Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 7. Держава Україна, Автономна : Цивільне право України : Бібліотека для студентів

Тема 7. Держава Україна, Автономна


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

Республіка Крим і територіальні громади як

суб’єкти цивільного права

Відповідно до ст. 2 ЦК України учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи, а також держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. Держава Україна є носієм публічної влади і визначає правовий статус інших суб’єктів цивільного права.

Держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. Держава може створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, на-вчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товарист-ва тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом ( ст.167 ЦК України).

Як рівноправний учасник цивільних відносин держава на-буває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи дер-жавної влади у межах їхньої компетенції, встановленої зако-ном. Дії цих органів вважаються діями самої держави. Від імені держави, за спеціальним дорученням можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи влади Автономної Рес-публіки Крим та органи місцевого самоврядування у випадку і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-пра-вовими актами.

Держава, як і всі інші суб’єкти цивільного права, має цивільну правосуб’єктність, до якої входить цивільна право-здатність та цивільна дієздатність. Але правосуб’єктність суб’єктів публічного права має деякі особливості. Наприклад, держава може успадковувати майно, але залишати його у спа-док не може, тим самим вона не є повноцінним учасником спадкових відносин.

Тема 7. Держава Україна, Автономна Республіка Крим і

Держава може реалізовувати свою цивільну право-суб’єктність, вступаючи в цивільні правовідносини. Так, дер-жава має своє відокремлене майно, яке не закріплене за окре-мими юридичними особами публічного права. Держава також може бути суб’єктом спільної власності за участю інших суб’єктів цивільного права.

Держава може бути учасником зобов’язальних пра-вовідносин. Держава відповідає за своїми зобов’язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не мо-же бути звернено стягнення. Вона не відповідає за зобов’язан-нями створених нею юридичних осіб, крім випадків, встанов-лених законом, а юридичні особи, що створені державою, не відповідають за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає також за зобов’я-заннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.

Держава може виступати у якості боржника у зобов’язан-нях із заподіяння шкоди, договорах державної позики, креди-тування тощо.

В окремих випадках, передбачених законом, на державу покладається обов’язок шодо відшкодування шкоди ( ст.1207 ЦК України).

Як уже зазначалося, Автономна Республіка Крим та-кож є суб’єктом цивільного права. Правовий статус Авто-номної Республіки Крим визначається Конституцією Ук-раїни, Конституцією Автономної Республіки Крим, законами та іншими нормативно-правовими актами.

Автономна Республіка Крим діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин. Авто-номна Республіка Крим може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в по-рядку, встановлених Конституцією України та законом, а та-кож Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом ( ст. 168 ЦК України).

О. С. Мазур Цивільне право України

Автономна Республіка Крим набуває і здійснює цивільні права та обов’язки через органи влади Автономної Республіки Крим у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Від імені Автономної Республіки Крим за спеціальними доручен-нями можуть виступати фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим та ор-гани місцевого самоврядування.

Автономна Республіка Крим, також може успадковувати майно на підставі заповіту.

Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов’язан-нями створених нею юридичних осіб, крім випадків, встанов-лених законом. Юридичні особи, створені Автономною Рес-публікою Крим, не відповідають за зобов’язаннями Автоном-ної Республіки Крим. Також Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов’язаннями держави і територіальних гро-мад.

Територіальні громади як суб’єкти цивільного права

здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції Ук-раїни, Закону України “Про місцеве самоврядування в Ук-раїні” та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про місцеве самовря-дування в Україні” територіальною громадою визнаються жи-телі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Територіальні громади можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби ( ст.60 ЗУ “Про місцеве самовряду-вання в Україні”).

Згідно зі ст. 142 Конституції України територіальна гро-мада є суб’єктом права комунальної власності і на цьому праві

Тема 7. Держава Україна, Автономна Республіка Крим і

їй належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюд-жетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а та-кож об’єкти їх спільної власності, що перебувають в уп-равлінні районних і обласних рад.

Відповідно до ст. 3 Закону України “Про зовнішньоеко-номічну діяльність” територіальна громада може виступати суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.

Територіальна громада не відповідає за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим та інших територіаль-них громад.

Контрольні питання

1.         Яким чином держава Україна може виступати як суб’єкт цивільного права?

2.         Дайте визначення територіальній громаді.

3.         Чи відповідає держава за своїми зобов’язаннями?

4.         Яке майно може мати у власності територіальна громада?

5.         Чи може бути територіальна громада суб’єктом зовнішньое-кономічної діяльності?

Рекомендована література

1.         Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2.         Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос Ук-раїни. — 2003. — № 45–46. — 12 березня 2003 р.; № 47–48. — 13 берез-ня 2003 р.

3.         Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5-6. — Ст. 43.

4.         Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня

1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст.

170.

О. С. Мазур Цивільне право України

5.         Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відо-

мості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 2. — Ст. 249.

6.         Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

7.         Цивільне право України: Підручник // Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.

 

8.         Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзе-ри, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 1. — С. 128–135.

9.         Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — Т.1. —С. 159–167.