Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТИПОВІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ ПРИСУДКІВ У ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО стилю : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

ТИПОВІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ ПРИСУДКІВ У ТЕКСТАХ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО стилю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

В офіційно-діловому стилі в реченнях використовуються при-судки ускладненої форми (їх називають «розщепленими присуд-ками»), що являють собою фразеологізовані дієслівно-іменні сполуки. Вони є стандартизованими засобами висловлен-ня. Часdaeamu вказівки — розпоряджатися, надавати кредит — креди-тувати.

Проте дуже багато стійких дієслівно-іменникових сполук, що вживаються в ролі присудка, не мають дієслівного відповідника: провести захід, навестипорядок, виявити (приділити) увагу, на-дати слово та ін.

Основними вимогами до вживання «розщеплених присудків» є потреби контексту та їх нормативність.

 

Ненормативна конструкція Правильна конструкція

забезпечити покращання умов праці         поліпшити умови праці

організувати використання резерву           використати резерв

відбувається зростання при-бутку  зростає прибуток

проводити маркування товару       маркувати товар

здійснювати впровадження технології      впроваджувати технологію

 

проблеми знаходяться на об-говоренні     проблеми обговорюються

вести боротьбу із злочинніс-тю      боротися зі злочинністю

тримати під контролем        контролювати

піднімати питання    порушувати питання

виразити подяку       висловити подяку // подякувати

відіграє значення      відіграє роль

має роль         має значення

дає можливість         дає змогу

носить характер        має характер

приймати участь       брати участь

прийняти заходи      вжити заходів

залишається під питанням   залишається нез’ясованим // не-вирішеним

прийти в непридатність      стати непридатним

підвести підсумки     підбити підсумки // узагальнити

 

У мові ділових паперів, зок-рема у фо,мулюваннях і виra™lL™B’™ 7ути у формі теперішнього часу

Деякі ділові документи, зок-рема положення, інструкції, приписи, правила, закони, передбачали вираження при-судка формою дієслова тепе-рішнього часу на -ся зі зна-ченням постійності, позача-совості. Такі присудки входять до складу пасивних конструкцій

 

Ук,аїна є суверенн, і незалежганом законодавчої влади в

Україні є парламент — Верховна Рада України (cm. 75); Президент України є главою держави (cm. 102).           

Проекти зак;нгв обговорюютьУкраїнинаосновгзагальногсрг-еного і прямого еиборпого праеа шлях’м таємного голосування на п'ять років ( ); . 103 Кондою Украгш …а пергод з 1 сгчня

по31грудня(ст. 96).  

 

100 *

 

Такі пасивні конструкції мо-жна замінити активними, в яких присудок виражений дієсловами теперішнього ча-су у формі третьої особи од-нини або множини

 

Верховна Рада ратифікує догоДонедавна в мові ділових паперів вживався іменний складений присудок, вира-жений пасивним дієприкме-тником. Такі пасивні конс-трукції не властиві україн-ській мові, тому їх слід замінити конструкціями з присудковими формами на -но, -то. Вони виразно вказу-ють на результативність дії

 

Довідка видана Скрищі Андріє-ві Михайловичу...; Комісія заШжМ.