Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
№9 : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

№9


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

1.         Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки та пропущенілітери.

За Ро…ю під в…сокою скелею бл.щав па соп..ці повий гарпий пап.. . …кий млип увесь с.тесаний обмальовапий як цяц..ка з покрівлею з дощ.ж з двома вікнами з білими стовпами навіть з ґанком. Четверо ко-ліс пе/паче за/лю(б,п)ки та за/іграшки крутшись па яспому соп..ці і си-пали бри(з,с)ками на всі боки. Вода гула no лотоках шуміла білою піною пи(жч,щ)е од коліс бри(з,с)кала пі/би туманом е котрому пе/паче грали е хрещикамаленькі в..селки (/. Нечуй-Левщький).

2.         Перепишіть. Шдкресліть правильно побудовані словосполуЄ1. .ірибути на наступний день чи наступного дня? 2. Повернутися за годину чи через годину? 3. Піти no воду чи за водою? 4. Думати про нього чи за нього? 5. Перекласти українською мовою чи на українську мову? 6. Дякуеати на добрім слові чи за добре слово?

3.         П..авильно запишіть іншомовні ..л..ва.

'fe1 135^

 

9.         3 поданого ряду слів виберіть іменники I відміни і поставте їх

у знахідном— відмінку, ім,нники II ві—міни — у род.вому, іменники

тем'я.сафарі.мопюр.грам.

10.       .апишіть речення, поставивши числівники у потрібному ві^Шйдовше слово, що вживалось у комедії Аристофана, склада-лось із 182 букв, а складне слово - із 195 знаків, що може бути транслітероване 428 буквами латинського алфавіту, було написа-не на санскриті.

№10 1. Пе.епишіть текст, уникаючи граматичних і синтаксичних

Він був поетом якого ми до того не/мали поетом для всіх поетом народним поетом гнобл..н..ш але не/скорен..ш. Наро..жен..ий ма-тір..ю-кріпач..кою і сам кріпак він став борцемр..волюціонером тита-ніч..ної сили. Його боялися царі. Його жахались і см..ртельно не/навиділи кріпос.ники. Коли можновладні самодержавні кати ті що наповнши рудники Сибіру окутими е кайдани д..кабристами ті самі що зацькували Пушк.ма і юн..ого Л.рмонтова налившись иоеою злобою ввігнали криваві свої пазурі в молоду клекотливу душу (Ш,ш)евченкову Коли перед иим лягла ие/содима „*.. муштри і солда.^иии Мабу(д,т)Ь ті вінценосні кати вважали що відправили його в таку бе(з,с)вість звіі. Ар*о^ЯЛчШдобавкирізниХ лікарських трав надають чаю ду-же приємного, неповторного привкусу. 2. Для рішення цього склад-ного завдання треба примінити зовсім другий підхід. 3. Глядачі, си-дячі в першому ряду, захоплено аплодирували початкуючому поетові.

JS5S33=« =—

5. Вставте, де це необхідно, м’який знак або апостроф.

Кол..є, рев..ю, рел..єф, ІН..ЄЩІЯ, диз..юнкція, барел..єф, інтер..єр

день/у/день, по/черзі, e/горі, не/добре.

<& 136^

 

7. Запишіть, де по,рібно, сло.а з великої літери:

„обелі.ська ,,ргмі,, тичшше _, ,ие„ешшсьшш стшь, ба,по" Гп^=^=ра]„м, окре„о, чеРе, /еф,

П,дприае,ь, ,ес,а, к,ш’ютер, мати, зеш, , »Ч сонен, ,рік, ,,аЗемляразом з 8 ІШІЯИ планетами рухається навколо Сонця. Відс-тань їївід Сонця змінюеться від 147 млн кілометрів на початку січня до 152 млн кілометрів на початку липня. Період обертання Землі на-вколо нашого світша дорівнює 365,256 доби, а навколо своєї осі — 23 годинам 56хвилинам 4,1 секунди.

№11 1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи проПУЩБли.7сТ.ріки ві.чуеалась особлшо еиразно не/тільки no тому свіжому х..лодному повітрі яким віяло з оч..ретів а й no щедрій росі на травах яка бри..кала людям наруки і на ноги світлими льодян.мми кра-плями таємничіс.тю звуків властивих для кожного приріч..я тихим бу-лькан..ям коротким раптовим плюскотом якимось шарудін..ям схотакими, якгти вони повинні бути. 2. Цей поет являється одним з най-більш відоміших постатей у теперішньому літературному процесі.

'fe1 137^

 

5. Вставте, д, потрібно, м'який знак а.о апо.троф.

.. ..економити, камарш..я, конферанс.е, кс.ондз, кон..Юнктура,

ван..а, нет..о, ам.лак.

7. Напишіть, ,е це пот,ібно, слова з великої літери:

9. 3 поданого ряду слів виберіть іменники I відміни і поставте їх у кличному відмінку, іменники II відміни поставте в родовому від-мінку, іменники III відміни — в орудному відмінку, невідмінювані та множинні ,менни,и пі,крес,іть.

вами.

1. Передові помьські поети перекладами Шевченка ще з початку 60-хроків. 2. Хоч було вже пізно, величезний 16-поверховий будинок гудів, як вокзал або аеропорт. 3. Як хороше жиши, мій друже, мій брате, коли тобі йде 19-й рік. 4. Ой у полі та 2 (явори), ще й 3-й ма-ленький. 5. Поміж небом і землею рухались і рухались 2 живі (вог-ник). 6. Попритрушувані пилом, стомлені 3-денною дорогою, вони

№12 1. Перепишіть ,ечення, розставл.ючи розділові знаки і вставуп..дати ластівкою мати як стане голубити с.страро..чісуюч(і,и) йоZ^^$Z.2сторот про козщ..КІ пригоди то й

1 . . toe™' 12?™ношення до подій у краші, він наголосив на тому, що вже давно час приймати міри no налагодженню усіх галузей виробнщтва. 2. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командиров-ку. 3. Стояча на зупинці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим

<& 138^

 

3.         Вставт, , де потрібно, пропущ..ні літери.

Груш..вий, арт..л..рист, конгрес, тон..а, пр..красно, пр..крашати, ро..садник, (з,с)хвалити, (з,с)чинити, шісдесят.

4.         Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфіксів -ськ(ий)

або -ств(о).

Ладога, парубок, Овруч, німець, птах, Париж, боягуз, товариш, студент, Сибір.

5.         Вставте, де потрі.но, м’який знак або апост.оф.

Авен..ю, автопавіл.мон, ал..янс, ател..є, дос.є, барел..єф, ба-тал.мон, бл..юз, вуал..ю, б..юро.

6.         Напишіть, де потрібно, слова з великої літери:

цицерон, донжуан, магомет, зевсів гнів, геркулесові стовпи, нобе-лівська премія, шевченківський стиль, генеральний секретар ООН, мі-ністр енергетики україни, східноєвропейська рівнина.

7.         Напишіть ,лова разом, окремо або через дефіс.

Ново/українка, пів/родини, бджоло/знавство, водо/грай, Мало/катеринівка, жокей/клуб, земле/трус, фото/монтаж, залізо/бетон, льон/довгунєць.

8.         Напишіть при,лівники разом, окремо або через дефіс.

На/вибір, під/час, з/рештою, в/наслідок, за/багато, на/світанку,

на/половину, до/пари, no/волі, у/поперек.

9.         3 поданого ряду слів виберіть іменники III відміни, підкресліть їх і поставте у давальному, орудному та кличному відмінках

однини.

Сіль, дід, теля, заповідь, батько, ненька, вихованість, ворота, кен-гуру, чверть, розкіш, слоненя, поле, мати, тінь, відданість, столиця, верф, єдність, середовище.

10.       Перепишіть. Числа запишіть словами, поставивши їх у відповідному відмінку.

Земля разом з 8 ініиими планетами рухається навколо Сонця. Відс-тань її до Сонця змінюється від 147,1 млн кілометрів на початку січня до 152,1 млн кілометрів на початку липня. Період обертання землі на-вколо наіиого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі — 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам.

№13

1. Перепишіть, вставляючи пропущені літери і розставляючи розділові знаки.

Ст..жина до маминої хати п..тляє через город. Усе тут до болю зна-йоме он дбайливо опоряджена розора стьобнула через картоплю з/двобіч..я виса..жені кущики квасолі а між ними поважисто ро..плелося гарбузове гудин.я на видолинку густою поросл..ю буяє морква синіє туги-ми голівками к.муста густими листоч..ками пііили у зріст буряки анте-нять стрілки кропу тендітять покрапини маку/самосію і немов сторожі погордо варту.ть на окр.їнах го.оду соняхи. На їх ж..втих кашкетиках поціл..них на пр.західне со.мце дзв.мять пр..томлен..і поодинокі бдж..ли.

 

1. Завод, виробляючийраніше военну техніку, поступово перепрофі-льовуеться на виготовлення товарів широкого вжитку. 2. Обговорюю-чи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засідан-ні співпали. 3. Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у

(Е,Є)зу..т, Ов.Мй, Д..дро, арх..в, Ч.жаго, (і,и)дея, на.мний, Міс.сіпі,

10. Напишіть числівники в орудному відмінку: 8; 7275; 100 000; 1; 15; 4 201.

№14 1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи про^ОбрТбули.заставл.мі сизгши фіалковгши сипіми пасмами гір та гр..бенястш лісів. Блакитні ш.рокі д..лини ро..стелялись і крутились KO..KOSO вкриті буйнгши травами квітами свічадами озер. Дивна якась не/бе..печна фантастична краша. Височен..а чотири/ярусна тайга буйна й не/пролазнаяк африкан..ськ.й праліс стояла на/вколо зачарован..а.

1 . . В^лТлюючі 12?™ношення do подій у краші, він наголосив на тому, що вже давно час приймати міри no налагодженню усіх галузей

<& 140 ^

 

еиробнщтва. 2. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командиров-ку. 3. Стояча на зупинці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим

та східного мистецтва, будинок учителя, національний художній му-зей, (вино) херес, прик.паття, надзвичайний і повноважний посол, виС°КІ1д. ШсТв^е,дТпГгрШно, м'який знак або апостр.ф.

Компан.мон, календар.., гір..кий, чес..т..ю, сер.мозний, авен.м, ал..янс,барел..еф,бл..юз,б..Ю,о.

'10.HZ^:T„C*=„ » орудном, rtpd^ 8; 7275; 100 000; 1; 15; 4 201.

№15 1. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки і вставін.ші листаті г..ганти що бувши ни(жч,щ)і за кедри творили др1. B^yZTy^epxoZmi густих заростей бузку, голос соловейка то переливався на найвищих нотах, то зовсім завмирав. 2. Слід відмі-тити, що в статті представлені цікаві результати багаторічної ро<%£ 141 ^

 

6.         Замість крапок поставте в іншомовних словах, де потрібно,

S^si*44"Корст Цюрл фа~7.  Напишіть, де потрібно, слов» і великої літери:

ка промисмовців і підприемців, колегія міністерства закордонних справ україни, холмогорська корова, день перемоги, парк культури імені макний, .сього/на/всього.

словами: 12 000-й, 173 575-й, 1-й, 8 000-й, 50 000 000-й.

№16 1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи проПУЩс2ш(іи)И.оком сягнеш... ро.мростерся хв..мястий з..мений океан (з,с)брижен.,.ий вел..тен..с.,.кими хвилями що (і,й)шли одна/за/одною то ліс підіймався на шяж(і,и) гори опускався й знову підіймався. Най-бли(жч,щ)ий гребінь - сизо/зелений зубчастий. За ним сизо/фіалковий

во/вижна пан.рама (I. Багряний).

<& 142^

 

2. Перепишіть. Виберіть правильний варіант і підкрес-літь його.

офіціальний. 4. —ожиточний мінімум - 6.рожитковий мінімум. 5. Річекономічне обгрунтування. 8. На сходовій тощадці — на сходах. 9. Запис здійснено на підставі документів — запис зроблено на підставі докуме-нтів. 10. Люди знаходшися під впливом—люди перебували під впливом. З.Вст,в..ене..бх,нілі..ери.

Дрогобич, Ту,еччина, кріпак, Галичина, Харків, батьківщина, Фран5. Правильно запишіть слова з м’яким знаком або з апостр..фом.

Кон..юнктура, П..ємонт, монпанс.є, к..ювет, марсел..єза, Клнті,

8. Перепишіть. Шдкресліть іменники I відміни. Поставте їх у родовому, давальному та кличном, відмінках однини.

поверхня Землі становить 510 млн квадратних кілометрів, причому на 361,1 млн квадратних кілометрів % тобто на 71 проценті, розіллявся Свішовий о. 4.н. 2. Запросит9 25 студент5. . 3. Вручи35 мшдат. 478

ро, Олексій, Ілля, Лазар, Яків, Олександр, Сергій, Юрій, Іван.

№17 1. Перепишіть, розставляючи розділові знаки і вставляючи проіУЩБуе(ВТфликдень… . (П,п)олтаві гули …звони радіс.но нишпорили шпаки в з..лених листоч.жах старих лип теплий віт.р гнав у ясній бла<& 143^

 

киті пухкі білі хмари. За містом з..леніли вже лани мов заворож.мі стояли тополі вилискували на со.мці прозорі ставки і бе..настан..о ки-гикали біло/крилі чайки. Синів на обрії гай куди слався ш.рокий іилях право/руч сяяла з..лотим хр..стом церква (В,в)ознесен..с ...кого м..настир(а,я). (I. Ле).