Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЯКОСТІ I БЕЗПЕЧНОСТІХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ : Якість і безпечність зернобороняних продуктів : Бібліотека для студентів

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЯКОСТІ I БЕЗПЕЧНОСТІХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Проблеми харчування людини тісно пов'язані з якістю і безпечністю харчових продуктів. Основними показниками про-довольчої безпеки країни можна вважати стан зернового вироб-ництва і його якісний потенціал.

Поняття якості включає інтегральну сукупність властивос-тей, здатних задовольнити за допомогою цього продукту необ-хідні потреби людини. Пріоритетними показниками якості вва-жаються органолептичні властивості продукту, його харчова цін-ність і безпечність. Безпечність пов'язана з імовірністю забруд-нення продовольчої сировини і харчових продуктів ксенобіоти-ками хімічного та біологічного походження у зв'язку зі зміною екологічної обстановки, антропогенною дією, використанням не-дозволених продуктів, стимуляторів або інгібіторів у рослинниц-тві і тваринництві та ін.

Прогнозування якості сільськогосподарської продукції грунтується на виборі сортів насіннєвого матеріалу і місцевості посіву, селекції, сівозмінах, підживленні рослин та їх захисту, a також збирання врожаю. Важливе місце приділяється боротьбі з грибковою плісенню, особливо в пшениці.

Останніми роками попит споживачів на безпечні та висо-коякісні харчові продукти з тривалим періодом зберігання зрос-тає. Особлива увага приділяється безпечності продукту. За дани-ми Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість збудників, що спричинюють захворювання харчового походження, зростає. Щорічно близько 1,5 млрд людей страждають від харчових ток-сикоінфекцій, 2,2 млн помирає, включаючи 1,8 млн дітей [203]. У розвинутих країнах до 30 % населення щорічно мають ті чи інші форми токсикоінфекцій.

Серед нових проблем, що пов'язані із забезпеченням мік-робіологічної безпеки харчових продуктів, можна виділити на-ступні. Перш за все, людство само активізує процес пристосуван-ня і мінливість мікроорганізмів. Наприклад, антибіотикостійкість (сальмонели), терморезистентність - відповідь на пастеризацію (у патогенних шигел, лістерії), токсиноутворення як вид мікробного антагонізму. Помітно послаблюється опірність до інфекційних

захворювань, які пов'язані з погіршенням структури харчування (анемії, білковий і йододефіцит). Технологічний аспект глобалі-зації ринку стирає межі поширення патогенних мікроорганізмів, a інтеграція та укрупнення виробництва призводять до виникнення масових спалахів інфекційних захворювань. Невиправдане і нере-гульоване прагнення до підвищення строків придатності продук-тів підвищує ризик харчових отруєнь. Щоб надати безпечності харчовим продуктам, розроблено кілька систем управління якіс-тю й безпечністю. Набула поширення система НАССР (Hazard Analysis Critical Control Point) - аналіз ризику за критичними точ-ками. Ця система використовує 7 основних принципів, викладе-них у Codex Alimentarias Commission у 1993 p.: виявлення небез-печних чинників, визначення критичних контрольних точок, ви-значення критичних меж, створення системи моніторингу, розро-блення системи коригувальних дій, системи самоперевірок та си-стеми документації. При створенні системи НАССР розроблено 29 тис. загальних стандартів якості, хоча в кожній країні існують і враховуються національні особливості конкретних виробництв.

За ініціативи Німеччини, Франції і Бельгії вступив у дію нормативний документ ISO 22000, який регламентує подальше забезпечення безпеки споживання харчових продуктів. Він скла-дений на основі попередніх, зокрема ISO 9000 та ISO 14000. До нього внесено доповнення і уточнення, що відображають сучасні вимоги, які ставляться до якості харчових продуктів. Документ включає методи перевірки і оцінювання якості харчових продук-тів, виконання аналізів і проведення контролю якості.

Цей стандарт гарантує якість і безпеку продукції на підп-риємстві, доповнює загальносистемний стандарт ISO 9001:2000. Він потребує додаткових капіталовкладень і модернізації облад-нання на заводах та комбінатах харчової промисловості. Щоб за-воювати нові сегменти ринку, збільшити експорт продукції і вступити до COT, вітчизняна продукція повинна бути обов'язково сертифікованою.

В ЄС розроблення програм, принципів і процесів, які ви-знач