Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ РЕЧЕНЬ 3 ОДНОРЩНИМИ ЧЛЕНАМИ : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ РЕЧЕНЬ 3 ОДНОРЩНИМИ ЧЛЕНАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Основні вимоги до мови офіційно-ділових документів — зро-зумілість, чіткість, точність формулювань — спричинили вико-ристання в них простих, але досить поширених речень (простих ускладнених речень). Основним засобом їх поширення є однорі-дні члени речення. Напр.:

окремих громадян необхідні докуменпги, матеріали та гншу інформацію {cm. 19 Закону України «Про Конституційний

<& 101 ^

 

Проте для легкості сприймання змісту в текстах офіційно-ділового стилю однорідні члени речення виділяють у пункти й підпункти, тобто використовують рубрикацію тексту. Напр.:

Повноваже:ня судді Конституцгйного Суду Украгни припинем’;ливості виконувати свої повноваження за станом порушення суддею присяги і т.д. (cm. 23).

Кожен пункт подають з нового абзаца. В офіційно-діловому стилі однорідний ряд використовують передусім як засіб класи-фікації в статутах, положеннях, інструкціях, наказах, розпоря-дженнях, звітах, рідше в документах приватного характеру — ро-зписках і дорученнях. Пор.:

Д Кли12нко Іва2 П01рович, (паспортні дані: …), зобов’яніроботи,необхіднізмоєївши:

п;агодити сантехнгчний вузол, придбавши потргбнг депо;ласти й полакувати паркет в усгх кгмнатах та передпоклеїти шпалери вусіх кімнатах та передпокої.

«НАНИЗУВАННЯ» ВЩМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ

Однією з характерних ознак українського ділового мовлення є «нанизування» відмінкових форм іменників (переважно віддіє-слівних), тобто вживання кількох іменників підряд в одному від-мінку, напр.:

ставлення до праці, точного виконання законів, поважання правил співжиття.

<& 102 ^

 

У деяких офіційних документах спостерігаємо зловживання такими формами, напр.:

Конституційшй Суд Україш має право зажадати від ор-гангв, зазначенш у цгй статтг, шсьмового пгдтвердження ви-конанняргшення, додержання висновку Копституцшпого Суду України ( .m. 66 Закону України «Про Конституційний Суд

Уникнути надмірного нанизування відмінкових форм можна, замінивши віддієслівні іменники формою інфінітива, напр.:

 

і

заПокарання не мае на метг завдання фгзичнш страждань приниження людської гідності //Покарання не має на меті ■ вдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

ПРЯМА I НЕПРЯМА МОВА, ЦИТУВАННЯ, ДІАЛОГ У ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

В офіційно-діловому стилі чуже мовлення передають здебі-льшого непрямою мовою, тобто складнопідрядним реченням 3 підрядною з'ясувальною частиною. Діалог використовують пере-важно в усному діловому спілкуванні. Цитування трапляється зрідка, наприклад у промовах, рішеннях (у документах).

РЕЧЕННЯ 3 ВЩОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ,

ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ

ТА СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

 

3-поміж відокремлених членів речення в мові офіційно-ділових документів ужи-ваються відокремлені означення та об-ставини, виражені відповідно дієприк-метниковими й дієприслівниковими зво-ротами, а також відокремлені прикладки, пов'язані з іменниками — власними назвами (прізвищами) та задорученнях, актах тощо). Вони виділяються з обох боків комами. Прикладка, пов'язана з іменником — за-гальною назвою, відокремлюється тире

 

ся…; Призначити Іванова ,ергія Олекділу.

Батько — 1946 Іван

 

<& іоз ^

 

Прості речення в текстах офіційномою вираження звертання є кличний відмінок. Уживання називного відмінка замість кличного є порушенням грама-тичної норми української літературної мови. Якщо звертання складається з двох окремих слів, то їх необхідно вжи-вати в кличному відмінку. Від цих звертань потрібно відрізняти ті, що виражені складними іменниками, які становлять єдине поняття й пишуться через дефіс. У кличному відмінку в них вживається лише другий компонент  Шановний Іване Олек-Шановний

Прості речення в текстах офіційно-ділових документів можуть ускладню-ватися вставними словами і словосполу-ченнями, які забезпечують логічний зв'язок між частинами тексту (виступу, звіту, доповідної записки). До них налевставні словосполучення, які вказують на джерело повідомлення. Вставні слова й конструкції на позна-чення емоцш мовця, його впевненост,

повірте та ін.) є доречними лише в діло-вих листах, які з-поміж усіх ділових па-перів вирізняються рівнем стандартиза-ції мовного оформлення. Зазначені вставні слова використовують також у приватних ділових розмовах. Вони за-побігають надмірній категоричності та офіційності ділового спілкування, роб-лять його ввічливішим, доброзичливі-шим.   За повідомленням Каливість виконуваного завдання.

<& 104^