Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.   До основних цехів підприємства належать:

а)         ремонтно-механічні;

б)         ливарні;

в)         транспортні;

г)         інструментальні;

д)         санітарно-гігієнічні.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

2.         Цехи, які займаються утилізацією, переробкою відходів осно-

вного виробництва, називаються:

а)         побічними;

б)         підсобними;

в)         обслуговуючими;

г)         допоміжними.

3.         Виробнича структура, яка найчастіше застосовується на вели-

ких підприємствах, де кілька однотипних підрозділів об’єднані в

одне ціле, називається:

а)         штабною;

б)         корпусною;

в)         комбінатською;

г)         цеховою.

4.         Загальна структура підприємства включає:

а)         підрозділи апарату управління;

б)         підрозділи збуту продукції;

в)         підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

5.         До показників, які визначають структуру підприємства, відносять:

а)         обсяг випущеної продукції;

б)         рівень спеціалізації окремих виробничих ланок;

в)         ефективність капіталовкладень;

г)         ступінь концентрації робочих місць.

6.         До допоміжних цехів відносяться:

а)         ливарні та ковальсько-пресувальні;

б)         заготівельні та обробні;

в)         транспортні та інструментальні;

г)         деревообробні та термічні.

7.         Виробнича дільниця – це:

а)         сукупність робочих місць, на якій виконується технологічно однорід-

на робота чи різні операції по виготовленню однакової продукції;

б)         відокремлена частина підприємства, в якій виконується пев-

ний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською

спеціалізацією;

в)         частина площі, де зосереджені засоби праці, що застосову-

ються в процесі праці одним або групою працівників.

Розділ 4. Структура підприємства

8.         Структура за якої основні цехи підприємства та їх дільниці бу-

дуються за ознакою виготовлення кожним з них певної кількос-

ті виробу чи якої-небудь його частини, відносять до такого типу

виробничої структури:

а)         предметна;

б)         змішана;

в)         технологічна.

9.         Основною структурною одиницею підприємства з безцеховою

виробничою структурою є:

а)         основний цех;

б)         робоче місце;

в)         корпус;

г)         виробнича дільниця.

10.       На підприємствах, де здійснюються багатоетапні технологічні

процеси, характерною ознакою яких є послідовність процесу пе-

реробки сировини, використовується така виробнича структура:

а)         дивізіональна;

б)         корпусна;

в)         комбінатська;

г)         множинна.

11.       Залежно від наявності основних та допоміжних цехів розрізняють:

а)         комплексну та спеціалізовану виробничу структуру;

б)         корпусну та комбінатську виробничу структуру;

в)         технологічну, предметну та змішану виробничу структуру.

12.       До різновидів організаційної структури управління підприєм-

ством не належить структура:

а)         дивізіональна;

б)         корпусна;

в)         лінійно-штабна;

г)         множинна.

13.       До особливостей функціональної (штабної) організаційної

структури належить:

а)         надійність контролю;

б)         підпорядкованість підлеглих усім штабам одночасно;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         оперативність управлінських рішень;

г)         компетентне керівництво кожної функції управління.

14.       Організаційна структура управління підприємством, яка перед-

бачає наявність функціональних підрозділів (штабів), що мають

права керування і прийняття рішень, називається:

а)         лінійно-штабною;

б)         дивізіональною;

в)         функціональною;

г)         лінійною.

15.       Зазначте, за якою організаційною структурою управління штаби

мають тільки дорадчі права щодо управління підприємством:

а)         лінійною;

б)         функціональною;

в)         дивізіональною;

г)         лінійно-функціональною.

16.       До виробничих підрозділів відносяться:

а)         цехи;

б)         лабораторії, де проводяться випробування основної продук-

ції підприємства;

в)         буфети;

г)         житлово-комунальні служби.

17.       Найбільш поширеним типом організаційних структур управлін-

ня є:

а)         лінійна;

б)         множинна;

в)         адміністративна;

г)         функціональна;

д)         лінійно-функціональна.

18.       Організаційна структура управління показує:

а)         ступінь централізації та децентралізації функцій управління;

б)         кількість і види ланок управління на кожному його рівні;

в)         застосування мотиваційних чинників в діяльності організації;

г)         правильно вказано в п. а) та в).

Розділ 4. Структура підприємства

19.       Технологічний тип виробничої структури передбачає, що:

а)         цехи підприємства спеціалізуються на виконанні певної частини

технологічного процесу або окремої стадії виробничого процесу;

б)         цехи підприємства спеціалізуються на виготовленні певного

виробу або групи однотипних виробів, вузлів, деталей;

в)         основою її побудови є виробнича ділянка – сукупність територі-

ально відособлених робочих місць, на яких виконуються техноло-

гічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція;

г)         основним виробничим підрозділом великого підприємства є

корпус, у який об'єднані кілька однотипних цехів.

20.       Якщо штабні служби отримують повноваження управління службами

нижчого рівня, які виконують відповідні спеціальні функції, тобто деле-

гуються функціональні повноваження, ця організаційна структура є:

а)         лінійно-штабною;

б)         матричною;

в)         продуктовою;

г)         лінійно-функціональною.

21.       Виконують операції з транспортування й зберігання матеріально-

технічних ресурсів і готової продукції цехи:

а)         допоміжні;

б)         обслуговуючі;

в)         експериментальні;

г)         побічні.

22.       Виготовляють продукцію з відходів основного виробництва або

утилізують відходи цехи:

а)         допоміжні;

б)         обслуговуючі;

в)         експериментальні;

г)         побічні.

23.       Створення тимчасових проектних груп передбачає така органі-

заційна структура:

а)         дивізійна;

б)         матрична;

в)         лінійна;

г)         функціональна.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

24.       Виробнича структура підприємства характеризує:

а)         співвідношення між окремими цехами підприємства;

б)         склад виробничих та функціональних структурних підрозділів;

в)         кількісне співвідношення і розміри внутрішніх структурних

підрозділів підприємства, а також механізм їх взаємозв’язку.

25.       Вкажіть види виробничих структур:

а)         цехова;

б)         безцехова;

в)         корпусна;

г)         комбінатська;

д)         правильні всі відповіді.

26.       Утворення тимчасових предметно-спеціалізованих груп – це:

а)         лінійна структура управління;

б)         матрична структура управління;

в)         функціональна структура управління;

г)         дивізіональна структура управління.

27.       Ознакою комбінату є:

а)         об’єднання різнорідних виробництв;

б)         монотонність праці;

в)         зростання транспортних витрат;

г)         правильна відповідь відсутня.

28.       При масовому виробництві з постійним асортиментом продук-

ції та незначними еволюційними змінами технології її виготов-

лення доцільною є:

а)         лінійна структура управління;

б)         лінійно-функціональна структура управління;

в)         дивізіональна структура управління;

г)         матрична структура управління.

29.       До соціальної інфраструктури підприємства входять такі об’єкти:

а)         їдальні, кафе, магазини;

б)         лікарні, поліклініки, медпункти;

в)         житлові будинки, заклади побутового обслуговування;

г)         дитячі дошкільні заклади;

д)         усі відповіді правильні.