Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОПЯ : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОЛОПЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Фразеологія (від грец. phrasis — вислів і logos — поняття, вчення) — це:

♦          Розділ мовознавства, що вивчає сталі звороти мовлення.

♦          Склад фразеологічних одиниць і висловів мови. До складу фразеології входять ідіоми, порівняння, крилаті вислови, прис-лів'я, приказки, стійкі формули, звороти науково-термінологіч-ного характеру, афоризми, сталі вислови з виробничо-технічної сфери тощо.

<& 14 ^

 

Фразеологізм — це стійке сполучення слів, граматично організованих за моделлю словосполучення або речення. Фразеологізми характеризу-ються семантичною злитістю компонентів, цілісністю зна-чення й автоматичним відтво-ренням у мовленні.            Збити з пантелику, біла воро-на, прокрустове ложе, буде й па пашіи еулщісеято, зава-рити кашу, коефіцієнт корис-ної дії, мир та лад — великий клад.

Ідіоми— стійкі словосполу-чення, що виражають єдині поняття. Вони втратили свою внутрішню форму й іншою мовою, як правило, не перек-ладаються.  Ускочити в халепу, море no коліна, була не була, замилю-вати очі.

Порівняння — одне явище як поняття виявляється шляхом зіставлення з іншим явищем. У них безпосередньо відбива-ються особливості життя і по-буту носіїв мови.            Чистий, як сльоза; гсть, як

sssrПрислів’я— це виражений реченням народний вислів по-вчального змісту, що передає узагальнений суспільний дос-від або формулює життєву за-кономірність.      сам у неї впадеш. Вік живи, вікучись.

Приказка— це стійкий ви-слів, який відзначається лако-нічною будовою й викорис-танням образної виразності, але не формулює певної зако-номірності чи правила.        У страху очг великг. I стгни вуха мають. Hi сіло ні впало. М'якг слова г камгнь крошать.

Крилаті вислови — часто повторювані словесні форму-ли, джерело яких може бути встановлене.           Голос волаючого в пустелг. Лиш боротись- значить жить. Посипати голову попе-лом.

<& 15 ^

 

До них належать вислови ви-датних політичних діячів та історичних осіб, цитати з тво-рів письменників, з античної літератури тощо.   Драктіеські закоиш. Неогштесь.

Афоризм виражає в стислій формі будь-яку думку уза-гальнено.          I в наше віконце загляне сонце. ни do зірок.

Каламбур— фігура мовлен-ня, яка полягає в гумористич-ному використанні багатозна-чності слова або звукової схо-жості різних слів.        роді бузиш. a , Києві дядько.

Професійні вислови — це

стійкі словосполучення або ре-чення, що внаслідок переосмис-лення вийшли за межі мови професійних груп і набули об-разного звучання.          гайки; дати зелену вулицю; і кінціу воду; і пиши пропало.

Народнопоетичні включення — стійкі мовні моделі, які вживаються як зачини чи кін-цівки в народній творчості у вигляді рефренів, евфемізмів.  Як задумав, так г зробив. У добрий час сказати, a в лший помовчати. Бодай тебе добро не минуло. Вічна пам 'ять.

Вислови термінологічного ха-рактеру (з переносним зна-ченням).      Питома вага, зійти з орбіти, — »а Фгшишу пряму, триСТАЛІ ВИРАЗИ I КЛІШЕ

Мовне кліше — мовні одиниці, яким властиві постійний склад компонентів, звичність звучання, відтворюваність певних

pyx, патріотичне виховання, посшення боротьби із зловжи-ваннями, мирне співіснування, дух часу матеріальне благопо-луччя, ринкова економгка.

<& 16 ^

 

Сюди зараховують вільні синтаксичні словосполучення:

входити в коло гнтересгв, гуманшй акт, екстремальна ситуа-цгя, користуватися великим попитом, перехгдшй пергод, плшодержувати інформацію.

Мовні штампи — це стерті, колись образні вислови, зайві слова, неточні вислови, стилістично не вмотивовані словесні по-втори, що створюють негативний стилістико-смисловий ефект:

стосування), дослгдження no ліквгдацп {дослгдження з лшвгдацп), велике значення, важлива роль, придгляти увагу, у березні міся-ці, треба сказати, слід зазначити, потрібно відзначити.

Кліше в діловодстві

Кліше (франц.) — мовленнєвий стереотип, готовий зво-рот, який легко відтворюється в певних умовах і контекстах стандарту.

Кліше мають такі ознаки:

•          відповідність психологічним стереотипам як відображення у свідомості явищ дійсності, що часто повторюються;

•          легке відтворення готових формул у процесі мовлення;

•          автоматизація процесу відтворення, що полегшує процес ко-мунікації;

•          економія зусиль, мовленнєвої енергії і часу як для того, хто говорить (пише), так і для слухача (мовця).

 

Виконання доручень, внесення змін, загрова допомога, економічні зв'язки, міжна-родна торгівля

<& 17 ^

 

Головні слова дієслова

 

ІІріі

 

Головні слова — інші частини мо-ви

 

Відповідно до постанови міністерства, комісія для скасування резошщії, пгсля закгнчення строку повноважень, як виняток.