Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Принципи управління – це:

а)         сукупність закономірно розташованих, взаємопов’язаних еле-

ментів, які знаходяться у взаємодії та являють собою єдине ціле

б)         загальні, суттєві, стійкі та необхідні причинно-наслідкові

зв’язки між явищами та процесами;

в)         будь-яке організаційне утворення, що складається з праців-

ників, зайнятих певною господарською діяльністю;

г)         правила, основні положення та норми поведінки, якими не-

обхідно керуватись у процесі управління.

2.         Принцип єдності напрямку передбачає, що:

а)         керівники розподіляють відповідальність з підлеглими;

б)         кожна група, що діє в межах однієї мети, повинна бути по-

єднана єдиним планом і мати одного керівника;

в)         спеціалізація є природним порядком речей;

г)         робітник отримує накази від одного безпосереднього керівника.

3.         Формування навичок відповідального ставлення до праці, розробки

ефективного стиля управління та досягнення високої культури від-

носин між керівником і підлеглими є метою методів управління:

а)         економічних;

б)         соціально-психологічних;

в)         організаційно-розпорядчих;

г)         керівних.

4.         Принцип, згідно з яким обсяг повноважень має відповідати від-

повідальності, що делегована, забезпечує:

а)         ефективний контроль;

б)         ефективний розподіл повноважень;

Розділ 5. Управління підприємством

в)         ефективне прогнозування;

г)         жодна з наведених відповідей не є вірною.

5.         Процес розподілу відповідальності з підлеглими характеризує:

а)         принцип справедливості;

б)         принцип єдиноначалля;

в)         принцип делегування повноважень;

г)         принцип науковості.

6.         Принцип єдиноначалля означає, що:

а)         інтереси одного робітника не повинні переважати над інтереса-

ми компанії;

б)         робітник отримує накази від одного безпосереднього керів-

ника;

в)         робітники повинні поважати керівників і підтримувати порядок;

г)         робітник повинен бути дисциплінованим.

7.         Забезпечення необхідної координованості дій різних підрозді-

лів підприємства є завданням такого виду управління:

а)         економічного;

б)         виробничого;

в)         організаційного;

г)         соціального.

8.         Повноваження, що делегуються менеджером вищого рівня

управління, що керує певною функцією, управлінцю нижчого

рівня, який керує аналогічною функцією, називаються:

а)         лінійними;

б)         комбінованими;

в)         функціональними (штабними);

г)         жодна з наведених відповідей не є вірною.

9.         Засоби впливу на окремих робітників та трудові колективи, ко-

трі необхідні для вирішення цілей підприємства, – це:

а)         методи управління;

б)         функції управління;

в)         підходи до управління;

г)         функції ділового управління.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

10.       Постійний і системний вплив на діяльність структур підпри-

ємств для забезпечення узгодженої роботи та досягнення пози-

тивного результату, – це:

а)         організація виробництва;

б)         контроль за діяльністю підприємства;

в)         управління підприємством;

г)         планування виробництва.

11.       Сутність управлінської діяльності полягає в:

а)         залученні працівників до керівництва підприємством;

б)         незаперечному використанні доведених «зверху» розпоряджень»

в)         використанні найновіших досягнень НТП в організації ви-

робничих процесів;

г)         впливі на процес через прийняття рішень.

12.       Форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та

підпорядкованість елементів – це:

а)         методи управління;

б)         організаційна структура управління;

в)         підходи до управління;

г)         функції ділового управління.

13.       Управління – це:

а)         процес впливу суб’єкта управління на об’єкт управління;

б)         стосунки між людьми в процесі виробництва;

в)         процес цілеспрямованого впливу на колективи людей для

організації та координації їхньої діяльності.

14.       Вкажіть методи управління:

а)         правові;

б)         стимулювання;

в)         економічні;

г)         соціально-психологічні;

д)         організаційні.

15.       Основні принципи управління:

а)         неперервність;

б)         економічність;

в)         системність;

Розділ 5. Управління підприємством

г)         науковість;

д)         особиста матеріальна зацікавленість.

16.       Організаційні методи управління поділяються на:

а)         регламентні;

б)         економічні;

в)         соціально-психологічні;

г)         розподільчі.

17.       Назвіть концепції управління підприємством:

а)         раціоналістична;

б)         неформальна;

в)         формальна;

г)         традиційна;

д)         функціональна.

18.       Відповідно до неформальної концепції управління успіх під-

приємства залежить від раціональної організації виробництва

та ефективності використання ресурсів:

а)         так;

б)         ні.

19.       В основі неформальної концепції управління лежить:

а)         ситуаційний підхід;

б)         традиційний підхід;

в)         системний підхід;

г)         соціально-етичний підхід.

20.       Вкажіть функції управління підприємством:

а)         планування;

б)         розвиток;

в)         організація;

г)         мотивація;

д)         дослідження.

21.       Дія, що здійснюється в системі управління і спрямована на зміну

стану об’єкта управління відповідно до поставленої мети, – це:

а)         метод управління;

б)         функція управління;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         підхід до управління;

г)         контроль за управлінням.

22.       Процес визначення цілей діяльності, передбачення майбутнього

розвитку та поєднання індивідуальних завдань працівників під-

приємства для досягнення загального позитивного результату

діяльності – це:

а)         планування;

б)         організація;

в)         мотивація;

г)         контроль.

23.       Процес ефективного впливу на людей заради реалізації місії під-

приємства називається:

а)         контролем;

б)         організацією;

в)         мотивацією;

г)         плануванням.

24.       Способи впливу на окремих працівників і трудовий колектив зага-

лом, що необхідні для досягнення цілей підприємства, називається:

а)         методами управління;

б)         чинниками продуктивності праці;

в)         результатами організації праці;

г)         плануванням діяльності трудового колективу.

25.       Економічні методи управління підприємством реалізують мотиви:

а)         соціальної поведінки людини;

б)         зацікавленості у спільній праці;

в)         застосування адміністративних санкцій;

г)         матеріального інтересу участі людини у виробничих процесах.

26.       Контроль як управлінська функція підприємства полягає в:

а)         обліку результатів, досягнутих за певний період діяльності

підприємства;

б)         перевірці своєчасності початку трудової зміни;

в)         порівнянні фактично досягнутих результатів з плановими;

г)         усі відповіді правильні.