Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПУНКТУАЦІЯ : Практичинй курс української мови : Бібліотека для студентів

ПУНКТУАЦІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

 

^

 

КОМА

У простому реченні кома ставиться в таких випадках:

 

Правила         Приклади

Між однорідними чле-нами речення, якщо між ними немає сполучни-ка або сполучник про-тиставний 3. Вес!о було нам жити, але так

Між однорідними чле-нами речення, якщо спо-лучник повторюваний          1.         Соще обзолотшо промінням і груші, і вишні, і яблука.

2.         Хотілось би тебе побачити і обійняти, г розказати тобі про своє

життя.

Перед сполучниками a також, a mo й, ma й, ma ще, що приєднують до перерахованого ще один елемент 1.            Ходит, соще иебом сгтт, наче

2.         Хочеться поїхати далеко, може, в

Москву, a mo йуПариж.

Перед другим з парних сполучників не тіль-ки... але й, не тільпри однорідних членах речення      1. Побував я не тгльки в містах рід-2.гкрагни,алейзакордоном.

іітг:;072-лТ:Р7:адрузів далеких.

Перед словами а саме, як-от, як після уза-гальнюючих слів       Усе цгкавшо молодш студентів, a саме: що бубу,ь еиити, яка и иекае

Т"^:и:2Гно,якжевони

<%£ 89 ^

 

Правила Приклади

При повторенні того самого слова 1.         Сонце, сонце сходить над землею!

2.         Весно, весно, заеітай до нас, обігргй скоргш свогм ласкавим сонцем!

Після і перед звертан-нями 1.Мамо,зновуяспгшудотебевгдггрітимсерцемзболешмсвоїм.

2. Ти б послухався мене, синку!

Після вигуків  1.0й,щожцетакесталося! 2. Ай-яй-яй, де ж це ви були?

Після стверджувальних сл1В так, еге, гаразд, авжеж, аякже, після заперечення ні, запи-тання що? та тдсилю-вальних слів що ж, якщо далі йде основне речення         1.         Так, я знаю правду найсвгтлгшу!

2.         Hi, не хочу кривдою я жить! '

3.         Що ж, …к тому і бути — нічого

непоробиш

Перед і після вставних слів і вставних речень      1.         Кажуть, мудрість приходить з

2.         А во.а, уявіт. , зупинилася e my

3.Z^ZU зпати хоЧ иазеу

При виділенні порівня-льних зворотів зі слоніж  1. n76^p"^eMoe зеленірукави.

3. На мулах нешвидкш вона верталась із ясного саду, ясна, як сад, і радісна, як сміх (М. Ршьський).

При виділенні поши-рених і непоширених прикладок    1. Допомагала їй дівчинка, дочка Пи-2.наБазалії(А.Шш, ).

При виділенні уточ-нюючих зворотів       1.уі^яТ-="-(М Ршьський).

<& 90 ^

 

Правила         Приклади

При виділенні відо-кремлених членів ре-чення (означень, додат-ків, обставин)        1.         На відміну від рік, вода у ставках

стояча.

2.         Батько сидів з веслом на кормі, веселийгдужий.

3.         Часом я засшав ще до вечері, дивлячись на зорі, або на Десну, або на

вогонь, де варшася каша (О.ДовКома не ставиться в таких випадках:

 

Між неоднорідними озна-ченнями            1.         Усю гору перетинають ажурнг

металеві onopu, no шх біжать

проводи високоїнапруги.

2.         Стояла темна осіння ніч над

сонною землею.

Між однорідними означен-нями з розділовим не-повторюваним сполучни-ком      Побачив я батька і матір — аж серце потепліло.

Після вигуку, що стоїть перед особовим займенни-ком  Ой ти, мати моя мила, ластівко моя!

Перед порівняльним спо-лучником у фразеологіч-них зворотах           ^ZZZZ^lu^a,

Перед сполучниками мов, немов, ніби, наче, що

приєднують іменну час-тину іменного складеного присудка     1. Серце моє наче жар. 2.Рукисталияклід.

Перед сполучником як, якщо зворот має значення «у ролі когось, чогось»      Розглядаємо вашу пропозщгю як спробу примирення.

<& 91 ^

 

,онніСкКоЛГс?авУ„ться в таких випадках:

 

Між простими ре-ченнями в складно-му безсполучниково-му реченні           1.         Лише малий смуток говорить, велишй—безмовний.

2.         Написана лгтера залишається, безсиле слово зникає.

3.         Після зими йде весна, після смутку —

радість.

Між частинами склад-носурядного речення        1. Боязкий називає себе обережним, a скупий— ощадливим (народна твор2.ібуде син, і будемати, і будуть люди на землі (Т. Шевченко).

Між частинами склад-нопідрядного речення       1.         П,ставив башту він на млиновій пок2.      Здобути глибокі знання можна тільки

modi, коли наполегливо працюєш кожного дня, з року в рік.