Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Основними перевагами планування в умовах ринку порівняно з

директивним плануванням є:

а)         самостійне здійснення всього комплексу планової роботи;

б)         доведення «зверху» основних показників діяльності;

в)         самостійність вибору розмірів матеріального стимулювання;

г)         ризик у підприємницькій діяльності.

2.         Найважливішими принципами планування є:

а)         зв’язок і взаємозалежність планових і фактичних показників;

б)         суб’єктивна оцінка майбутнього стану підприємства і мобільність;

в)         врахування життєвого циклу товарів;

г)         системність і безперервність планування.

3.         Під плануванням діяльності підприємства розуміють:

а)         порівняння основних показників його розвитку у звітному і

базовому періодах;

б)         розрахунок майбутньої величини прибутків;

в)         процес визначення цілей підприємства. а також засобів і

шляхів їх досягнення;

г)         аналіз перспектив розвитку підприємства в порівнянні з ін-

шими підприємствами цієї ж галузі.

4.         Загальнофірмові цілі мають бути:

а)         конкретними, прибутковими, підтримуючими, равовими,

економічними;

б)         конкретними, орієнтовними в часі, досяжними, підтримуючими;

в)         вимірювальними, досяжними, прибутковими, економічни-

ми, соціальними;

г)         досяжними, правовими, економічними, конкретними.

Розділ 6. Планування діяльності підприємства

5.         Оперативно-виробниче планування являє собою:

а)         систему заходів, спрямованих на конкретизацію техніко-

економічного плану в часі і просторі;

б)         систему планування і обліку номенклатури, об’єму продук-

ції, собівартості продукції;

в)         заходи з розробки перспективних планових завдань і розрахунків.

6.         Вихідною інформацією для розробки бізнес-плану є:

а)         інформація про кількість підприємств, що виготовляють

аналогічну продукцію;

б)         інформація про ринковий попит на товар;

в)         інформація про ціни на аналогічні товари за кордоном.

7.         Визначення планових показників на основі впливу найважливі-

ших чинників відбувається при використанні:

а)         екстраполяційного методу;

б)         факторного методу;

в)         нормативного методу;

г)         балансового методу;

д)         матричного методу.

8.         Для забезпечення погодження потреб і ресурсів при плануванні

застосовується:

а)         екстраполяційний метод;

б)         факторний метод;

в)         нормативний метод;

г)         балансовий метод;

д)         матричний метод.

9.         Планування на період від одного до п’яти років – це:

а)         короткострокове планування;

б)         середньострокове планування;

в)         довгострокове планування;

г)         стратегічне планування.

10.       Основне завдання оперативно-календарного планування – це:

а)         визначення довгострокової стратегії підприємства;

б)         визначення обсягів і структури продуктово-асортиментної

програми підприємства та ресурсів, необхідних для вироб-

ництва і реалізації продукції;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         визначення попиту на продукцію та планування її збуту;

г)         конкретизація показників поточного плану з метою організації пла-

номірної та ритмічної роботи підприємства та його підрозділів;

д)         конкретизація показників сукупних фінансово-економічних

результатів діяльності підприємства.

11.       Бізнес-план дає змогу розв’язати такі завдання:

а)         обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку

підприємства;

б)         розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності

підприємства;

в)         визначення джерел фінансування обраної стратегії;

г)         підбір працівників, спроможних реалізувати даний план;

д)         усі відповіді правильні.

12.       До методів прогнозування відносять:

а)         методи моделювання, економічний метод, статистичний,

експертних оцінок, екстраполяції, ергонометричний метод,

метод пошуку;

б)         метод кореляційних і регресійних моделей, статистичний

метод, експертизні методи, метод корегування;

в)         метод екстраполяції, метод функцій, метод кореляційних

і регресійних моделей, експертних оцінок, мозкової атаки,

морфологічного аналізу, побудови «дерева цілей», інформа-

ційного моделювання, оптимізації;

г)         метод статистичний, метод експертних оцінок, побудови

«дерева цілей», метод оргометричний, метод оптимізації.

13.       Методи планування повинні відповідати таким вимогам:

а)         забезпеченість ресурсами;

б)         соціальна спрямованість;

в)         різноманітність досягнення основної мети підприємницької

діяльності збільшення прибутку;

г)         адекватність до зовнішніх умов ринку.

14.       До принципів прогнозування розвитку підприємств відносять:

а)         регресивність, альтернативність, гнучкість, цілеспрямованість:

б)         оптимальність, гнучкість, адекватність, нормативність, по-

слідовність, альтернативність;

Розділ 6. Планування діяльності підприємства

в)         системність, економічність, цілісність, взаємонаправленість,

збалансованість, наукова обгрунтованість;

г)         системність, наукова обгрунтованість, цілеспрямованість,

альтернативність.

15.       До методів планування на підприємстві відносять:

а)         балансовий, нормативний, програмно-цільовий, за техніко-

економічними факторами;

б)         нормативний, науковий, органолептичний, економічний;

в)         стратегічний, оперативний, нормативний, балансовий;

г)         оперативний,   програмно-цільовий,   техніко-економічний,

нормативний.

16.       За узгодженістю ресурсів і потреб методи планування поділя-

ються на:

а)         балансовий і матричний;

б)         факторний і нормативний;

в)         екстраполяційний та інтерполяційний;

г)         ресурсний і цільовий.

17.       Бізнес-план – це:

а)         документ, в якому викладено суть, напрями і способи реалі-

зації підприємницької ідеї;

б)         документ, в якому викладені напрями щодо одержання прибутку;

в)         документ, в якому викладені заходи щодо реалізації продукції;

г)         документ, в якому викладена оцінка діяльності підприємства.

18.       За економічним призначенням планові показники поділяються на:

а)         абсолютні й відносні;

б)         кількісні й якісні;

в)         натуральні й вартісні;

г)         одиничні й узагальнені.

19.       У плануванні виокремлюють такі основні цілі підприємства:

а)         виробничо-технологічну;

б)         соціальну;

в)         ресурсну;

г)         економічну.