Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇЛІТЕРАТУРИ : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К.: Просвіта, 1997.

2.         Закон про мови в Українській РСР // www.rada.gov.ua

3.         Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити

/3Тїншошш1^ид^ичБ. Д9Як ми говоримо. -К., 1994.

5.         Бабич Н. Д. Основи культури мовлення: Навч. посіб. — Л.: Світ. 1990.

6.         Богдан С. К. Мовний етикет українців, традиції і сучасність / Відп. ред. Л. О. Пустовіт. — К.: Рідна мова, 1998.

I Г^ЇТІ ^JSTlffiSc* ""™ ДІлГпапер,, -К., 2000.

9. Головащук С. I. Українське літературне слововживання: Слов.-довід. — К. 1995.

10.       Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: Посіб. для студ. гуманіт. ф-тів ВНЗ. — К.: Видав. дім «KM Academia», 1997.

11.       ЗарицькаІ. М, ЧикалінаІ. О. Українське ділове мовлення: Прак-тикум / За ред. А. П. Загнітка. — Донецьк: Центр підготов. абітурієнтів. 1997.

12.       Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. — 4-те вид., до-пов. —X. 2003.

13.       Іванишин В. П., Радевич-ВиннщькийЯ. К. Мова і нація. — Дрого-бич, 1994.

14.       Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. — М., 1988.

15.       КовальА. П. Ділове спілкування: Навч. посібник. — К.: Либідь. 1992.

16.       Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К, 1975.

17.       Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів. — К.: Вища шк., 2001.

18.       Культура української мови / За ред. В. М. Русанівського. — К., 1990.

19.       КочанІ. М., ТокарськаА. С. Культура рідної мови: Збірник вправ ізавдань. —Л.: Світ, 1996.

<& 158^

 

20.       Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівсько-го —к., 1990.

21.       Мацько Л. L, Сидоренко О. М. Українська мова: Навч. посіб. —

22.       МацюкЗ., Станкевич Н. Українська мова професійного спілку-вання. — К.: Каравела, 2005.

23.       Новий російсько-український словник-довідник / С. Я. Єрмолен-ко, В. I. Єрмоленко, К. В. Ленець та ін. — К: Довіра, 1996.

 

24.       Олійник О. Б. Словник ділової людини (російсько-український). — К.: Слов’ян. клуб, 1996.

25.       Орфографічний словник української мови. — К, 1994.

26.       Пазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник для студ. ВНЗ. — К.: Вища шк., 1995.

27.       Паламар Л. М, Кацавець Г. М. Ділове українське мовлення: Практ. посібник. — К: Либідь, 1997.

28.       Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. — К.:Либідь, 1999.

29.       Потелло Н. Я. Те.рія і практика ділового мовлення: Навч. посі-бник — К : МАУП 1999

чий зошит: Навч. посібник. —Житомир: Полісся, 2005.

32.       Російсько-український словник ділової мови / Уклад.: О. Мокро-вольський, О. Шокало. — К.: Укр. світ, 1992.

33.       Порадник ділової людини: Російсько-український словник-довід-ник / Уклад. О. М. Коренга та ін. — К.: Основи, 1995.

34.       Сфера ділового спілкування: Російсько-український словник / Уклад.: М. В. Брицин, О. О. Тараненко. — К.: Рідна мова, 1996.

35.       Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової люди-ни. — К.: Криниця, 1999.

36.       Сучасна українська мова / За ред. О. Д. Пономарева. — 2-ге вид., переробл. — К.: Либідь, 2001.

37.       ТокарськаА. С. Ділова українська мова. - Л., 1995.

38.       Українська мова: Практикум / О. М. Пазяк, О. А. Сербенська, М. I. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. — К.: Либідь, 2000.

39.       Український правопис. —К., 1993.

40.       Універсальний довідник з культури мови / За ред. С. Я. Єрмо-ленко. — К., 2001.

41.       Шевченко Л. В., РізунВ.В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник / За ред. О. Д. Пономарева. — К.: Либідь, 1993.

42.       Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. — К., 2003.

43.       ЮщукІ.П. Практикум з правопису української мови. — К.: Освіта, 2000.

<& 159^