НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

КОНВЕРСЬКИЙ Анатолій Євгенович

ЛУБСЬКИЙ Володимир Іонович

ГОРБАЧЕНКО Тетяна Григорівн

БУГРОВ Володимир Анатолійович

КОНДРАТЬЄВА Ірина Владиславівна

РУДЕНКО Ольга Валентинівна

ЮШТИН Костянтин Едуардович

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора філософських наук, професора А. Є. Конверського

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів

Керівник видавничих проектів — Сладкевич Б. А.

Оригінал макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 31.03.2010. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 19,8.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006