Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВСТУП : Якість і безпечність зернобороняних продуктів : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 

Загрузка...

Якість і безпечність харчових продуктів є вузловою про-блемою для населення земної кулі і вони тісно зв'язані із сучас-ним станом науково-технічного прогресу в сільському господарс-тві, харчовій промисловості, торгівлі, харчуванні, медицині тощо. Новітні фундаментальні дослідження в генетиці сільськогоспо-дарських культур, їх переробленні і споживанні, використанні нових режимів оброблення продовольчої сировини, біологічно активних речовин, харчових добавок, ферментних препаратів, ві-дповідних заквасок тощо потребують відповідних гігієнічних об-ґрунтувань.

Технічне забезпечення якості і безпечності харчових про-дуктів повинно грунтуватися на відповідних наукових дослі-дженнях вчених різних спрямувань і мати необхідну нормативно-правову основу. Важливо враховувати досягнення і наукові роз-робки спеціалістів різних країн.

Безпечність харчових продуктів нерозривно пов'язана з до-слідженнями можливостей забруднення сировини і готових виро-бів токсичними речовинами, ксенобіотиками, пестицидами, ра-діонуклідами, мутагенними сполуками, мікотоксинами тощо.

За результатами розробок необхідно враховувати спрямо-вані зміни функціональних властивостей харчових продуктів.

У зв'язку з нарощуванням виробництва сільськогосподар-ської сировини посилюється необхідність гарантування її якості, зростає роль і оцінка споживних властивостей екологічно чистих сільськогосподарських продуктів. Це стосується насамперед зер-нових культур, які посідають провідне місце в сільськогосподар-ському виробництві.

3 метою підвищення якості і харчової цінності зернових продуктів проводяться численні дослідження щодо впливу стану зерна, можливостей раціонального використання його складових частин, зв'язку між різними складниками зерна і якістю вироб-леної продукції. На основі відповідних речовин зерна злаків роз-

робляються дієтичні та профілактичні продукти і навіть лікува-льні засоби.

Наукові дослідження останніх років спрямовані на пошуки можливостей поліпшення споживних властивостей і якості зерна та продуктів його переробки, що безпосередньо впливає на роз-ширення асортименту відповідних груп товарів.

Хліб і хлібобулочні вироби посідають особливе місце в ра-ціоні людини, тому поліпшення їх якості і харчової цінності пос-тійно в полі зору вчених і практиків. Ведуться дослідження щодо використання різних фізичних, біохімічних, мікробіологічних та інших способів оброблення основної сировини, застосування не-традиційної, харчових добавок, препаратів, поліпшувачів з метою підвищення якості і збереженості готової продукції.

Багато досліджень ведуться з поліпшення якості хлібобу-лочних і макаронних виробів, стабілізації їх під час зберігання, можливостей гарантування мікробіологічної безпеки, проблем запобігання черствінню хліба тощо.

Науково-технічний прогрес галузі повинен розширювати і поглиблювати світогляд фахівців з базовою освітою і спонукати їх до власних наукових пошуків, використовувати цей матеріал як орієнтир під час виконання магістерської роботи.

Наявний матеріал слід доповнювати новими результатами досліджень споживних властивостей, формування якості, досяг-нення безпечності окремих груп товарів, виділяти вузлові питан-ня розширення асортименту високоякісних, дієтичних і лікуваль-но-профілактичних продуктів.

Зростання інтенсивності землеробства потребує глибоких досліджень безпечності традиційних і нових, особливо трансген-них продуктів. Фахівці з товарознавства харчових продуктів та їх експертизи повинні більше приділяти уваги методам дослідження змін якості окремих продуктів під час зберігання, враховувати рі-зноманітні чинники, які запобігають відповідним способом псу-вання продовольчих товарів.