортизації;

Аміс

Q . - обяг виробленої продукції за місяць.

Коефіцієнт фізичного зносу:

 

_ -LA

І^фіз.зн        7TR

 

(7.10)

 

де 2L4 - сума амортизаційних відрахувань від початку експлуа-тації (сума зносу) основних засобів.

_          к^        (7.11)

Кфіз.зн            JJg

де TJBK р ~ витрати на капітальний ремонт основних засобів від початку їх експлуатації.

і^ .    =—(і00%-ЛВ),  (712)

1 н

де Тф - фактичний строк служби основних засобів; Т„ - нормативний строк служби основних засобів.

Коефіцієнт морального зносу:

1    ВВ

KM3HI = L     ,           (7-13)

де ВВ - відновлена вартість основних засобів.

К    , = 1          >          (7-14)

м-ш1       03, ППн

де ОЗ3, ОЗн - повна вартість відповідно застосовуваного і HOBO-TO засобу праці;

ПП3, ППЯ - продуктивність або інший пріоритетний техніко-експлуатаційний показник тих самих засобів праці.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Коефіцієнт загального зносу:

К  =1-(1-К     )х(1-К   ),        (7.15)

заг       фіз.зн   м.зн

де К   - коефіцієнт загального зносу.

 заг

Коефіцієнт оновлення:

іг      _ UJeeed (7.16)

J^-оновл        '

(-SJtdH.p

д,е К      - коефіцієнт оновлення;

^          оновл

03     - вартість введених основних засобів;

введ

ОЗ .    - вартість основних засобів на кінець року.

Коефіцієнт вибуття:

К 6 = ^Jaaed , (7.17)

ОЗ поч.р

де К    - коефіцієнт вибуття;

виб

03      - вартість виведених основних засобів;

вивед

ОЗ       - вартість основних засобів на початок року.

II04.D.

Режимний фонд часу:

®Р=[ТЗІ/ДК~ДВ~ДС)~ТНХДПС] х^зм'    (7-18)

де Фр - режимний фонд часу роботи обладнання та устаткування;

Т   - тривалість зміни;

ЗМ

Rv - число календарних днів у періоді; Д„ - число вихідних днів у періоді;

Дс - число святкових днів у періоді, що не збігаються за датою з вихідними днями;

ТН - кількість неробочих годин у передсвяткові дні;

Д„п - кількість передсвяткових днів;

іС   - кількість змін роботи одиниці устаткування.

ЗМ

Виробнича потужність:

ВП=ФггхЛ^,  (7.19)

Д        ВИРОБІТКУ

Фд

ВП =   ,           (7.20)

NoEPOEITKy

де ВП - виробнича потужність;

Фп - дійсний фонд часу роботи обладнання та устаткування; Розділ 7. Виробничі засоби

^          - норма виробітку;

ВИРОБІТКУ

^          - норма обробітку.

ОБРОБІТКУ

Середньорічна виробнича потужність:

ВП = RTTnr +       ВВЕД       вИвивщ                      (7.21)

12        12

де Ш7 - середньорічна виробнича потужність; ВП    - вхідна виробнича потужність;

ВХ

ВП       - введена виробнича потужність у плановому році;

ВВЕД

ВПШВ¥Д - виведена виробнича потужність у плановому році;

t - кількість повних місяців використання введених потужнос-тей у плановому році;

Ґ - кількість повних місяців невикористання виведених потуж-ностей у плановому році.

Виробнича программа:

ВирПр=Врхквикор,   (7.22)

де ВирПр - виробнича програма підприємства в натуральних чи вартісних показниках;

k        - коефіцієнт використання виробничих потужостей.

ВИКОР

Середньорічна вартість основних засобів:

03 = ОЗпоч.р.^          ^^>      (7.23)

де 03 - середньорічна вартість основних засобів; 03      - вартість основних засобів на початок року;

поч.р.

03     - введені основні засоби у плановому році;

введ

03      - виведені основні засоби у плановому році;

вивед

t - кількість повних місяців використання введених основних засобів у плановому році;

Ґ - кількість повних місяців невикористання виведених осно-вних засобів у плановому році.

—    О3по4р. + О3

=             ,        (7.24)

2

ОЗкін.р. – вартість основних засобів на кінець року;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Фондовіддача:

f = ¥,    (7-25)

03

де/- фондовіддача;

Q - обсяг виготовленої продукції;

03 - середньорічна вартість основних фондів, грн.

 

Фондомісткість:

де f' – фондомісткість.

Фондоозброєність:

f =        ,           (7.26)

Q

f      =   ,           (7.27)

J ОЗБР            JJ

де/ОЗБР - фондоозброєність;

Ч - чисельність персоналу на підприємстві, чол.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання:

Кзм =  '           ('-2о)

п

де Кзм - коефіцієнт змінності роботи обладнання;

ЕВЗ - загальна сума верстато-змін, відпрацьованих за добу всім

устаткуванням;

п - загальна кількість устаткування.